Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Alliero AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Alliero AS har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2010. Alliero er håndverksbedrift med lange tradisjoner og leverer tjenester innenfor maling, byggtapetsering, tak- og blikkenslagerarbeider, antikvariske arbeider og større entrepriser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker, Malermester, Murmester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 jan, 2020
Utløper: 30 jan, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

19% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-9% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Flere større prosjekter medfører økt omsetning pr. årsverk.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-100% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-50% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

I 2018 har vi kartlagt miljøstatus på de største og vesentlige leverandørene. Antall miljøsertifiserte leverandører er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år.
I Alliero har vi stort fokus på å redusere papirforbruket. Helt konkret betyr dette at vi bytter ut gamle papirsystemer med nye og digitale løsninger. Eksempler på nye og digitale systemer som har blitt implementert ila. 2018 er ProPlan (timeregistreringssystem), Viscenraio (avviksbehandlingssyste), nytt styringssystem og prosessbeskrivelser (Sharepoint) og pilotprosjekt på digital HMS-tavle på prosjekt (Certior).

At papirforbruket har økt ca. 10% fra foregående år antar vi har med årsvariasjoner å gjøre uten at vi vet dette helt sikkert. Formålet til Alliero er å ha bevissthet rundt å redusere papirforbruk og legge til rette for dette gjennom digitalisering av våre skriftlige prosesser.

Energi

Energiforbruk

-56% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi har hatt en kraftig nedgang i energibruket., Dette skyldes at arealet vårt er halvert siden 2017.

CO2

CO2 totalt

-30% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-47% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-10% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-15% fra 2017

Kommentarer til Transport

Det er gjennomført totalt 11 reiser t/r Gardermoen - Trondheim

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

24% fra 2017

Kommentarer til Avfall

18750 kg av det som er plassert i annet er isolasjon

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Etablert felles innkjøpsprosess for hele virksomheten, med prosessbeskrivelse, rutiner og støtteverktøy for å sikre kvalitets- og forretningsmessige gode prosjektinnkjøp
Avfall
Ikke gjennomført noen tiltak i 2018
Energi
Ingen gjennomførte tiltak i 2018
Transport
Besluttet at det skal etterstrebes at alle nye leasingavtaler på bil er el-bil. I tilfeller hvor dette ikke er mulig skal det brukes ladbare hybrider.
Utslipp til luft og vann
Etablert ny versjon av HMS-plan i prosjektene, med økt fokus på å redusere utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Alliero har en overordnet målsetning om at alle ansatte og samarbeidspartnere skal komme trygge og hele hjem fra jobb. For å lykkes med å skaffe en trygg og sikker arbeidsplass mener vi at daglig lederskap og tilstedeværelse er avgjørende. Alliero skal i tillegg alltid vurdere valg av løsninger ut i fra et bærekraftsperspektiv og har som mål å velge produkter og metoder som har minimal negativ påvirkning på omgivelsene. Gjennom et systematisk og strukturert arbeidssett sikrer vi at prosjektene styres, følges opp og at resultatene av HMS-arbeidet måles.
Ingen alvorlige ulykker med personskade
H-verdi < 3
Sykefravær < 5%
Ingen alvorlige utslipp
Sorteringsgrad > 80%


Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
30 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Gjennomføre opplæring og kursing i risikovurdering og substitusjonsplikt
- Gjennomføre opplæring og kursing i bruk av productXchange
Energi: Mål
60 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ikke definert noen tiltak så langt
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1100000 liter
Transport: Tiltak
Implementering av ny bil-policy vedrørende leasing.
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
- Ingen identifiserte nye tiltak så langt
Utslipp til luft og vann: Tiltak
- Implementering av ny bil-policy vedrørende leasing.
- Opplæring og kursing i risikovurdering og substitusjonsplikt