Sørlandskjøkken AS produksjon

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

produksjon av kjøkkeninnredning

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Trebearbeidende industri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2019
Utløper: 09 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

5% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

14% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

40% fra 2017

Kommentarer

Målet for 2018 innen innkjøp var at vi skulle legge press på leverandører og vurdere våre egne behov i større grad før ett innkjøp ble gjennomført. Vi ser en moderat økning i valg av miljømerkede produkter, og en ganske stor økning i forbrukt kopipapir. Sistnevnte kan være en følge av at vi er midt i gjennomføringen av et omfattende lagerstyringsprosjekt.

Energi

Energiforbruk

68% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

68% fra 2017

Kommentarer

Målet var å ikke overstige forbruket fra 2017, men helst redusere med 10% innen 2020. Dette viste seg å være vanskelig å måle, da tidligere målinger ikke har vist det faktiske forbruket. Rapporten viser dermed en markant økning i energibruk, men 2018-tallet er det første som ser riktig ut sammenlignet med gjennomsnittsforbruket til norske industribygg pr kvadratmeter.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

178% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Kundeservice, hvilket hos oss innebærer kundebesøk i hele Agder, er et av våre viktigste suksesskriterier. Intern transport er dermed et punkt vi ikke prioriterer å redusere direkte. På sikt vil vi derimot kunne se en nedgang, når digitaliseringsprosjektet trer i kraft.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Totalt sett, har vi økt mengden avfall fordelt per antall årsverk som følge av at vi gjennomførte en total omstilling i produksjonen og har ryddet vekk masse som hadde stått i flere år. De følgende årene forventer vi en nedgang i mengden trevirke-avfall.
Videre sorterte vi i fjord 96,5%, hvilket vi trodde det ville være vanskelig å toppe - det har vi klart! Målsetningen for 2018 var også å redusere emballasjeplasten med enten 10%, eller å finne en miljømerket løsning innen 2020. Her har vi gått ned mer enn 50%!
Planen om å innføre sortering av glass og metall er blitt forskjøvet som følge av kommunale føringer. Dette innføres dermed i løpet av 2019 i stede.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

70% fra 2017

Kommentar til klimaregnskapet

Det overordnede målet vårt med å føre klimaregnskap er å redusere vårt eget karbonfotavtrykk og å kunne redusere miljøbelastningen på de punktene vi kan påvirke. Direkte etter sertifiseringen ser vi en markant forbedring i forhold til sortering, mens de andre punktene sakte, men sikkert forbedres for hvert år. Alle våre leverandører vet nå om at vi stiller krav til leveransene deres og at vi foretrekker deres mest miljøvennlige alternativer. Internt har vi fokus på miljø og alle ansatte er flinke til å følge opp retningslinjer og å foreslå ytterligere forbedringer. 2018 var et år som ble preget av rydding og systematisering, dette ser vi på mengden avfall og mengden ark. Neste års rapport vil forhåpentligvis vise nedgang i både avfall og transport, som følge av økt kvalitet i produksjonen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi gjorde en stor omveltning på valg av leverandører og materialvalg i 2017. En del utskiftninger ble tatt og det ble lagt press på endel leverandører, der vi var mer låst. Det er ikke gjort noen store endringer i antall miljøsertifiserte leverandører eller produkter for rapporteringsåret, men den totale innkjøpmengden har gått ned, vi er mer bevisste på hva vi trenger, på gjenbruk og på å foreta miljøbevisste valg.
Avfall og ombruk
En massiv opprydning i produksjonen i 2018 er skyld i at avfallsmengden naturligvis har økt. Vi har likevel klart å øke resirkuleringsgraden ytterligere en halv prosent og vi resirkulerer nå hele 97% av avfallet vårt! Restavfallet er også betydelig påvirket av denne prosessen, hvilket betyr at vi antagelig har hatt en nedgang fra ordinær produksjon. Dette skyldes trolig bevisstheten omkring gjenbruk og mer gjennomtenkte innkjøp. Av den resirkulerte andelen har vi redusert mengden emballasjeplast og annen mykplast samt papp og papir.
Energi
Energitallet ser for første gang ut til å stemme overens med gjennomsnittlig strømforbruk på industribygg i Sør Norge. Temperaturen i produksjonslokalene våre ligger jevnt på 17 grader, så vi forventer et lavere gjennomsnitt enn de vi sammenligner oss med. På tross av en rekord varm sommer, har vi ikke behov for å kjøle ned lokalene i løpet av sommerhalvåret.
Transport
Vi har hatt en betydelig økning i drivstofforbruk totalt. Dette skyldes en overgang fra elektrisk kjøretøy i service-utrykninger, til fossilt drivstoff som følge av økt salg og et stort nedslagsfelt. En normal elbil har fremdeles ikke tilfredsstillende rekkevidde. På langturer bruker vi bevisst tog eller elbil og unngår både bil og fly.
Utslipp til luft og vann
Vi har lite eller ingen utslipp til luft eller vann i daglig virksomhet. Det utføres normalt vedlikehold av sanitæranlegg og vi benytter i hovedsak miljøsertifiserte produkter.
Annet
Konsekvensene av digitaliseringsprosjektet vårt vil nok vise mer konkrete resultater for neste rapporteringsår. Dette er et langvarig prosjekt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sørlandskjøkken skal alltid oppleves som en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass for de ansatte. Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere risikoen for ulykker, samt hensyn til helse, miljø og sikkerhet til ansatte og våre omgivelser.
I arbeidet med å utarbeide og å vedlikeholde Sørlandskjøkkens miljøpolicy inkludert HMS-mål, skal det tas utgangspunkt i egne utfordringer og risikoforhold. Det skal også tas hensyn til spesifikke lovkrav, tidligere fastsatte mål, status for miljø- og HMS-prestasjoner, resultat av internrevisjoner og trender i arbeidsliv og egen bransje.
For å sikre at målsetningene er realistiske, vil medarbeidernes forankring og medvirkning stå i fokus for å sikre aksepterte og realistiske målsetninger. Prestasjonene skal være målbare og spesifikke, for deretter å evalueres med tanke på læring og fastsettelse av nye mål for å sikre kontinuerlig forbedring i fremtiden.

