Mediefondet Zefyr

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi. Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet. Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Aust Agder Vest Agder Telemark Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 jan., 2022
Utløper: 26 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

10% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-14% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-33% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-100% fra 2017

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-99% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-99% fra 2017

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-82% fra 2017

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-81% fra 2017

Kommentarer

Om styrets reiser skal inkluderes ender vi opp på 25 stk innenlandsreiser.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

58% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

42% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har ikke avfallsvekt så tallene over er estimert

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-85% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det har blitt foretatt svært få innkjøp i år. Kun en Mac og en iPhone (begge fra Eplehuset) samt noen småting fra Binders, Elkjøp og Clasohlson (hvorav to av bedriftene er Miljøfyrtårn sertifisert)
Avfall og ombruk
Begge selskapets kontorer har innført kildesortering. NB! et av kontorene har stått ubemannet det meste av året pga mammapermisjon
Energi
Ingen spesifikke tiltak iverksatt
Transport
Det er foretatt færre flyreiser blant de ansatte. Vi har også redusert bilbruken betraktelig.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt for vår bedrift utover reiser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mediefondet Zefyr skal sikre et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapet skal overholde alle relevante myndighetskrav og krav som er satt innad i virksomheten. Vi skal behandle selskapets eiendom og materiell ansvarlig og være bevisste i forhold til å forhindre belastning på det ytre miljø. Vår arbeidshverdag skal på ingen måte skade hverken ansatte eller de vi forholder oss til i arbeidet. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid på området.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper inn minst mulig. Vi jobber stort sett via nett og trenger ikke mye materielt. Det går mest i oppdatering av datautstyr og svært begrenset kontorutstyr/-materiell.
Energi: Tiltak
Vi legger oss på samme nivå som i fjor, da vi allerede bruker begrenset mengde energi.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kutt i antall reiser. Mindre bruk av egne biler, taxi og flyvninger. Mer bruk av offentlig transport.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Mer bevisst forhold til kildesorteringen. Rutiner for veiing/utmåling.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Mindre reising