AxFlow AS

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Engroshandel med maskiner og utstyr til industri

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 04 sep., 2022
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

15% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Kommentarer

Omsetningen i Axflow gikk noe opp i 2018, og totalt sett økte vi med to årsverk.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

35% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

5% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-8% fra 2017

Kommentarer

Vi har klart å øke antall miljømerkede produkter ved hjelp av målrettet arbeid og engasjement hos innkjøpsansvarlig. Dette er vi veldig stolte av!
Papirforbruk basert på mengde innkjøpt kopipapir fra Staples sin miljørapport.

Energi

Energiforbruk

-9% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2017

Kommentarer

Ytterligere 9% nedgang i energiforbruket fra i fjor. Det er usikkert hva den videre nedgangen skyldes. Noe kommer fra tiltak på friskluftssystemet i bygningen.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-17% fra 2017

Kommentarer

En markant oppgang i antall kjørte kilometer i 2018. Noe av dette skyldes en økt fokus på kundebesøk og en del store prosjekter med større geografisk avstand fra kontoret. Samtidig har antall flyreiser gått noe ned og vi antar at dette tallet vil være ganske stabilt fremover.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-18% fra 2017

Kommentarer

Sorteringsgraden er lavere en tidligere da vi nå har tatt med komplette tall fra Lager og Verksted. Vi jobber nå med å øke sorteringen av restavfall på kontoret (Legge til matavfall og plastemballasje).

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-1% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Økt andelen av miljømerkede produkter i den daglige driften.
Avfall og ombruk
Videreført avtale med Franzefoss om sortering.
Energi
Ytterligere reduksjon i energiforbruket. Noe kan forklares med utskiftningen av ventilasjonssystemet.
Transport
Antall flyreiser har vært ganske stabilt med en liten nedgang igjen fra 2017. Noe økning i antall kjørte km.
Utslipp til luft og vann
Ikke gjeldende
Annet
Ikke gjeldende

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Axflow AS skal bistå sine kunder med å finne den mest energieffektive løsningen for deres prosjekter. Vi skal være kundenes foretrukne samarbeidspartner for prosjekter med høyt miljøfokus.
Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføringen av prosjektene. Vår virksomhet skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
55 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt fokus på mindre forbruk og bærekraftige innkjøp. Innkjøpspolicy er oppdatert og tas i bruk.
Energi: Tiltak
Vi prøver å få huseier til å vurdere bevegelssensorer på hvert individuelle kontor. Per i dag skrus alle lys på felles i etasjen og det sløses mye energi på å lyse opp kontorer som er tomme.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ettersom vi er en salgsvirksomhet som baserer seg på kundekontakt og salg basert på direkte kontakt, vil det alltid være en del reiser i vår bedrift. Samtidig skal selskapet investere i nytt utstyr for video-konferanser ettersom mange av våre kunder/leverandører ønsker å benytte seg av det oftere.
Avfall: Mål og restavfall
1300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Bedre opplæring av de ansatte i sortering og unødvendig bruk av printer.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke gjeldende
Annet
Ikke gjeldende