Miljø Service AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 27 mar., 2022
Utløper: 31 mai, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

8% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

134% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

134% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

83% fra 2017

Kommentarer

EE avfall, papp og papir går sammen med næringsparken sitt avfall. Vi sorterer totalt i 9 fraksjoner i parken.
Dette etter sterk påvirkning fra Miljø Service AS som har iverksatt rutinene.

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-63% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fokus på å benytte miljøvennlige produkter
Avfall
Økt antall fraksjoner i kildesorteringen fra 5 til 10 fraksjoner.
Energi
Ingen spesielle tiltak
Transport
Innkjøp av el-bil nummer 2. Flere vurderes fortløpende ettersom de eldre bilene skiftes ut.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy
Miljø Service skal etterleve de mål om forbedringer som er satt i miljøfyrtårnrapporten.
Miljø Service skal i størst mulig grad oppfordre sine kunder til å iverksette tiltak som kan ha positivt utslag på kundens miljøbidrag.
- virksomheten skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning
- virksomheten skal overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten, og egne krav
- virksomheten skal bestrebe seg på å redusere miljøbelastningene, utover myndighetskravene
- virksomheten skal kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjonen

Dette kan eksempelvis være:
• Etablering av miljøstasjoner.
o Reduseres plastbruk da antall søplebøtter blir redusert.
o Bidrar til økt grad av kildesortering
o Bidrar til et ryddigere arbeidsmiljø som er enklere å holde rent.
• Innkjøp av miljømerkede produkter der Miljø Service kan være leverandør
o Renholdskjemikalier
o Håndtørk, såpe og toalettpapir
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Målsettingen er å redusere innkjøp av hvite plastposer med 30% Dette gjøres igjennom å overtale flere av våre kunder til å gå over til miljøstasjoner i sine kontorlandskaper og vekk fra personlige avfallsbøtter ved hver arbeidsplass. Samt bruke mindre poser til å oppbevare skitne mopper i.
Energi: Mål
700 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er ikke så mange tiltak vi kan utføre annet enn å holde spesielt lagerdør lukket. Overgangen til flere elbilder krever også mer strømbruk i forbindelse med lading.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Overgang til el-bil der det er praktisk mulig.
Avfall: Mål og restavfall
800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Vi må være enda nøyere på at kundens søppel ikke blir med i biler tilbake fra oppdrag og blir en del av vårt rapporterte restavfall