Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Apalløkka skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 feb, 2019
Utløper: 28 feb, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2017

Antall elever og ansatte

2% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Papirforbruk gjelder kopipapir, kladde- og arbeidsbøker.

Energi

Energiforbruk

-8% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2017

Klimaregnskap

CO2 totalt

-3% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-100% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-100% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Elbil brukt i tjeneste er private biler. Skolen disponerer ikke elbil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

100% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet er blandet uorganisk materiale.

Vannforbruk

Vannforbruk

-76% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Målsetting for innføring iPad 1:1 er blant annet på sikt å redusere papirforbruk.
Avfall
Økt fokus på kildesortering.
Energi
Hovedlysbryter slås av kl 17 hver dag.
Ventilasjonsanlegg skrus av kl 16 hver dag.
Transport
I liten grad aktuelt, men kjøring til møter og lignende holdes på et minimum. Ansatte oppfordres til kollektiv transport.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen etterlever overordna rammeavtaler.
Energi: Mål
162 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Hovedlysbryter slås av kl 17 hver dag.
Sensorstyrt lys i 1 korridor og 3 klasserom.
Lys slås av når siste person forlater et rom. Ansatte bevisstgjøres og informeres i fellestid jevnlig.
Utskifting fra kryssveksler til roterende rotor i ventilasjonsanlegg.
Ventilasjonsanlegg skrus av kl 16. Kan startes manuelt ved behov.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Søke om anskaffelse av 3 elsykler til skolen.
Avfall: Mål, Restavfall
15000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Legge til rette for kildesortering i forbindelse med innføring av miljøledelse.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt.