Oslo Voksenopplæring Nydalen

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Spesialskole for voksne på grunnskolens område. Gir opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter etter opplæringslovens §4A2, samt norskopplæring etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jun., 2022
Utløper: 15 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

1% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall økologiske volumprodukter

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-1% fra 2017

Kommentarer

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. I 2018 var kopi- og skrivepapir (A4) på 640 kg.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energibruket på elektrisk, det vil si 159 527 kWh, er kun eget energibruk til lys/stikk. Energibruk til ventilasjon og fjernvarme er felles for bygget. Vi har regnet om slik at vi oppgir 80 % av totalt forbruk innen fjernvarme (vi har 4 av 5 etasjer pluss kjeller). Da vi i denne miljørapporten også har tatt med vår andel av byggets felles energibruk til oppvarming og ventilasjon, så er ikke den sammenlignbar med tidligere innleverte miljørapporter.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-9% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

11% fra 2017

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-18% fra 2017

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-40% fra 2017

Kommentarer

Vi har ingen egne kjøretøy. 1634 km er utbetaling av km godtgjørelse i 2018. Vi hadde 6 flyreiser i Norden.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-1% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

1% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har avfallsrom sammen med andre firmaer og aktører fordelt på Nydalsveien 36 og 38. Vi er gode på kildesortering på skolen, men dette kommer ikke helt frem ut fra tallene. Sammen med Storebrand vil det nå settes inn tiltak for at kildesorteringen i byggene skal bli bedre.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Vannforbruket i 2018 var på 621 m3. Dette tilsvarer 80% av bygget, og som er vår andel.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-1% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fokus på gjenbruk. Brukbare gjenstander som skal avhendes selges på Finn.no eller leveres videre til andre skoler.
Avfall og ombruk
Vi har fokus på å redusere papirmengden og forbedre kildesorteringen. Vi ønsker å ta i bruk nytt søppelsorteringssystem fra Utdanningsetaten og har kontaktet de vedrørende dette.
Energi
Vaktmester følger med på vårt energibruk og ser på forbruk månedlig. Vi har byttet til led-lys i noen klasserom og satt inn sensor for automatisk slukking av lys i et rom. Ventilasjon skrus av eller reduseres i ferier og når det ikke er mange på skolen.
Transport
Det legges til rette for bruk av offentlig kommunikasjon. De ansatte oppfordres til å la bilen stå. Vi opplever at færre bruker bil nå enn tidligere. Ruter-kort tilgjengelig for ansatte.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre

Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen skal ha økologisk mat i kantinen.
Energi: Tiltak
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,67 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Øke bruken av offentlig kommunikasjon når man reiser.
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Sorteringen må bli bedre. Tett samarbeid mellom renholdspersonale, vaktmester og byggansvarlig i ledelsen i det kommende året for å sørge for høy grad av kildesortering. Nytt system for søppelkasser på skolen skal komme på plass.