Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Erik Arnesen Helsfyr AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Erik Arnesen Helsfyr AS er en autorisert merkeforhandler for Mercedes-Benz og Smart innen verksteddrift og salg. Erik Arnesen har lang tradisjon innen bil og Mercedes-Benz og fra 2011 også Smart. Firmaet ble stiftet i 1946 og har vært autorisert Mercedes-Benz forhandler siden 1962. Hovedanlegget ligger i Østensjøveien 12 på Helsfyr. Der finnes salgsavdeling for nye og brukte biler, hovedverksted for service og mekaniske reparasjoner, samt dele- og utstyrsavdeling. Ekspress Service, på Nedre Rommen 1, er et eget verksted for ekspress service og mekaniske arbeider rettet mot drosjer, minibusser og varebiler. Erik Arnesen AS er Norges ledende forhandler av Mercedes-Benz og spesielt av Mercedes-Benz taxi og ble i 2006, 2013 og 2020 kåret til Årets Mercedes-Benz forhandler i Norge av importøren Bertel O. Steen. Erik Arnesen Helsfyr AS økte sin omsetning i 2020 da bedriften fikk tilgang fra fabrikk på plug-in og elektriske modeller som er attraktive i markedet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Bilverksted, Bilforhandler, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan, 2020
Utløper: 31 jan, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-21% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2017

Kommentarer til Systemindikatorer

2018 var et sammensatt år totalt sett for bedriften. Bortfall av grønn teknologi (elektrisk og plug-in) i porteføljen har preget salget sterkt på personbil. På varebil er situasjonen uendret og med unntak av en kort periode med leveringsutfordringer har året forløpt fint. Bruktbil leverte noe færre biler sammenlignet med foregående år, primært grunnet at det ble solgt færre nye personbiler og som konsekvens av dette færre biler i innbytte. Det var jevnt ok tilgang på verkstedene og omsetningen endte på tidenes høyeste.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

3% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Vi velger leverandører med en god miljøpolitikk og som kan levere miljømerkede produkter og velger disse i størst mulig grad. De 20 miljømerkede produkter som benyttes er i kategorien renhold og kontorartikler.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2017

Kommentarer til Energi

Energikarakter Helsfyr: Kontor/verksted C, salgshall (gammel del) D og Nedre Rommen 1 har C .
En økning kan stamme fra at det er mer aktivitet i produksjon. Ellers kan det legges til at fra Fortum sin side er planlagt å knytte Østensjøveien 12 til fjernvarme slik at elektrokjelen kan fases helt ut.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-5% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

1% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Årsaken til økningen i antall flyreiser er ett kundearrangement i Tyskland. En flyreise er i forbindelse med instuktørledet utdanning i Malmø, ellers gjennomføres mye av Mercedes-Benz utdanning gjennom E-training (kurs på web) eller på lokal serviceskole. Dette gjelder de fleste stillinger i bedriften.
Av de 13 firmabilene har vi tatt utgangpunkt i 15% kjøring arbeid som først og fremst dreier seg om prøvekjøring for kunder. Vi har økt antall elektriske leiebiler på verkstedet i 2018 for å få ned drivstofforbruk på bilparken. Mål: minst 50% elektrisk, men dette er nok ikke realistisk før Mercedes har flere elbiler på programmet, fra slutten av 2019 og frem til 2022.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

14% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vi har redusert den totale avfallsmengden med nesten 8 tonn i 2018 sammenlignet med 2017 og økt kildesorteringsgraden med 9% til 75% som var målet vårt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Omarbeidet innkjøpsrutiner / ansvarlig for hver avdeling grunnet nye medarbeidere. Innkjøpsansvarlige har en innkjøpsinstruks og oppfordres til å velge miljøvennlige produkter og leverandører.
Avfall
Eiendomsgruppen i konsern har sett på de ulike anleggenes leverandøravtaler knyttet til avfall og er stadig i kontakt med leverandørerer for å finne bedre løsninger på å øke mengden kildesortert avfall.
Energi
Beslutning om installasjon av varmepumper avventes grunnet stor utbyggning i nærområde og at vi sannsynneligvis vil bli tilkoblet tilkoblet fjernvarme i løpet av 2019
Transport
Med introduksjon av E-Klasse hybrid, GLC hybrid, C-Klasse hybrid og GLE hybrid og Smart er 7 av 15 demonstrasjonsbiler hybridmodeller. I tillegg har vi økt antall el-kjøretøy i bilparken. Ny typegodkjenningsnorm i Europa (WLTP) vil medføre en liten tilbakegang av hybrider (en del blir tatt ut av programmet) frem til midten av 2019 og mot slutten av 2019 starter introduksjonsbølgen av elektriske Mercedes.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Erik Arnesen Helsfyr arbeider for å skape en bærekraftig bedrift ved å satse på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (internkontroll) for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden. Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt og forbedringsmuligheter som oppdages, samt våre etiske retningslinjer. HMS er et fast punkt på våre ledermøter. Våre HMS-mål er fra år til år mest mulig etterprøvbare, slik at vi ved årets slutt kan gå tilbake for å se om vi nådde våre mål. Vi gjennomfører kartlegginger for å vite nåtilstanden og hvor vi står i HMS arbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
25 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forsette arbeide med å samkjøre innkjøp med vår søsterbedrift på Bryn slik at disse knyttes opp mot sentrale miljøvennlige innkjøpsavtaler for begge kjedene til henholdsvis Møller Bil og Bertel O Steen. Dette gjøre i alle hovedsak gjennom eiendomsgruppen og dokumenteres i møtereferatene. Innkjøp av nye produkter er regulert til egne stillingsfunksjoner slik at disse ivaretar generelt miljøaspekt og HMS fokus i bedriften.
Energi: Mål
220 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Presentasjon av energirapporter på avdelingsledermøter for kontinuerlig å lære av forbruksmønster og finne tiltak som kan begrense forbruket - jfr Ledermøtereferat og referater fra Eiendomsgruppen. Installasjon av varmepumper utsettes grunnet fjernvarmeutbygging i nærområde.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
20000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Stadig økende antall plugin hybrid modeller i porteføljen. Våre nye biler vil i tillegg ha stadig lavere forbruk generelt for rene bensin- og dieselmodeller. Vi lanserte blant annet ny E-Klasse med plugin hybrid (bensin) og plugin hybrid (diesel). Vi lanserte ny helelektrisk Smart i juni 2017, som i stor grad vi erstatte dagens verkstedbiler. Vi vil i løpet av 2019 vurdere behov for flere ladestasjoner i bedriften for å få optimal utnyttelse av antallet både elektriske biler og plugin-hybridmodeller. Ny typegodkjenningsnorm i Europa (WLTP) vil medføre en liten tilbakegang av hybrider (en del blir tatt ut av programmet) frem til midten av 2019 og mot slutten av 2019 starter introduksjonsbølgen av elektriske Mercedes.
Avfall: Mål, Restavfall
25000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Fortsette arbeidet med leverandører for å finne enklere og bedre løsninger til økt kildesortering og redusere restavfallet.. Fortsette oppfølgingen av låserutiner på Rommen som inkluderer sikring av komprimator, da vi vet at denne i perioder har vært tilgjengelig uvedkommende. Anskaffe komprimator for papp på Rommen da nævårende returordning vil opphøre i løpet av kort tid.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Tett oppfølging på at serviceavtaler på oljeutskillere blir overholdt og rapporter blir levert, evaluert og lagret elektronisk.
Fortsatt fokus på å finne nye og bedre løsninger for å begrense søl av olje og kjølevæske på verkstedet slik at det ikke havner i avløp og oljeutskiller.