Anker Renhold AS

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Anker Renhold er et privateid selskap med historie tilbake til 1970. Vi leverer et bredt utvalg tjenester innenfor renhold – til bedrifter og private i Oslo og Akershus. Fornøyde kunder har resultert i stadig flere fornøyde medarbeidere, og vi er i dag en av Norges større renholdsbedrifter med rundt 130 ansatte.I tillegg til daglig renhold utfører vi en rekke spesialtjenester, som skuring, boning av gulv, kjøkken-, leilighet- og flyttevask og fjerning av tagging. Vi leverer fleksible, problemfrie løsninger av høy kvalitet. Hensyn til miljø og mennesker skal gå igjen i vår virksomhet, blant annet gjennom miljømerking og andre ordninger. Vi har en profesjonell tilnærming i alle ledd. Alle våre ansatte har uniform med logo og bærer HMS-kort.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des., 2019
Utløper: 04 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-14% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-28% fra 2017

Kommentarer

Oppvarmingen i bygget er vannbåret anlegg(radiatorer). Dette blir varmet opp av 1 stk elkjele og 1 stk oljebrenner. Elkjelen brukes opptil ca -5 og ved -5 og kaldere startes oljefyren.
Ventilasjonsanlegget har vannbåret batteri for oppvarming av luften vinterstid.
Både olje- og strømforbruk er stipulert etter våre arealer. Store deler av bygget driver med produksjon.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

9% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

-7% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

oppgitt kg avfall er kun fra administrasjonen. Øvrige ansatte(renholdere) håndterer avfallet direkte på oppdragstedene iht oppdragsgivernes avfallsrutiner.

Vannforbruk

Vannforbruk

-35% fra 2017

Kommentar

Liter vannforbruk er stipulert, da vi leier lokaler- og kun har ett toalett og en oppvaskmaskin i våre egne lokaler. Vannforbruket er blant annet beregnet utfra antall liter vann pr gang oppvaskmaskinen brukes. Øvrige toaletter er i byggets fellesarealer.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-12% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpsrutiner er et stadig fokus og vi bruker fortsatt kun svanemerkede produkter innen daglig renhold. Vi har kuttet kjemikaliebruk betraktelig. Vår temporæravdeling følger substitusjonsplikten og bruker miljømerkede produkter der dette finnes. Alle våre spesialprodukter er innmeldt miljømerket Svanen.
Avfall og ombruk
Det arbeides videre med avfallsregulerende tiltak.
Energi
Det er vanskelig å påvirke energiforbruket da vi er en av noen aktører i bygget og har dette inkludert i leien. Vi har ingen egen strømmåler. Vi har i våre lokaler som rutine å skru av kaffetrakter, oppvaskmaskin og lys før vi forlater lokalet.
Transport
Vi samkjører der det er mulig og prøver så godt det lar seg gjøre at driftslederne har med samlede geografisk samlede oppdragsteder. De fleste av våre ansatte benytter kollektive transportmidler til og fra oppdragstedene.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal fortsette vårt miljøarbeid og stadig bli bedre innenfor dette. Vi er fortsatt miljømerket med Svanen og har i 2018 blitt sertifisert innen ledelsessystem for kvalitet ISO 9001:2015.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsrutiner er - og skal fortsatt være i fokus. Det er avklart hvilke typer kjemi som skal brukes til daglig, temporært og periodisk renhold. Vi skal innenfor daglig renhold ha 100 % miljømerkede produkter.Vi har minimert antall typer kjemi så langt det lar seg gjøre og bruker alltid substitusjonsplikten om det må skaffes til veie andre typer kjemi. All kjemi vi bruker blir innmeldt miljømerket Svanen.
Energi: Tiltak
Det er vanskelig å påvirke energiforbruket da vi er en av mange aktører i bygget som har dette i leien og ingen har egen strømmåler. Vi gjør det vi kan for å holde strømnivået nede, ved å skru av lys, oppvaskmaskin og kaffetrakter etter bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
180 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi setter nytt mål for kildesortering til 80%. Vi har reetablert lunsjordning, men har allikevel klart å nå vårt mål for 2018.