Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Bekkelaget skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 sep, 2019
Utløper: 30 sep, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2017

Antall elever og ansatte

2% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-25% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-25% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vaktmester får ikke til å skille ut olje/elektrisk, så alt vårt energibruk er skrevet inn under elektrisk.

CO2

CO2 totalt

-76% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-26% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

5% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skolen følger pålagte rammeavtaler ved innkjøp. Vi er bevisste med tanke på bestilling av miljømerkede produkter til eget bruk. Dette blir bestilt dersom det er mulig. I tillegg går informasjon til ansatte, elever og foresatte digitalt. Vi benytter hjemmeside, portal og skolemelding fremfor ranselpost. Vi bevisstgjør i tillegg ansatte mtp papirforbruk. Det registreres nå utskrifter pr. ansatt.
Avfall
I 2017 startet vi opp med kildesortering i alle rom, dette er vi nå godt i gang med. Høst 2019 vil nye beholdere være på plass i alle rom, og vi vil få tilpasset sorteringsstasjonene enda bedre vårt behov. Dette gjelder både ute og inne. For å få driftet og sikret vår sortering dette året har vi hatt en voksen som har hatt ansvar for miljøstasjonen ute hver dag. Dette for å sikre elevenes opplæring i sortering og valg av riktig beholder. Vi vil i løpet av våren få nye beholdere, slik at dette blir enklere å håndtere for elevene selv.
Energi
Vi har nattsenking på ventilasjon og temperatur. Lyset i rom som ikke er i bruk slås av.
Transport
Kollektivtransport benyttes i forbindelse med møter og ekskursjoner.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bekkelaget skole skal være miljøeffektiv slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst mulig belastning på det ytre miljø.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
15 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vurderer til en hver tid hva som er nødvendig å kjøpe inn. Vi bruker miljømerkede produkter der det er mulig, og gjenbruk der det er mulig. Vi sparer mtp. papir. Skolen må likevel forholde seg til rammeavtaler som gjelder for Oslo kommune, noe som begrenser handlingsrommet. Vi ser likevel at de fleste varene på vår innkjøpsliste er miljømerkede. Målet vil naturlig nok være at alle våre leverandører er miljøsertifiserte.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen lys skal være på når det ikke er noen i rommet.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Elever og ansatte benytter kollektivtrafikk ved møter kurs ute av huset.
Avfall: Mål, Restavfall
8000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Skolen skal fortsette å bevisstgjøre ansatte mtp utskrifter og kopiering. Vi vil også gjøre våre elever bevisst på sammenheng mellom forbruk og avfall. Vi fortsetter og utvikler det allerede oppstartede arbeidet med sortering av alt avfall ved skolen.