Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo VO Servicesenter

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 jun, 2018
Utløper: 08 jun, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-9% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-4% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2017

CO2

CO2 totalt

-1% fra 2017

Kommentarer til CO2

Andel kildesortert avfall er lavere enn i 2017 fordi vi har forbrukt mindre papir.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

123% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

35% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-16% fra 2017

Kommentarer til Avfall

kildesortert annet er tomme tonerbeholdere

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
oppfordret til færre og tosidig utskrifter, gjenbruk av plastmapper og permer.
Avfall
kildesorterer det gårdeier legger til rette for.
Energi
slukke alt lys og slå pc helt av ved arbeidsdagens slutt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte skal være kjent med senterets branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Senterets aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Senteret kildesorterer det som gårdeier har lagt til rette for.
Senteret har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
færre utskrifter, bevissthet rundt bruk av papir (kladd og notater).
Energi: Mål
51 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
bevissthet rundt bruk av lys og strøm
Avfall: Mål, Restavfall
4700 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
37 %
Avfall: Tiltak
Gårdeier er i en framtidig prosess med tanke på ytterligere kildesortering.
Grunnet innføring av Websak og elektroniske søknadsskjemaer regner vi med mindre papirforbruk i 2019.