Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Meldal videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Videregående skole - opplæring innen flere yrkesfag

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 des, 2020
Utløper: 31 des, 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

12% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-5% fra 2017

Kommentarer til Systemindikatorer

Elever i vgs samt ansatte i vgs og fagskolen (ca 200 studenter på fagskolen i tillegg).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

-58% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-9% fra 2017

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2008

10,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Alle kopimaskiner i Trøndelag fylkeskommune har tosidige kopier som standard.
Vi følger innkjøpsavtalene til Trøndelag fylkeskommune og velger miljømerkede varer så lenge dette er et alternativ.

Energi

Energiforbruk

25% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

25% fra 2017

Kommentarer til Energi

247000 kW/h av den elektriske kraften er produsert ved vårt lokale minikraftverk.

Klimaregnskap

CO2 totalt

61% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

2377% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

10% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

30% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Antall flyreiser i resten av Europa er relativt høyt fordi hele personalgruppen var på studietur til RIga høsten 2018.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

26% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

629% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi bruker Trøndelag fylkeskommune sine innkjøpsavtaler.
Avfall
Vi har Miljøstasjon som alle ansatte og elever får opplæring i å bruke hvert år. Her er det detaljert sortering av avfall.
Energi
En del av vårt energiforbruk dekkes av et eget minikraftverk.
Vi bruker flisfyring for oppvarming.
Transport
Ansatte oppfordres til samkjøring og bruk av offentlig transport når det er mulig. Skolen ligger ute i distriktet og det er svært begrenset med offentlige tilbud mht transport her. På sikt planlegger vi innkjøp av el-bil. Skolen har flere ladestasjoner for el-bil samt uttak for motorvarmere.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Generelt har skolen en godt dokumentert HMS-politikk. Alle dokumenter ligger på "Skolens dokumenter" på Intranettet. Dokumentene blir gjennomgått og oppdatert årlig.
HMS-mål for skolen er å gjennomføre flere møter via Skype for å redusere transportkostnadene og utslipp, investere i el-bil på sikt og redusere bruken av engangsartikler.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
10 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er en yrkesfaglig skole med mange forskjellige programområder der innkjøpene gjøres via innkjøpsportalen i Trøndelag fylkeskommune. Vi velger miljømerkede produkter så langt det lar seg gjøre.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Hele skolens bygningsmasse etterisoleres og det blir satt inn nye vinduer. Dette vil gi en betydelig miljøgevinst når det gjelder energi.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1700 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ref tidligere punkt: Flere møter på Skype og innkjøp av el-bil vil redusere drivstoff/kostnader til transport.
Avfall: Mål, Restavfall
9500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Mindre bruk av engangsartikler. Vedvarende fokus på kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Holde antall flyreiser på et minimum.
Annet
Tallene som angår kjørte km og drivstoff (tjenestereiser) er vanskelig å finne god dokumentasjon på ettersom det ikke kan hentes ut rapporter fra Agresso på dette.