Lofsrud skole

Innrapportering for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 26 jan., 2020
Utløper: 15 mai, 2020

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

7% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2017

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Prosentandel økologiske varer

Antall økologiske volumprodukter

6% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

50% fra 2017

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

68% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

9% fra 2017

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

68% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Kjøpe inn varer som er miljømerket, bruke opp lagerbeholdning av for eksempel plastprodukter. Fokus på miljøvennlige produkter og elektronisk deling i så stor grad som mulig. Alle elever får egne skolepcer, dette er med på å redusere papirbruk til et minimum.
Avfall og ombruk
Kildesorteringdunker utplassert i fellesareal og på undervisningsrom. Sentral oppsamling av plast, biologisk avfall og papp/ papir. Avtale om henting av farlig avfall (kjemikalier etc.) inngått og iverksatt.
Energi
Overvåking av energi forbruk på ukentlig basis.
Transport
Skolen benytter seg i størst mulig grad av offentlig transport.
Utslipp til luft og vann
Skolen er tilsluttet kommunalt avløp, og har kun elektrisk oppvarming. Dvs nærmest 0 utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Være lojal mot overordnet organs satsning på miljø. Fortsette med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid blant ansatte og elever. Opplæring og fokus på kildesortering med vektlegging av dette når det rulles ut nytt kildesorteringssystem for skolene.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
18 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kommunale innkjøpsavtaler regulerer hvem som kan levere til skolen. Der hvor det er mijøfyrtårnbedrifter eller lignende vil disse bli prioritert under forutsetning av varetilgjengelighet og pris.
Energi: Tiltak
Korte luftesekvenser, skru av lys i rom som ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Skolen tilstreber å bruke offentlig kommunikasjon på alt av tjenestereiser.
Avfall: Mål og restavfall
9000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Kildesorteringdunker utplassert i fellesareal og på undervisningsrom. Sentral oppsamling av plast, biologisk avfall og papp/ papir. Avtale om henting av farlig avfall (kjemikalier etc.) inngått og iverksatt.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Skolen har ikke stor innflytelse på utslipp til luft og vann. Eneste er det som slippes ut i kloakken og her satser vi kun på miljøvennlige og nedbrytbare produkter i så stor grad som det lar seg gjøre.