Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Øraker skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 apr, 2018
Utløper: 25 apr, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2017

Antall elever og ansatte

7% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

89% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

89% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi har fått SD-anlegg og får fra april vår egen vaktmester som vil få opplæring i å bruke dette. Vi håper på å kunne redusere energiforbruk ytterligere som følge av planmessig justering av temperatur via SD-anlegg.

CO2

CO2 totalt

2% fra 2017

Kommentarer til CO2

Vi sorterer plast, matavfall og papir. Vi forsøker å redusere papirforbruket gjennom å skrive ut mindre.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Vi bruker veldig lite bil og fly i virksomheten. Det lille som er registrert er kjøring med egne biler i forbindelse med eksterne kurs og seminarer.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

10% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

95290% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Vi venter på svar fra vann- og avløpsetaten angående vannforbruk.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp: Forsøker å begrense innkjøp, og tenke på holdbarhet (altså å begrense fremtidig avfall) i innkjøpene. Forsøker å gjenbruke materialer (særlig gjelder dette i kunst og håndverk og design og redesign).
Avfall
Vi sorterer plast, matavfall og papir. Vi forsøker å redusere papirforbruket gjennom å skrive ut mindre.
Energi
Slå av lyset i rom som ikke brukes. Redusering av innetemperatur til 16 grader i rom som ikke brukes og i helger/ferier.
Transport
Minimal bruk av bil.
Utslipp til luft og vann
Minimere utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Alle arbeidstagere skal ha et trygt og godt fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal sortere avfall og redusere papiravfall. Vi skal redusere energiforbruk.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
0 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gjenbruk av materialer
Energi: Mål
60 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slå av lys i rom som ikke benyttes. Senking av temperatur til 16 grader i ferier og helger, styrt via SD-anlegg av vaktmester.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Et lite aktuelt punkt da vår virksomhet stort sett foregår her på skolen. Benytte kollektivtransport når det er mulig, til svømmeundervisning på Røa og ekskursjoner.
Avfall: Mål, Restavfall
14000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Vi sorterer plast, matavfall og papir. Vi forsøker å redusere papirforbruket gjennom å skrive ut mindre. Holdningsskapende arbeid med elevene.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Kontroll av kjemikaliebruk i Eco-online.