Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Bama Logistikk AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jan, 2020
Utløper: 04 jan, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Økning i omsetning skyldes i hovedsak økte priser pga økte kostnader. Spesielt drivstoffprisene har økt og dermed har vi økt fraktratene våre i henhold. Vi har transportert mindre volum i 2018 enn i 2017. Vi har sagt opp noen kunder som ikke passet inn i retningsbalansen vår.
Grunnen til at vi har lavere årsverk i 2018 kontra 2017, er som nevnt ovenfor, at vi har sagt opp noen kunder for og få bedre retningsbalanse og da har sjåførbehovet gått litt ned.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi bruker de samme leverandørene som i 2017.
Vi har nesten gått helt bort fra papirlister til sjåførene og som kun bruker app. Kun i spesielle tilfeller fikk sjåførene lastelister på papir i 2018.
Forbruket av papir på 225 kg er kopi - og skriverpapir som tilsvarer 94 pakker a 500 ark.
På kontoret printer vi flesteparten av dokumentene våre på tosidig printing.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

BAMA Nyland syd rapporterer på alt av energibruk i sin miljørapport og vil ikke fremkomme i våres miljørapport for året 2018. Sammenlignet med 2017 har energibruket økt med 1%. Energibruket på 186 kWh per kvm er lavt hvis vi sammenligner oss med tilsvarende bygg og samme type drift. Økningen i energibruket kan forklares med at sommeren 2018 var veldig varm, og som krevde mer energi til kjøling. I tillegg skal det nevnes at energibruket inkluderer også strøm til 107 ladepunkter for elbil. Dette utgjorde ca. 500 000 kWh. Kontordelen har energiattest med energikarakter C og gul som oppvarmingskarakter.

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-56% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

1% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2017

Kommentarer til Transport

Vi bruker fortsatt 3 elbiler i administrasjonen som brukes daglig. I hovedsak av de som bor i Telemark. Elbilene har også i mye større grad blir brukt til diverse møteaktivitet rundt omkring på Østlandet. I tillegg til en tur til fiskekundene våre på Vestlandet.
Vi samarbeider med Norges Lastebileierforbund og programmet Fair Trade og Scania for og forbedre kjørestilen til våre sjåfører. Vi jobber også kontinuerlig med dette slik at de får tilbakemeldinger om hva som er bra og ikke fullt så bra. Dette har bidratt til og senke drivstofforbruket per mil i forhold til 2017. Alle våre lastebiler er Euro 6. Vi har forventninger om ytterligere nedgang i drivstofforbruk i 2019.
Forbruket på hele bilparken vår var 3,92 liter pr mil i 2018 som er en nedgang fra 2017.
Vi har en i administrasjonen til og gjennomføre opplæring/kjøretester slik at vi skal bli enda bedre på forbruk og følge opp sjåførene enda bedre enn vi har gjort tidligere. Han jobber med dette 2 av 4 uker i måneden.
01. mars 2019 har vi gått til anskaffelse av en biodiesel, en biogass og en bioetanol bil for og teste disse, og se hvilken type bil som passer oss best både økonomisk og i forhold til funksjonalitet. Vi skal gå til anskaffelse av ca 20 biler i 2020 så dette er svært viktig for fremtiden til Bama Logistikk.
Alle biodrivstoff bilene har ca 95% reduksjon på CO2 i forhold til fossilt drivstoff. Testbilene har vi allerede nå for og skaffe oss erfaring i fremtiden og for og kunne tilby kundene det meste i forhold til klima/utslipp.
Økonomisk har også dette vært veldig bra for Bama Logistikk, hvis vi sammenligner tallene i 2015 (oppstart prosjekt) kontra 2018 har vi spart ca 2,5 millioner kroner med samme antall kilometer kjørt. Dette fordi vi underviser sjåførene våre og har gått ned i motorstørrelse på bilene våre. Vi har spesifisert bilene optimalt i forhold til bruksområdet.
Et annet spennende prosjekt vi har begynt og jobbe med nå er et eget miljøtog mellom Oslo og Bergen. Da vil vi frakte grønnsaker til Bergen og fisk i retur. Vi har nå i mars søkt om togruter for 2020 for og drive dette toget. Da er målet og ha et lok som generer strøm i nedoverbakkene lignende det elbiler gjør i dag.
Vi vil også ha biodrivstoff på bilene som laster og losser toget slik at vi kan tilby en miljønøytral transport mellom Oslo og Bergen. Dette er en ide som er i startfasen enda men som vi jobber med.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

