Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

VEF Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 mar, 2020
Utløper: 17 mar, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

37% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-14% fra 2017

Energi

Energiforbruk

10% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

10% fra 2017

CO2

CO2 totalt

-51% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-71% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-26% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

5% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Annet er Asbestavfall

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I 2018 hadde vi 168 miljømerkede produkter for videre salg. Har utfordret vår hovedleverandør om å få flere miljømerkede produkter.
Avfall
Har gjennomført informasjon : kildesortering, viktigheten av riktig antall containere til de forskjellige fraksjonene på prosjekter, at det blir foretatt mest mulige korrekt bestillinger iht budsjetterte mengder av de forskjellige materialer for å unngå unødvendig avfall, fokusert på best muligmaterialutnyttelse.
Har erstattet store deler av vårt nå kopipapir med mindre emballasje, noe som da gir redusert avfall.
Energi
Bytter til led pærer i lyskilder og erstatte defekt arbeidslys med led arbeidslys.
Transport
Samkjøring blir benyttet der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeids nærvær (%) 96,5
H1 verdi 0
Kildesortering (%) 75
RUH (antall) 475
HMS-arbeid i VEF Entreprenør
Vi vil arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og samtidig ta hensyn til det ytre miljø
så langt det lar seg gjøre. Våre tre overordnede mål: HMS, kvalitet og økonomi skal være i
fokus hos alle ansatte til enhver tid. HMS-målene skal nås gjennom stadige forbedringer.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet.
Bedriftens tjenester skal oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i
fremtiden.
Miljøpolitikk:
VEF Entreprenør ble i 2014 miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen skal dokumentere at
VEF ønsker å bidra til et bedre miljø og klima. Ved en slik sertifisering ønsker VEF å oppnå
følgende:
VEF skal overholde de lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Vi skal
løpende tilpasse oss kundenes og samfunnets miljø- og sikkerhetskrav, slik at vi stadig
forbedrer oss. Alle ansatte har et felles ansvar for at vi ivaretar det ytre miljø. VEF arbeider
kontinuerlig med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende
utslipp til omgivelsene.
Prosjektgjennomføring:
I planlegging og gjennomføring av alle byggeprosjekter er HMS det viktigste elementet, og er
en del av hele prosjektorganisasjonens ansvar. Ved oppstart av prosjekter skal det
utarbeides en HMS-plan med tilhørende risikoanalyser og handlingsplan.
Underveis i prosjektet følges HMSèn opp i form av sikker jobb analyser (SJA), rapport om
uønsket hendelse (RUH), vernerunder og løpende avviksmeldinger. SJA skal skrives før
oppstart på alle prosjekter og før eventuelle risikofylte arbeidsoperasjoner.
- En høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning
- Oppfyllelse av lovpålagte krav
- Konkurransefordeler i anbudssammenheng

I VEF Entreprenør vil vi at HMS skal være en naturlig del av våre daglige arbeidsprosesser på
byggeplassen slik at vi tar vare på oss selv og hverandre samtidig som vi arbeider med
kontinuerlige forbedringer. HMS-koordinatoren vil være en støttespiller, tilrettelegger og
pådriver og arbeide nært sammen med prosjekt-/byggeplassledelsen og verneombudene for
å nå våre HMS mål.
Vi har valgt å integrere vår dagbok med vårt HMS/KS-system. Dagboka er et arbeidsverktøy
som skal bidra til en helhetlig og positiv utvikling både overfor våre medarbeidere,
samarbeidspartnere og kunder. I den første delen av boka finner du en del faktaopplysninger
om VEF Entreprenør, mens du i den andre delen finner en praktisk dagbok for egne notater.
Den tredje delen inneholder aktuelle rutiner og instrukser i vårt HMS arbeid.
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Vi bekrefter med dette at våre medarbeidere er gitt praktisk og teoretisk opplæring i
henhold til kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2, med hensyn på alt arbeidsutstyr
som kan medføre risiko ved bruk! Omfanget er dokumentert i vårt styringssystem.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
180 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi fortsetter jobben med å få flere miljømerkede produkter fra våre hovedleverandører.
Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortløpende bytte ut til leddpærer i arbeidslys samt på i bygningene våre (kontor og lager) Vurdere om vi kan bytte ut gamle vinduer i administrasjonsbygget.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vil vurdere om vi kan også i år bytte ut en eller flere av de eldste bilene våre.
Avfall: Mål, Restavfall
100000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Informasjon til alle ansatte, informasjon/opplæring i kildesortering, sørge for riktig antall containere til de forskjellige fraksjonene på prosjekter, foreta mest mulige korrekte bestillinger iht budsjetterte mengder av de forskjellige materialer for å unngå unødvendig avfall