Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Miljø Service AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Renholdsbedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 mar, 2019
Utløper: 27 mar, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

EE avfall, papp og papir går sammen med næringsparken sitt avfall. Vi sorterer totalt i 9 fraksjoner i parken.
Dette etter sterk påvirkning fra Miljø Service AS som har iverksatt rutinene.

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fokus på å benytte miljøvennlige produkter
Avfall
Økt antall fraksjoner i kildesorteringen fra 5 til 10 fraksjoner.
Energi
Ingen spesielle tiltak
Transport
Innkjøp av el-bil nummer 2. Flere vurderes fortløpende ettersom de eldre bilene skiftes ut.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy
Miljø Service skal etterleve de mål om forbedringer som er satt i miljøfyrtårnrapporten.
Miljø Service skal i størst mulig grad oppfordre sine kunder til å iverksette tiltak som kan ha positivt utslag på kundens miljøbidrag.
- virksomheten skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning
- virksomheten skal overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten, og egne krav
- virksomheten skal bestrebe seg på å redusere miljøbelastningene, utover myndighetskravene
- virksomheten skal kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjonen

Dette kan eksempelvis være:
• Etablering av miljøstasjoner.
o Reduseres plastbruk da antall søplebøtter blir redusert.
o Bidrar til økt grad av kildesortering
o Bidrar til et ryddigere arbeidsmiljø som er enklere å holde rent.
• Innkjøp av miljømerkede produkter der Miljø Service kan være leverandør
o Renholdskjemikalier
o Håndtørk, såpe og toalettpapir
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Målsettingen er å redusere innkjøp av hvite plastposer med 30% Dette gjøres igjennom å overtale flere av våre kunder til å gå over til miljøstasjoner i sine kontorlandskaper og vekk fra personlige avfallsbøtter ved hver arbeidsplass. Samt bruke mindre poser til å oppbevare skitne mopper i.
Energi: Mål
700 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er ikke så mange tiltak vi kan utføre annet enn å holde spesielt lagerdør lukket. Overgangen til flere elbilder krever også mer strømbruk i forbindelse med lading.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Overgang til el-bil der det er praktisk mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
800 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Vi må være enda nøyere på at kundens søppel ikke blir med i biler tilbake fra oppdrag og blir en del av vårt rapporterte restavfall