Vestfold Klima og Ventilasjon AS

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Ventilasjonsentreprenør. Opererer i hele Sør-Norge. Kjøling. Automatikk og SD.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 17 des., 2022
Utløper: 17 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-25% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

VKV er nå godkjent lærlingbedrift.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

1% fra 2017

Kommentarer

Vi holder på med digitalisering av mange rutiner som tidligere var i papirutgave.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2017

Kommentarer

Vi har 1 elbil og 1 hybrid som lader en del. Derfor energiforbruket har økt noe.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

6% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2017

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

3% fra 2017

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har 1 julebord i utlandet. 2018 var vi i Praha.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

157% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Medlem av ProductXchange.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

5% fra 2017

Kommentar til klimaregnskapet

Ingen nye rutiner. Vi flytter til nytt bygg mars 2020. Her vil det bli nye rutiner som påvirker klimaregnskap.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen nye store innkjøp.
Avfall og ombruk
Ingen nye tiltak
Energi
Ingen nye tiltak
Transport
Ila 2018 byttet vi en del firmabiler til nyere modell som bruker mindre drivstoff.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak.
Annet
Ingen nye tiltak er planlagt. Firmaet skal flytte 1. mars 2020 inn i nytt og moderne bygg.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som mål og ansette lærlinger og bli sertifisert lærlingbedrift.
Vi har som mål og digitalisere HMS systemene våre gradvis.
Vi har som mål og flytte til nye lokaler, for og ha større lagerplass.
Vi har som mål og ha hyppigere medarbeidersamtaler.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen tiltak.
Energi: Tiltak
Ingen tiltak.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen nye tiltak
Avfall: Mål og restavfall
500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
93 %
Avfall: Tiltak
Ingen nye tiltak.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak.
Annet
Vi flytter inn i nye lokaler i 2020.