GK Norge AS, kontorsted Oslo - Hovedkontor

Innrapportering for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier (2016), Hovedkontor-for konsern og kommuner, Leietaker, Rørlegger, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 feb., 2020
Utløper: 04 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Kommentarer

Antall ansatte har økt siden 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-5% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

1% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2017

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

58% fra 2017

Kommentarer

Kjørte kilometer har økt grunnet flere ansatte(etablering av GK Sikkerhet).
kjørte km:
GKI og GKS: 918283 km
GKE: 228577
GKR: 138376

Flere ansatte - økt reiesevirksomhet

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-14% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

23% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet:
- Presset EPS (isopor) ikke embalasje 31,27 kg.
- Maling småkolli 2,12 kg.
- Lystoffrør og sparepærer 30,74 kg
- Blybatterier 151,05
- Blyakkumulator -fast-småk 35,51 kg
- Småbatterier usortert 767,44 kg
- Brannslukkingsapp. pulver u/halon -småk 9,54 kg.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

24% fra 2017

Kommentar til klimaregnskapet

Sortering av avfall kan bli bedre. Tas opp med vår leverandør av renholdstjenester

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Stort fokus på innkjøp av miljømerkede produkter.
Avfall og ombruk
Større fokus på kildesortering
Mål på 16000 kg ikke nådd for 2018. Flere ansatte på kontorstedet
Energi
Passivhus
Transport
Innkjøp av flere el-biler på kontorstedet. Fokus på samkjøring når det er mulig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Null skader med fravær- eget dokument "alternativ til sykemelding" skal brukes for å tilrettelegge for alternativt arbeid.
Større fokus på innrapportering av HMS-avvik. Ikke gode nok systemer for å ivareta dette.Nytt ERP system er under utrulling, har egen avviksmodul. Denne kan bidra til at det blir enklere å innrapportere avvik. Fortsatt fokus på redusering av sykefravær. Sosiale sammenkomster, bedriftsidrett
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fornuftige innkjøp og bruke kun miljøsertifiserte leverandører.
Energi: Tiltak
Ingen
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,58 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Økonmisk kjøring. Flere el-servicebiler, samkjøring
Avfall: Mål og restavfall
16000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
48 %
Avfall: Tiltak
Mer og bedre fokus på kildesortering
Annet
GK har utformet et eget dokument som beskriver Miljøstyringen i GK Norge herunder innkjøp, reiserrutiner, miljøstyring prosjekt, miljømål 2018-2022