Knem og Næsvik AS

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Malermesterne Knem & Næsvik AS er et lite firma med over 30 års erfaring fra malerbransjen. Virksomheten drives hovedsaklig i Oslo og Akershus. Noe som hovedentrepenør, noe som underentrepenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 nov., 2022
Utløper: 01 nov., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-46% fra 2017

Kommentarer

Innført nettbasert regnskapsystem, utskrifter reduseres i stor grad

Energi

Energiforbruk

3% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

3% fra 2017

Kommentarer

montert ny varmepumpe, byttet vinduer

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

100% fra 2017

Strømforbruk

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-16% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

-20% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
følger innkjøpsveileder
Avfall og ombruk
følger avfallsveileder
Energi
byttet alle vinduer
Transport
innkjøpt 3 nye el biler i løpet av året, bestilt ytterligere en hurtiglader
Utslipp til luft og vann
ikke aktuelt da dagens situasjon ikke medfølger slike utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Målsetning om en bedrift med fornøyde og miljøbevisste ansatte
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Målsetning om flest mulig miljøvennlige alternativer
Energi: Tiltak
dører vurderer utskiftet
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering i sameiet er en målsettning