BAMA Nyland syd rapporterer på alt avfall i sin miljørapport og vil ikke fremkomme i våres miljørapport for året 2018. Sammenlignet med 2017 så gikk den totale avfallsmengden ned med 8%. Kildesorteringsgraden (95%) var tilnærmet den samme som i 2017.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har i 2018 fortsatt arbeidet med miljøfokus og alle våre lastebiler har Euro 6 motor. I februar 2018 fikk vi 10 nye Scania Euro 6 lastebiler.
Vi har fortsatt tre BMW i3 elbiler som blir brukt av administrasjonen istedenfor diesel/bensin biler. Planlegger innkjøp av el varebil når den vi har skal byttes ut.
Vi bruker de samme leverandørene som i 2017.
Energi
Vi har i løpet av våren 2018 flyttet vi til nytt kontor til Nyland Syd.
Transport
Vi har kjøpt 5 nye Scania i 2018. De var tilrettelagt for maks utnyttelse av kjørestil og topografi. Vi har motorstørrelse 500 liter på langtransport og 450 på lokaltransport på flesteparten av bilene våre. Biodrivstoffbilene vi tester nå i 2019 har en motorstørrelse på 410 liter.
Vi har en ansatt i administrasjonen som jobber 50% som befrakter og 50% med sjåføroppfølging og kursing av sjåfører som viser lite fremgang i kjørestil og forbruk.
Utslipp til luft og vann
Ved innkjøp av kjøretøy velges de som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og miljø.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bama Logistikk skal være en trygg og foretrukken arbeidsplass.
Mål 1: Sykefraværet er en indikator for fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø. Mål for sykefravær er at det skal være under 2% på korttids sykefravær og under 4% på langtids sykefravær. Mål 2: Arbeidsmiljøet skal ikke være årsak til ulykker eller sykdom.
Mål 3: Bama Logistikk legger stor vekt på å bevare miljøet og har som målsetning å drive utviklingen i retning mot et null regnskap når det gjelder miljøbelastning.
Mål 4: Det skal ikke være fravær eller driftsstans som følge av skader eller uhell i vår virksomhet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal fortsette vårt fokus på gode innkjøpsrutiner med vekt på miljøvennlig innkjøp. Vi skal ta en gjennomgang en gang per år på eksisterende leverandører og varer for å evaluere om noe skal skiftes ut til fordel for noe bedre og mer miljøvennlig.
Energi: Mål
184 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
I 2019 har BAMA Eiendom et mål om det samme energibruket som de hadde basert på 2017 nivå. Innen 2020 er målet å ligge på 170 kWh per kvm. I 2016 ble det utført en forstudie på etablering av solcellepaneler på takene. Hvis det blir aktuelt å montere solcellepaneler på taket, så vil det tidligst gjennomført i perioden i 2020-2022. Vi skal investere varmepumper for gjenvinning av varme til tappevann 2019/2020.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har startet med 3 biler fra 01. mars som vil gå på fornybar energi.
Vi vil fortsette med eget tog på helligdagene og dager med voldsomt store volum for og frakte godset mellom Oslo-Bergen og Oslo Stavanger.
Planlegger innkjøp av el varebil når den vi har skal byttes ut.
Fortsette det gode arbeidet med dieselbesparelse og oppfølging/opplæring av sjåfører
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Sammenlignet med 2017 så gikk den totale avfallsmengden ned med 8% på hele Nyland syd. Restavfallsmengden gikk ned med 13%.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Har et mål om å redusere drivstofforbruket ytterligere. Vi har forutsatt at aktivitetsnivået blir omtrent det samme som i 2018