Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Geomatikk AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Drive tjenesteyting, rådgiving og salg i tilknytning til geografisk informasjonsteknologi og elektronisk dokumenthåndtering.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 okt, 2018
Utløper: 25 okt, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

5% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-12% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-6% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

26% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Mengden papir er beregnet utfra ca antall ark forbruk per måned

Energi

Energiforbruk

-15% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-15% fra 2017

Kommentarer til Energi

Forbruket er betraktelig ned (ca 16%) fra 2017. Det skal være bedret temperatur-styring i bygget, men utetemperatur/og vær er antakelig den viktigste årsaken.

CO2

CO2 totalt

-6% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-41% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

14% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

22% fra 2017

Kommentarer til Transport

Antall km kjørt i tjeneste er godt dokumentert. Totalt drivstoff-forbruk er beregnet vha drivstoffkalkulator.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

33% fra 2017

Kommentarer til Avfall

"Annet" er batterier og lyspærer. Farlig avfall er tomme spraybokser.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- samler opp i større bestillinger for å spare transport
- egen innkjøpsansvarlig
- digital påvisning reduserer papirforbruk
Avfall
- Avfall blir veid og registrert kontinuerlig, avtale med renholder

Energi
I henhold til målsetninger:
- Vi har oppnådd målet om max 100kWh/kvm forbruk for bygningen
- Vi påvirker huseier som best vi kan. Huseier har egne forbedringsmål for bygningen.
Transport
I henhold til målsetninger:
- Vi øker antall kunder, som betyr at det totalt sett blir færre påvisningsoppdrag og dermed mindre kjøring.
- Automatisk beslutningsstøtte til flåtestyring er under utvikling. Det bør føre til færre kjørte km i felttjenesten.
- Økt bemanning på resurss-styring for reduserte kjørelengder
Utslipp til luft og vann
- Vi benytter telefon og web til møtevirksomhet så mye vi kan.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
ENVIRONMENT
Geomatikk is an environmentally conscious group of companies and as such we acknowledge the impact that our activities have on the environment. We are committed to minimizing our negative impact by continual efforts to spend less total resources.
Specifically, we strive to:
- Minimize our CO2 emissions by good route planning and fuel-efficient vehicles
- Minimize waste produced at our office facilities
- Recycle as far as possible
- Properly manage and minimize any use of dangerous substances and materials
As a minimum we will comply with the laws and regulations of the countries we operate in.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
- Geomatikk shall be a good place to work. As a minimum, the physical and psychosocial health of the employee shall not deteriorate as a consequence of the employment at Geomatikk.
- Our activities shall not cause harm to people; including employees, partners and third parties
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
28 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi gjennomfører full gjennomgang av leverandører for å oppnå bedre priser og større leveranser. Miljøsertifiseringer vil være en av de viktige parametrene ved valg av leverandører.
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Store tiltak i forbindelse med bygningsmassen styres av eier.
- Vi bidrar ved å still spørsmål til driften, delvis basert på Miljøfyrtån Idebank
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,59 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Innføre digitale beslutningsstøtte for flåtestyring
- Forbedre registreringen av forbruk av drivstoff. Per i dag gir antakelig standardverdier bedre grunnlag for å beregne totalt forbruk
- Løpende vurdering av om elektriske kjøretøyer kan erstatte noen av dagens diesel-biler.
Avfall: Tiltak
- Følge opp at avfallsregistreringen er god nok
- Identifisere mer miljøvennlige alternativer til dagens spraybokser