Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Nordvoll skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 des, 2018
Utløper: 19 des, 2021

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

-3% fra 2017

Antall elever og ansatte

-2% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2017

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-100% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-100% fra 2017

Kommentarer til Transport

Vi hadde to flyreiser t/r med lærer-gruppen til London i 2018.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

6% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

12% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall
Papp, papir, farlig avfall og EE-avfall ble kildesortert og levert til gjenvinning.
Transport
Vi følger UDE sin reisepolicy. Vi har tilrettelagt for at ansatte skal kunne parkere sykler på skolens område. Vi har også søkt om å utvide sykkelparkeringen. Vi har også ladeplasser til el-bil. Elevene benytter skoleskyss med taxi t/r skolen. Det benyttes samkjøring på de få elevene der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal ta i bruk den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter. Vi har omtrent ikke noe kjemikalier, kun vaskemidler samt noe maling og diverse produkter som vaktmester har. Alle vaskemidler er innelåst i skap. UDE har gjennomført sentralanskaffelse av elektronisk stoffkartotek som alle skoler skal tilknyttes. ECO-online er valgt løsning. Superbruker (Ann Christin) har deltatt på kurs våren 2018. Stoffkartoteket er komplett. Vi har også tatt ibruk Websak - elektronisk arkiv, og har derfor et realistisk mål om å redusere papirbruken mye iløpet av 2019 og 2020.
Energi: Tiltak
Vi forventer ingen større endringer i energibruket i 2019.
Transport: Tiltak
Vi har fått innvilga å utvide sykkelparkeringen utenfor skolen med 10 plasser. Utadretta tjeneste oppfordrer alle kursdeltagende om å reise kollektivt.
Avfall: Tiltak
I løpet av 2019 skal vi få et nytt kildesorteringssystem Når den nye kildesorteringsløsningen har vært i drift i ett helt år, forventer vi at kildesorteringsgraden kommer til å øke opp mot nærmere 40%. Skolen er registrert på på avfallsdeklarering.no, og har gitt Renovasjonsetaten fullmakt til å deklarere på vegne av skolen.
Annet
Vi har utarbeidet en personalhåndbok fra A-Å som ansatte får utdelt. Den eksisterer elektronisk og gjennomgås sammen med leder. Brann og elevskader mfl., er områder som vi har ekstra fokus på med tanke på opplæring. Vi skal få inn "Miljøfyrtårn og kildesortering" inn i personalhåndboken (tas etter ved innføring av sorteringssystem vår/høst 2019).