Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

4B Arkitekter

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

4B Arkitekter AS har som mål å drive en allsidig arkitektpraksis med høye krav til arkitektonisk og bygningsmessig kvalitet samtidig som leveringsdyktighet og omsorg for oppdragsgiveren og samfunnet for øvrig blir ivaretatt på en god måte. Siden kontoret ble etablert i 1971 har dette vært en viktig rettesnor for virksomheten. Kontoret er aktiv deltager i arkitektkonkurranser både for å skaffe oppdrag, men også som del av kontorets kompetanseutvikling (FoU). I de senere år har vi lagt spesiell vekt på å tilegne oss kunnskap og innsikt i lavenergi- og bærekraftproblematikken.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2019
Utløper: 30 apr, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-12% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

37% fra 2017

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2013

17,98 %

Energi

Energiforbruk

5% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2017

CO2

CO2 totalt

-15% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-72% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Hollenderkvartalet i Oslo, Norges første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt.
Innkjøp og materialbruk
Flere leverandører er miljøsertifisert
Avfall
Mål om 80 % kildesortering ble oppnådd med god margin.
Energi
Mål for energibruk så godt som oppnådd

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
4B er opptatt av å ta vare på og sikre våre omgivelser for fremtidige generasjoner. Vi har derfor fokus på å planlegge for en mest mulig optimal arealbruk, minst mulig belasning på miljøet i alle henseender med tanke på klimagassutslipp, eminsjoner og energibruk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velge miljøsertifiserte leverandører
Energi: Mål
225 kWh per kvadratmeter
Transport: Tiltak
Velge kollektiv transport der det er mulig
Avfall: Mål, Restavfall
1100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med god kildesortering