Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Ila skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 apr, 2019
Utløper: 25 apr, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer til Systemkrav

Skolen har 60 årsverk og 600 elever og ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifiserte. Forbruk av kopi- og skrivepapir (A4) var på 5178 kg.

Energi

Energiforbruk

1% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2017

Kommentarer til Energi

Energibruket i 2018 ble på 1 667 718 kWh. I forhold til 2017 var det en økning med 1,8%.

CO2

CO2 totalt

1% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

31% fra 2017

Kommentarer til Avfall

I 2018 var kildesorteringsgraden på 20%. Av det totale restavfallet på 32 705 kg, var 2660 kg grovavfall. Siden avfallet ikke veies fra Renovasjonsetaten, men er volumberegnet, så er det stor usikkerhet om tallene stemmer overens med virkeligheten.

Vannforbruk

Vannforbruk

-14% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket i 2018 var på 1709 m3.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Hadde ikke behov for større innkjøp i 2018. Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall
Det ble i 2018 fortsatt kun sortert på restavfall og papir. I 2019 håper vi å komme i gang med kildesortering av plast og matavfall.
Vi må stramme inn på antall kopier de ansatte kan ta ut!
Energi
Det er tidsstyring på alle lyskilder på skolen. Ventilasjonsanlegget skal være slått av i ferier.
Transport
Etter at det ble innført beboerparkering i skolens område, er kjøring til og fra jobb kraftig redusert.
Skolen har fått nye sykkelstativer i Elias Blix Gate, som gir større muligheter for å benytte egen sykkel til og fra jobb. Elevene bor i nærområdet, og nesten 100% av elevene går eller sykler til og fra skolen
Utslipp til luft og vann
Ila skole har fjernvarme og ikke oljefyr. Utslipp til luft er derfor betydelig redusert de siste årene.
Utslipp til vann er redusert ved at alle produktene som benyttes til renhold er svanemerket.
Annet
Skolen deltar hvert år på Ruskenaksjon. Hver klasse får egne ansvarsområder på disse dagene. Vi plukker søppel og gjør nærområdene fine og rene.
AKS har meldt seg inn i Miljøagentene
Miljø er et tema i SMU og i skolens elevrådsarbeid.
Miljø ivaretas også i kompetansemålene i læreplanen.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen skal innføre miljøledelse, og handlingsplan miljø skal dokumenteres i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
15 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal ta i bruk den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal i mye større grad behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter. Skolen har ingen planer om å ta i bruk kjemikalier i naturfagundervisningen, men det er opprettet et stoffkartotek. Renholdsavdelingen v/renholdsleder, har god oversikt over de midlene renholderne benytter. Det kjøpes kun inn svanemerkede midler.
Energi: Mål
154 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Skolen kontakter UBF for å høre om utepærene kan byttes til LED. Vi vet ikke om lampene/systemene som er installert er kompatible med LED-pærer.
Transport: Tiltak
Vi følger UDE sin reisepolicy.
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
I løpet av 2019 skal vi få et nytt kildesorteringssystem. I 2019 har vi et mål om kildesorteringsgraden skal øke fra 20% til 35%. Når den nye kildesorteringsløsningen har vært i drift i ett helt år, forventer vi at kildesorteringsgraden kommer til å øke opp mot nærmere 50 %. Når ny kildesorteringsløsning skal etableres, så vil elevene bli involvert i dette arbeidet.
Skolen er registrert på avfallsdeklarering.no, og har gitt Renovasjonsetaten fullmakt til å deklarere farlig avfall på vegne av skolen.