Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Mobarn Bolsøya Barnehage

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Mobarn Bolsøya barnehage er en 2-avdelings barnehage, beliggende i naturskjønne omgivelser. Barnehagen er en av Mobarns 12 barnehager i Molde, Fræna og Averøy kommuner. Alle barnehagene skal være Miljøfyrtårnsertifiserte og alle bruker PBL-Mentor i HMS-arbeidet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Barnehage, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 des, 2018
Utløper: 05 des, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall barnehagebarn

Bleier

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

11% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

11% fra 2017

CO2

CO2 totalt

10% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

20% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Annet avfall er papp og kartong som ikke får plass i egen beholder, men som leveres til Bybudet for gjenvinning.
Organisk hageavfall skyldes fjerning av et stort tre.

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Stort forbruk av engangsartikler til hygieneformål, særlig håndtørkepapir, da smittefare og renhold er særlig fokusert. Vi legger vekt på miljømerkede produkter, som kjøpes hos miljøsertifiserte bedrifter.
Avfall
Barnehagen har et bevisst forhold til avfallshåndtering og resirkulering.
Energi
Energiforbruket har vært stabilt de siste årene.
Transport
Det har vært en økning i antall møter og kurs, noe som medfører økt bruk av personbiltransport, da kollektivtilbudet er dårlig tilpasset vår beliggenhet. På lengre turer med barna benyttes kollektivtransport, mens turer i nærmiljøet foregår til fots.
Utslipp til luft og vann
Bålbrenning i grua, med ved fra egen skog, samt bilkjøring til og fra møter, blir vårt luftutslipp. Kloakken er tilsluttet det kommunale nettet, med rensing før utslipp til vann. Vaskemidler kjøpes med tanke på miljømessige konsekvenser.
Annet
Glass og metall leveres i egen beholder til resirkulering. Panteflasker returneres til butikk.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Forbruke minst mulig og gjenvinne mest mulig. Kjøpe miljømerkede varer fra miljøsertifiserte bedrifter. Ha fokus på barn og voksnes trivsel gjennom medvirkning og innflytelse på egen hverdag. Tilrettelegge for en best mulig hverdag, med omtanke for hverandre og miljøet rundt oss. Unngå sykdom og skader relatert til virksomhetsutøvelsen. Ha fokus på sunt kosthold.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
11 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
2 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forbruke minst mulig og gjenvinne mest mulig. Kjøpe miljømerkede varer fra miljøsertifiserte bedrifter. Foreta småkjøp i forbindelse med andre gjøremål, som møter og kurs. Gjøre store innkjøp og få varene levert på døren for å slippe mye ekstra kjøring.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Mål
1400 kWh per barn
Energi: Tiltak
Kontrollere innstillinger på termostater og aktivere nattsenkinger. Styre ventilasjonsanlegget i forhold til behovet. Slukke lys i rom som ikke er i bruk.
Transport: Tiltak
Personalet må fortsatt bruke privatbil for å delta på fellesmøter og kurs, da beliggenheten ikke passer med tid og sted for kollektive løsninger. Ellers fortsetter vi med bruk av kollektivtransport ved planlagte turer sammen med barna.
Avfall: Mål, Restavfall
900 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Det er fortsatt vanskelig å redusere restavfallet, da en stor del av dette er bleier. Vi har mange små barn og det medfører mye avfall i form av brukte bleier. Vi prøver i størst mulig grad å lage vår egen mat, for å minske avfallsmengden, men også for å unngå uønskede tilsetningsstoffer.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Vi vil fortsatt bruke mest mulig miljøvennlige og miljømerkede produkter, samt gjøre innkjøp i større kvanta for å unngå transportutslipp.
Annet
De fleste av våre aktiviteter foregår til fots i nærmiljøet og har ingen negative miljøpåvirkninger, da vi tar med oss vårt eget avfall tilbake til barnehagen og gjerne plukker opp andres på vegen!