Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Vestfold Klima og Ventilasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Ventilasjonsentreprenør. Opererer i hele Sør-Norge. Kjøling. Automatikk og SD.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 des., 2019
Utløper: 17 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-25% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

VKV er nå godkjent lærlingbedrift.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

1% fra 2017

Energi

Energiforbruk

4% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

5% fra 2017

Kommentarer til Klimaregnskap

Ingen nye rutiner. Vi flytter til nytt bygg mars 2020. Her vil det bli nye rutiner som påvirker klimaregnskap.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

6% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

3% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2017

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

157% fra 2017

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen nye store innkjøp.
Avfall
Ingen nye tiltak
Energi
Ingen nye tiltak
Transport
Ila 2018 byttet vi en del firmabiler til nyere modell som bruker mindre drivstoff.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak.
Annet
Ingen nye tiltak er planlagt. Firmaet skal flytte 1. mars 2020 inn i nytt og moderne bygg.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som mål og ansette lærlinger og bli sertifisert lærlingbedrift.
Vi har som mål og digitalisere HMS systemene våre gradvis.
Vi har som mål og flytte til nye lokaler, for og ha større lagerplass.
Vi har som mål og ha hyppigere medarbeidersamtaler.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen tiltak.
Energi: Mål
135 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen nye tiltak
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
93 %
Avfall: Tiltak
Ingen nye tiltak.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak.
Annet
Vi flytter inn i nye lokaler i 2020.