Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Hylland AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Hylland AS har siden oppstarten i 1988 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør. Vi har lang og konkret erfaring fra kjernevirksomheten vår, som er femdelt: - Vei, vann og avløp - Fjellsprenging og sikring - Betongkonstruksjoner - Grunnarbeider og opparbeidelse av tomter - Utvikling- og opparbeidelse av boligfelt

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Maskinentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 sep, 2019
Utløper: 25 sep, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Dette gjelder hele Leirvikflaten 31: Begge etasjer, inkludert verksted/vaskehall og kontor i første etasje.

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

I 2018 hadde Hylland AS en del eldre- og større biler beregnet for trekkraft 3,5tonn med høyt drivstoffforbruk. I 2019 ble disse bilene faset ut og erstattet av 10 nye transit connect Ford, som er mer drivstoffefektiv.
Flyreise til Alicante november 2018 grunnet firmatur.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Annet: Presset EPS (Isopor) ikke emballasje 620kg. Presset EPS (Isopor) emballasje 60kg.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp av 5 el-biler og 10stk transit connect Ford for å redusere drivstofforbruk/utslipp.
Substitusjon av Foma Forvask Ekstra til Chemstar Vannbasert Avfetting(mildere mot brukerene og miljøet).
Avfall
Sortering av emballasjeplast på verskted.
Utpekt deklareringsansvarlig.
Gjenbruk av masser.
Sorteringsverk for gjenbruk av stein.
Transport
Utpeikt transport ansvarlig.
Ansatte tar tog/buss/bybane til prosjekt i sentrum.
Utslipp til luft og vann
Gjennomgang av rutiner for desinfisering av siltgardin.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det er vår visjon at Hylland AS skal være en ledende aktør i bygg- og anleggsbransje innenfor ivaretakelse av ytre miljø.
Dette oppnår vi gjennom:
– å ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje.
– å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav.
– å tenke miljø som en naturlig og integrert del av Hylland AS.
o å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver.
o involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere.
– å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan.
– fokus på kontinuerlig forbedring.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Tiltak 1: Kartlegge leverandører og produkter iht miljøsertifisering/miljømerking.
Tiltak 2: Bytte til miljøsertifiserte leverandører der det er mulig. Om det ikke er mulig, vurdere om produktet må benyttes.
Tiltak 3: Miljøsertifisering/miljømerking skal prioriteres ved alle typer innkjøp.
Tiltak 4: Legge press på samarbeidspartene ang bruk av miljøvennlig materiell/produksjon, slik at de igjen kan legge press på sine leverandører/produsenter.
Tiltak 5: Kontinuerlig følge med hva nytt som kommer på markedet og utføre substitusjonsvurdering av produkter. Kan vi erstatte nåværende produkt med et mer miljøvennlig alternativ?
Energi: Mål
80 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Tiltak 1: Følge månedlig med på energiforbruket for å identifisere ujevnheter i forbruk. E.g. at varmepumpe har slått seg av, som fører til at kontorbygg blir varmet opp på rein strømenergi.
Tiltak 2: Tids-/årsinnstilling på varmeelementer på kontor.
Tiltak 3: Fokus på å lukke container/port/dør.
Tiltak 4: Ved innkjøp prioriteres kvalitet, levetid og energieffektivitet.
Tiltak 5: Bytte til LED belysning ved utskifting av lyskilder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Tiltak 1: 5 el-biler blir brukt av prosjektledere.
Tiltak 2: Hylland AS skal ved anskaffelse av egne/leide maskiner, varebiler og personbiler gjennomføre en behovsvurdering. Basert på denne behovsvurderingen skal det velges kjøretøy som presterer blant de med lavest mulig forbruk av drivstoff - utslipp av CO2 og NOx
Tiltak 3: Innføre gode rutiner for å unngå tomgangskjøring sammen med brukere av maskiner, kjøretøy og utstyr.
Tiltak 4: God planlegging av ruter for å effektivisere kjøremønster.
Tiltak 5: Ansatte ungår rushtider når det er mulig
Tiltak 6: Motivere til økokjøring.

Redusere reiser i forbindelse med møter
Tiltak 7: Løse det som kan løses via tlf og e-post.
Tiltak 8: Ha møter når det er nødvendig og konstruktivt.
Tiltak 9: Ha møter på prosjektet slik at befaringer kan gjøres samtidig.

God planlegging
Tiltak 10: Redusere antall turer for å «hente noe» ved å planlegge godt. E.g. lage ukeplan for neste uke helst torsdag, og absolutt senest før en tar helg. Planlegge behov for transport og masser ut/inn fra anlegg senest kl 15.00 dagen før behov.

Transportkoordinering
Tiltak 11: All transport skal bestilles/avklares gjennom "transportkoordinator
Avfall: Mål, Restavfall
13669,5 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Tiltak 1: Sortere ut hardplast fra restavfall.
Tiltak 2: Utslitte arbeidsklær (uten oljeflekker) skal til materialgjenvinning ikke restavfall.
Tiltak 3: Redusere bruken av engangsartikler. Brukes bare når absolutt nødvendig(brakker).
Tiltak 4: Avtale med Thorsen gruppen om å hente og håndtere tonerkassetter
Tiltak 5: Starte å sortere plast-, glass- og metalemballasje på kontor – i tillegg til papir/papp og pant som vi sorterer i dag.
Tiltak 6: Synliggjøre avfallssorteringsrutiner ved å ha godt synlige containere/avfallsbeholdere med informativ markering.
Tiltak 7: Invitere Norsk Gjenvinning til neste allmannamøte for å skape fokus på riktig sortering. Redusere avvik i sortering.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Siltgardin
Tiltak: Benytte godkjent siltgardin ved fare for avrenning av oppgravde masser ut i vann eller sjø.

Forundersøkelser
Tiltak: Fokus på forundersøkelser før graving i områder hvor det er fare for grunnvannssenking eller andre forhold som for eksempel kvikkleire.

Oljesøl
Tiltak 1: Unngå oljesøl ved å ha godt vedlikehold av maskiner og utstyr. Rutine for å inspisere maskin/utstyr for oljelekkasje.
Tiltak 2: Alle anlegg skal ha absol og evt annet utstyr for opprydning av oljesøl tilgjengelig. Prosjektleder sørger for dette. Rutiner for rask opprydning. Om absol brukes, skal det samles opp igjen og leveres til godkjent mottak
Annet
Sprengstoff
Tiltak: Fokus på nye sprengstoff-produkter som er mindre miljøskadelige, for eksempel patronert emulsjon i stedet for tradisjonell NG-baserte sprengstoffer (Dynomit).

Tiltak: Hylland AS har over tid forsøkt å overbevise oppdragsgivere om å benytte elektroniske tennere, som har mange fordeler. Blant annet, så blir det ved bruk av elektroniske tennere mindre mengder plast i steinrøysen. Dette er en fordel spesielt der ferdig produkt skal benyttes i fyllinger i sjø eller vann.