Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Jordal skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 jan, 2018
Utløper: 30 jan, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

5% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

I 2018 hadde vi 520 elever og 79 årsverk.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-1% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

25% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi leverte årsrapport første gang i år, da hadde vi dessverre oppgitt feil oppvarmet areal i kvadratmeter. Vi oppga 9000, korrekt er 7081. Dermed blir energibruket målt i kWh 232,6, mens fjorårets tall 186 var misvisende.

CO2

CO2 totalt

-7% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Vi har ingen egen bilpark og vi hadde ikke noe utbetaling av kilometergodtgjørelse.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

38% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Ifjor hadde vi ikke kommet i gang med kildesortering. Dette er første året med kildesortering. Vi håper at vi klarer å bli enda bedre på kildesortering til neste år.

Vannforbruk

Vannforbruk

9% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket var 1895,8 m3. Vi har blant annet skiftet samtlige pakninger på alle toaletter, slik at de ikke lenger drypper konstant gjennom hele døgnet.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT)
Avfall
Vi har innført kildesortering av avfall, men ønsker større prosentvis kildesortering neste år.
Energi
Energiforbruket følges opp ukentlig av vaktmester og registreres i energinett.
Transport
Vi har en reisepolicy som vi følger.
Utslipp til luft og vann
Skolen har vannmåler som leses av månedlig og registreres i energinett.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er forankret som en naturlig og nødvendig del av Utdanningsetatens strategi. Formålet er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Skolens lokale HMS-mål må knyttes opp mot Utdanningsetatens strategiske kart, og sees i sammenheng med skolens HMS handlingsplaner og aktiviteter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi benytter oss av den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal behovsvurdere innkjøpene og kjøpe inn miljømerkede produkter.
Energi: Mål
185 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er ikke planlagt noen nye ENØKtiltak i 2019, så målet på energibruk tilsvarer det vi hadde i 2018.