Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo Voksenopplæring Nydalen

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Spesialskole for voksne på grunnskolens område. Gir opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter etter opplæringslovens §4A2, samt norskopplæring etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun, 2019
Utløper: 01 jun, 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

1% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. I 2018 var kopi- og skrivepapir (A4) på 640 kg.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energibruket på elektrisk, det vil si 159 527 kWh, er kun eget energibruk til lys/stikk. Energibruk til ventilasjon og fjernvarme er felles for bygget. Vi har regnet om slik at vi oppgir 80 % av totalt forbruk innen fjernvarme (vi har 4 av 5 etasjer pluss kjeller). Da vi i denne miljørapporten også har tatt med vår andel av byggets felles energibruk til oppvarming og ventilasjon, så er ikke den sammenlignbar med tidligere innleverte miljørapporter.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-39% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-9% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

11% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har ingen egne kjøretøy. 1634 km er utbetaling av km godtgjørelse i 2018. Vi hadde 6 flyreiser i Norden.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-1% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi har avfallsrom sammen med andre firmaer og aktører fordelt på Nydalsveien 36 og 38. Vi er gode på kildesortering på skolen, men dette kommer ikke helt frem ut fra tallene. Sammen med Storebrand vil det nå settes inn tiltak for at kildesorteringen i byggene skal bli bedre.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket i 2018 var på 621 m3. Dette tilsvarer 80% av bygget, og som er vår andel.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på gjenbruk. Brukbare gjenstander som skal avhendes selges på Finn.no eller leveres videre til andre skoler.
Avfall
Vi har fokus på å redusere papirmengden og forbedre kildesorteringen. Vi ønsker å ta i bruk nytt søppelsorteringssystem fra Utdanningsetaten og har kontaktet de vedrørende dette.
Energi
Vaktmester følger med på vårt energibruk og ser på forbruk månedlig. Vi har byttet til led-lys i noen klasserom og satt inn sensor for automatisk slukking av lys i et rom. Ventilasjon skrus av eller reduseres i ferier og når det ikke er mange på skolen.
Transport
Det legges til rette for bruk av offentlig kommunikasjon. De ansatte oppfordres til å la bilen stå. Vi opplever at færre bruker bil nå enn tidligere. Ruter-kort tilgjengelig for ansatte.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre

Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
15 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen skal ha økologisk mat i kantinen.
Energi: Mål
153 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,67 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Øke bruken av offentlig kommunikasjon når man reiser.
Avfall: Mål, Restavfall
3000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Sorteringen må bli bedre. Tett samarbeid mellom renholdspersonale, vaktmester og byggansvarlig i ledelsen i det kommende året for å sørge for høy grad av kildesortering. Nytt system for søppelkasser på skolen skal komme på plass.