Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

SafeNor AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Safenor AS er et norskeid selskap som leverer utstyr og tjenester til dykking, brannvesen, forsvaret, olje- og gassindustrien og industrien generelt. Kjerneproduktene er dykkerutstyr til sport- og arbeidsdykking, kjemikalieverndrakter, saneringstelt, oppblåsbare telt, lykter til industri (inkl. EX-godkjente lykter), vanntette kasser/kofferter og brannvernmateriell. Vi har lager og kontor på Varnesveien 34 i Horten og det er all vår virksomhet med utgangspunkt i denne adressen som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 apr, 2019
Utløper: 10 apr, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Det foreligger ikke klimaregnskap nå første året. Klimaregnskapet vil bli kommentert i forbindelse med klima- og miljørapporten for 2019 som skal leveres innen 1. april 2020.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Ekstra mye restavfall pga bygging av møterom og flytting av lokaler

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Har laget og forankret innkjøpsrutine som inkluderer oversikt over viktigste leverandører.
- Har sendt epost til våre leverandører med oppfordring til å bli miljøsertifisert
- Har påvirket leverandør mht. å synliggjøre miljømerkede produkter på deres hjemmesider.
- Har nå meldt oss inn i Grønt Punkt.
Avfall
- Har gjennomgått og vurdert tiltak i idebank for avfall.
- Har laget kildesorteringsinstruks som alle er gjort kjent med.
Energi
- Har gjennomgått og vurdert aktuelle tiltak i idebank for energi.
- Har etterspurt energiattest hos byggeier.
Transport
- Har tilpasset retningslinjer som hindrer unødig reising og fremmer miljøvennlige transportløsninger.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen andre konkrete tiltak gjennomført.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
SafeNor AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, - uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på veien, eller på lageret.
Det ytre miljøet skal spares gjennom fokus på miljøeffektive løsninger, nøkternt energiforbruk, miljøeffektiv transport/reiser, miljøvennlige produkter og avfallsreduserende tiltak.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
2 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
fokus på miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører.
Energi: Tiltak
Vurdere tiltak der hvor det trekker far vinduer (jf. idebank for energi).
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Har gjennomgått og vurdert aktuelle tiltak i idebank for transport.
Vurdere å iverksette skrittellerkonkurranse, "sykle til jobben"-aksjon eller lignende (jf. idebank for transport).
Avfall: Mål, Restavfall
1500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fokus på best mulig kildesortering, minst i tråd med nåværende kildesorteringsinstruks.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak utover å unngå unødig tomgangskjøring.
Annet
Ingen andre planlagte tiltak.