AS Totalmiljø

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Totalmiljø bistår med rådgivning innen miljøsertifiseringsordningene: Miljøfyrtårn, Svanen og EU- blomsten. Totalmiljø bistår også med rådgivning innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 des., 2022
Utløper: 01 des., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

10% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Totalmiljø har forretningsadresse i Ås, men begge ansatte har siden 2005 hatt hjemmekontor i Son og på Bjørkelangen. Omsetningen i 2018 ble på 2,32 millioner kr.
I forhold til 2017 økte omsetningen med 11%.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-20% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-100% fra 2017

Kommentarer

Følgende miljømerkede produkter ble kjøpt inn i 2018: - kopi- og skrivepapir, konvolutter, kaffefilter og økologisk/Fairtrade kaffe.
Totalmiljø har svært få leverandører. Miljøsertifiserte leverandører i 2018 var; -Danske Bank (Miljøfyrtårn), Visma (Miljøfyrtårn), Thon Hotels (Miljøfyrtårn) og Coop Extra på Bjørkelangen (Svanemerket dagligvarebutikk).
Vi benytter fortsatt store konvolutter fra en annen bedrift som har feil logo på sine brevark. Forbruket av papir inkluderer; kopi-og skrivepapir (0,1 kg), fakturapapir (0,3) kg) og konvolutter (0,1 kg). Årsaken til reduksjonen av mengden papir, skyldes at vi sender enda enda mer fakturaer på e-post. Inn og utgående fakturaer sendes også nå elektronisk til regnskapsfører. På møter og kurs brukes ikke papir, kun PC og projektor.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2017

Kommentarer

Det er ingen egne strømmåler for kontorlokalene. Energibruket er basert på et samlet forbruk for boligene fordelt på areal. Samlet sett gikk energibruket opp med 2,6% i begge boligene, målt i forhold til 2017.

Spesifikt energibruk i 2018 på kontordelen på Bjørkelangen ble på 2049 kWh. Fordelt på 11 kvm ble energibruket på 186 kWh/m2. Sammenlignet med året 2017, så gikk energibruket opp med 2,2 %. Energibruket inkluderer også lading til el-bil.

Spesifikt energibruk i Son i 2018 var på 1101 kWh. Fordelt på 6 kvm ble energibruket på 183,5 kWh/m2. Sammenlignet med året 2017 gikk energibruket opp i Son med 3%.
Økningen i energiforbruket i Son og Bjørkelangen er en kombinasjon av økt energiforbruk totalt i huset, blant annet pga økt aktivitet i hjemmet, samt lading av el-bilene.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-80% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

3% fra 2017

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Totalmiljø har ingen egen bilpark, men vi har privatbiler som er blitt benyttet i tjenestereiser. I 2018 ble det utbetalt kilometergodtgjørelse på 22 297 km, hvorav 21909 km er bruk av el-biler. I forhold til 2017 har vi hatt en økning 3,9% i totalt antall kjørte km. Bruken av dieselbiler gikk ned med 82%. Antall webmøter som Skype loggføres ikke. Vi hadde 2 flyreiser i Norge i 2018 (Bergen og Mosjøen).

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-1% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

16% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Totalt oppstod det ca. 9 kg med avfall på Bjørkelangen og i Son. Kildesorteringsgraden ble på 88 %. Matavfallet på 7 kg er hovedsakelig kaffegrut.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

15% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Totalmiljø kjøper inn kun faste produkter som er forbruksartikler Av disse produktene er det kun blekkpatroner til skriverne og fakturapapir som ikke har en tredjeparts miljømerking. Bruken av e-post faktura og EHF har fortsatt vært økende. Alle bilag sendes elektronisk til regnskapsfører.
Avfall og ombruk
Avfallet fra Totalmiljø inngår som en del av husholdningen forøvrig. Vi kildesorterte i følgende avfallstyper:-papp, papir, plastemballasje, matavfall (egen kompostbeholder), glass - og metallemballasje, lyskilder, batterier, EE-avfall og eventuelt annet farlig. Vi har dobbeltsidig utskriftsløsning. Alle andre dokumenter sendes og lagres elektronisk. Når vi har arbeidsmøter ute hos kundene, bruker vi bærbar PC og projektor. På postkassene har vi "Nei takk til uadressert reklame". Vi benytter ikke noe form for engangsartikler, og vi bruker alltid matboks.
Energi
På Bjørkelangen har alle lyskildene på kontoret LED pærer. I Son er også flere av lyskildene blitt erstattet med LED pærer. Vi senker temperaturen i rom som ikke er i bruk. Lyskilder og andre elektriske apparater slås av når vi ikke er på kontoret.
Transport
Vi har gått til anskaffelse av Skype for business På kortere strekninger (kundebesøk) benyttes det både bil og kollektive transportmidler. Vi har i økende grad tatt i bruk Skype som møteform. På lengre reiser prøver vi alltid å legge inn flest mulig kundebesøk for å unngå unødvendig reising. Vi har utarbeidet skriftlige reiseretningslinjer som gjelder tjenestereiser. Når det benyttes bil i tjenestereiser, så bruker vi el-bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet HMS-mål for Totalmiljø AS

I vår bedrift skal det skapes et trivelig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på våre bygninger og materiell, og forhindre belastning på det ytre miljø. Tjenestene som vi selger skal være sikre for våre kunder. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Alle ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet

HMS-delmål

-Vi skal ha en inkluderende arbeidsplass der man blir behandlet med toleranse og respekt.
-Vi skal tilrettelegges for at ansatte skal ha medinnflytelse, frihet og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen.
-Vi skal være opptatt av ansattes helse gjennom å tilby fysisk trening i arbeidstiden, samt sponsing av treningsutstyr og egentrening utenom arbeidstiden.
-Vi skal kontinuerlig tilrettelegge for gode ergonomiske løsninger på arbeidsplassen for å unngå muskel- og skjelettskader.
-Vi skal stille konkrete miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. Vi skal behovsvurdere om vi trenger å kjøpe varen. Ved innkjøp av varer skal kvalitet og gjenbruk prioriteres, samt at varene skal ha gode miljøegenskaper med lavest mulig miljøbelastning.
-Vi skal kildesortere avfallet og vi skal aktivt bidra til at det oppstår minst mulig avfall på arbeidsplassen.
-Vi skal planlegge aktivitetene våre slik at det oppstår minst mulig transport. Miljøvennlig transportmidler (elbiler) skal prioriteres i den grad at det er praktisk mulig.
-Det skal alltid vurderes om telefon - og skypemøter kan erstatte fysiske møter.
-Vi skal kontinuerlig jobbe aktivt med å redusere energibruket gjennom å iverksette små og store ENØK tiltak.
-Aktivitetene, prestasjonene og målene - skal synliggjøres i HMS systemet og i klima – og miljørapporter.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi forventer ingen økning i antall miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører i 2019.
Energi: Tiltak
Vi har i 2019 et samlet mål om å oppnå det samme eller få lavere energibruk som vi hadde i 2018 (185 kWh per kvm).
Transport: Tiltak
Vi skal fortsatt jobbe med å redusere antall kjørte km ved økt bruk av kollektive transportmidler, tlf. og- Skypemøter. Vi skal fortrinnsvis bruke el-bilene i tjenestereiser.
Avfall: Mål og restavfall
1 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi har et overordnet mål om at kildesorteringsgraden skal ligge rundt 90 % og at restavfallsmengden skal være lavere enn 1 kg.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Klimagassutslippet i 2018 ble på 1,5 tonn CO2. I forhold til 2017 var det en oppgang på 90 kg tilsvarende en økning på 6,85% grunnet 2 flyreiser.. Vårt CO2 fotavtrykk er allerede lavt. I 2019 har vi derfor et mål på klimagassutslipp tilsvarende 2017 nivå, dvs. 1,41 tonn CO2.