Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Huseby skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt, 2019
Utløper: 31 okt, 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

9% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

35% fra 2017

Antall elever og ansatte

-5% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

218% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2017

Kommentarer til Energi

Energiforbruket ligger høyt per kvadratmeter og det jobbes med å finne årsaker til dette.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-7% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

46% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

1% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Fra energinet. Vannforbruket ligger høyt i snitt per elev, Det er sannsynligvis en avlesningsfeil i 2018, men det jobbes for å spore opp dette.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har egen skolehage hvor vi dyrker grønnsaker til eget bruk. Elevene er delaktige i dette.
Godt samarbeid med FAU fører til at det bevilges penger til flere lekapparater for barna i friminuttene. Vi har trivselsleker
Avfall
Vi har mer og mer godt over til en digital plattform der blant annet flere lekser og dokumenter sendes ut digitalt, og ikke i papir.
Vi har kildesortering av matavfall, restavfall og papir i alle klasserom. Vi kildesorterer alt papir på alle arbeidsrom og kontorer. Vaktmesteren har ansvar for kildesortering av glass, metall og spesialavfall.
Energi
Vi slår av lys i rom som ikke er i bruk.
Transport
Skolen ligger i nærhet til t-banen og buss. Derfor bruker mange ansatte offentlig kommunikasjon og kjører ikke egen bil. Vi oppfordrer alle elever til å gå eller sykle til skolen.
Utslipp til luft og vann
Vi bruker biobrensel med bioolje som reserve.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Med bakgrunn i arbeidsmiljøloven, opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jobber skolen aktivt og systematisk for å fremme et godt fysisk og psykososialt miljø, der den enkelte elev og ansatte kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Dette fordi gode lærings- og arbeidsmiljøer viser klar sammenheng mellom trivsel, sosial læring og god psykisk og fysisk helse.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
36 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi forholder oss til de retningslinjer vi får fra Utdanningsetaten i henhold til leverandører og innkjøp av varer.
Aktivitetsskolen vil ta over skolehagen, for å bruke den mer hensiktsmessig.
Energi: Mål
220 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi slår av lys, pcer, skjermer og projektorer når de ikke er i bruk. Vi bruker ikke mer varme enn nødvendig i klasserom og oppholdsrom.
Transport: Tiltak
Vi oppfordrer ansatte og elever til bruk å gå, bruke sykkel og offentlig transport.
Ved møter utenfor skolen oppfordres det til bruk av offentlig transport når det er praktisk mulig. Vi kjøper inn kort til offentlig transport for elever og ansatte.
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
På mat og helse resirkulerer vi glass og metall. Vi fortsetter med den grundige kildesorteringen av matavfall, papir, restavfall som vi har startet opp med.
Vi vil begrense papirforbruket ytterligere. Dette vil Websak også hjelpe oss med.
Vi ønsker også å få inn beholdere til kildesortering av plast og matavfall i enda flere oppholdsrom som personalrommet og.l slik at vi får en høyere prosent av avfallet som er kildesortert.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi fortsetter å bruke bioolje og biobrensel som er 100% fornybart.