Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

ROJO Arkitekter AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Arkitektbedrift

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 apr, 2019
Utløper: 19 apr, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

15% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

16% fra 2017

Energi

Energiforbruk

-59% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-59% fra 2017

Kommentarer til Energi

Energiforbruket er dramatisk redusert fra 2017. Mye av dette kan forklares med innføring av varmpumpe til erstatning for direktevirkende el, men må også ses i sammenheng med rutiner for avstenging av datautstyr etter arbeidstid, og mildere klima for gjeldende år.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-65% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Ingen flyreiser i 2018.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-35% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

Kaster mat og plast i samme beholder. Det finnes ikke en søppelkasse til mat og en til plast på huset. Kun to fraksjoner i midtbyen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøpsveilederen følges ved innkjøp av forbruksmatriell.
Avfall
Papirmegnden forsøkes redusert gjennom videreføring av allerede innførte tiltak, samt større andel digitale dokumenter.
Transport
Dette endrer seg fra år tilår, kommer an på hvordan oppdragsportofølgen er sammensatt.
Utslipp til luft og vann
Det er i første rekke reiser ifb med oppdrag som indirekte påvirker våre utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennom vår virksomhet skal vi gjennom de løsninger vi beskriver og prosjekterer vise ansvarlighet ovenfor natur og miljø, og bidra til bærekraftig løsninger i de prosjektene vi involveres i.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil fortsette å preferere miljøsertifiserte leverandøerer og samarbeidspartnere i prosjekt. Den største andelen av våre innkjøp er tjenester fra andre rådgivere, og vi vil fremover legge økt vekt på miljøsertifiserte ved valg av samarbeidspartnere.
Energi: Tiltak
Yttligere tiltak må avklares med huseier.
Transport: Tiltak
Togreiser/sykkle/gå/samkjøring/skype(møte) hvor dette er mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
250 kg
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette med fokus på de løsninger vi beskriver for byggene vi er involver i gjennom å preferere miljøprodukter. Fortsatt innsats for å forbedere vår egen miljøbelastning gjennom små skrittvise forbedringer.