På lang sikt settes følgende målsetninger:
• Sykefraværet er lavt og nærværet er svært godt, målsetningen for 2019 er likevel å ikke overstige 2%.
• Energibruken skal ikke overstige 2018-nivået, men helst reduseres med 10% innen 2020.
• Avdelingens totale avfallsmengde er akseptabel og sorteringsgraden er nær maksimal (97%). Målet for 2019 er å beholde tallene slik de er, eller å øke sorteringsgraden ytterligere 0,5%.
• Mengden resirkulert emballasjeplast skal holdes på samme nivå, eller reduseres ytterligere for 2019.
• Målet for 2019 er å redusere restavfall med 10% i 2019.
• Styringen av innkjøp skal fortsettes som i dag, der vi hele tiden presser leverandører som ikke tilbyr miljøsertifiserte løsninger. Vi skal ha fokus på å redusere vareforbruket totalt sett og lete etter enda bedre muligheter enn vi har i dag. Målsetningen for 2019 er å få ytterligere en miljøsertifisert leverandør og å skifte ut to varer til miljøvennlige alternativer.
• Med dagens lave forbruk er det vanskelig å gjøre de store endringene, vi skal likevel forsøke å redusere 2018-tallet med ytterligere 10%.

2018 var et år med stort fokus på digitalisering, kvalitet og kontinuerlig forbedring i Sørlandskjøkkens produksjon. Dette prosjektet fortsetter utover 2019. I tillegg til digitaliseringsprosjektet, har vi hatt en markant økning i produksjonsvolum, som vil øke ytterligere i 2019, da vi skal åpne en ny butikk og markedsføre oss over et større område i Agder. Digitaliseringsprosjektet igangsettes og vil ha en indirekte påvirkning på mange av punktene i klimaregnskapet.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
18 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
18 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi fortsetter å legge press på leverandører og ønsker en moderat økning i antall miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter til eget bruk.
Energi: Tiltak
Forutsatt at tallene for 2018 er korrekte, skal vi ligge på samme nivå i 2019.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
270 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,59 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Service og det å reise ut til kunden for å løse en tilbakemelding er et av våre viktigste oppgaver. Måten vi kan redusere mengden drivstofforbruk, må være å øke kvaliteten på leveransene våre, hvilket dermed vil føre til færre reklamasjoner/serviceoppdrag. For 2019 settes dermed målet å ikke overstige 2018-nivået.
Avfall: Mål og restavfall
1000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Vi innfører sortering av glass og metall i løpet av 2019, som trolig vil redusere mengden restavfall ytterligere. Videre åpner vi også en ny butikk og må av den grunn forvente ytterligere økning i produksjonsvolum. Det settes dermed et mål om en moderat nedgang fra 2018-nivå.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har ikke noen utslipp hittil og skal heller ikke begynne med det.