Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Lunsj.no Norge AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Abonnementsordning/lunsjlevering til virksomheter

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Engroshandel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 apr, 2019
Utløper: 15 apr, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

22% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

42% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

16% fra 2017

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Det er fire ulike soner med ulike temperatur forhold (kontor, kjøleareal, transitareal og pakkeareal). Elektriske målenheter er lagt opp til å måle hele areal samt kjøleanlegg. Det er per i dag en hovedleietager som lunsj.no Norge As leie en fjerde del av arealet fra. Totalforbruket er dermed vansklig å bryte ned til akkurat forbruk. Det beregnes ca. en fjerde del av forbruket til lunsj.no. Hovedleietager har omtrent samme forhold av kjøle-, transit- og kontorarealet som lunsj.no Norge AS som gjør at oppdelingen er tilstrekkelig.

CO2

CO2 totalt

114% fra 2017

Transport

Drivstofforbruk, totalt

60% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

6% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-1% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I den grad det er mulig vil vi velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall.
o Vi foretrekker miljøvennlige, miljømerkede og resirkulerbare produkter.
o Lunsj.no tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter der det er hensiktsmessig.
o Lunsj.no vil oppfordre til at leverandørene tar emballasje i retur.
o Vi ønsker å prioritere lokale og miljøbevisste leverandører.
o For å spare miljøet for transportkostnader, vil vi foretrekke samkjørte og få leveranser. Dette har endret seg i forhold til Catering tilbudet vi har etablert. Varm lunsj og møtemat/suppe osv. fra kjøkken kjøres senere ut på dagen.
o Der det er mulig samenkjøres leveransene. Ulike leveringstidspunkter og et spredt nedslagsfelt gjør dette utfordrende til tider.
Avfall
Lunsj.no Norge AS har kontinuerlig gjennomgang av søppelhåndtering og kildesortering. Vi har kjøpt to vippecontainere for mat- og restavfall som medfører redusert henting av begge søppeltypene. Samtidig ble metall og glass søppelstasjonen skiftet til en større beholder slik at også henting her er redusert fra ukentlig til to ganger i månede.
Vi kildesortere så mye som mulig der det er hensiktsmessig i henhold til anbefaling fra renovasjonsselskapet skal sikre at mest mulig blir materialgjenvunnet. Det er et mål at ikke restavfallet overstiger 20%.
Vi ha godt merkede miljøstasjoner i våre kontor- og lagerlokaler.
Energi
Lunsj.no jobbe systematisk med å redusere energibruken i sin daglige drift.
Det er fokus på ENØK i våre lokaler
Som nevnt i siste rapport har vi utvidet lokalene med et eget kjøkken. Dette medfører ikke bare mer avfall i form av tom emballasje (glass/metall og rest- og matavfall) men også et høyere forbruk av energi. Oppvarmet kontorareal og kantine er isolert med 50mm isolasjon/trykkfaste plater mot underliggende gulv.
Alt av data- og elektronisk utstyr er slått av etter arbeidstiden.
Transport
Oppfordre alle ansatte til å sykle, gå eller kjøre kollektivt dersom det er mulig.
Alle bilene har fjernstyrt motorvarme.
Alle bilene har piggfrie dekk
Vi har installert elektronisk fartsbok på alle fartøy. Dermed er det mulig og ser til enhver tid hvordan bilene kjører og beveger seg. Vi har oppnåd en optimalisering/effektivisering av logistikken med dette verktøyet. Samtidig har volumen som skal kjøres ut økt.
Catering produktene kjøres ut i en ekstra runde hvor spredning av leveranser løses med at man har et fast sentral møtepunkt der bilene møtes og lastes om. Dette gjør at kun en bil må "in og ut" igjen for også fordele varene på de andre bilene via et fast møtestedt.
I Nettbutikken væres visualiseres rutene nå også slik at man få et bedre oversikt av ruteforløpet.
Utslipp til luft og vann
Utslipp til vann fra profesjonell catering kjøkken. Fettutskiller er installert og i drift. Vi er registrert hos vann- og avløpsetaten Oslo kommune. Tømming av fettutskiller er organisert gjenom renovasjonsselksapet Høytrykks-Vakta AS.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
o Lunsj.no skal ha et trygt arbeidsmiljø som oppfyller HMS-standarden
o relevante fysiske øvelser er inført for å unngå belastningsskader (installert trenings vegg)
o vernerunder gjennomføres jevnlig
o De ansatte skal trives og føle seg trygge og komfortable på jobb ved åpen dialog og tilgjengelig ledelse.
o Sykefraværet skal holdes lavt ved personal samtaler og tilrettelegging av oppgaver
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
70 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
o Papirfri regnskap.
o Vi minimalisere all bruk av papir inklusive utsending av papirbasert tilbuds- og reklamemateriell.
o I den grad det er mulig velger vi produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall.
o Vi foretrekker miljøvennlige, miljømerkede og resirkulerbare produkter.
o Lunsj.no tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter der det er hensiktsmessig.
o Lunsj.no oppfordre til at leverandørene tar emballasje i retur.
o Vi ønsker å prioritere lokale og miljøbevisste leverandører.


Energi: Mål
0,25 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
o For å spare miljøet for transportkostnader, vil vi foretrekke samkjørte og få leveranser. Expressleveringer blir gjennomført med El Bilen.
o Det skal installeres en hurtig ladestasjon til El bilen slik at den kan brukes enda mer og effektiv!
o Det forventes at kjøkkenet vil medfører økt energiforbruk parallel med veksten og volumen kjøkken produsere.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
o Det skal installeres en hurtig ladestasjon til El bilen slik at den kan brukes enda mer og effektiv!
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Det er til tider vansklig med søppelhåndtering i kjøkken grunnet både plass- og tidsmangel. Dette skal det jobbes med mer slik at vi vil øke kildesorteringsgraden her også.
Varer som ikke er fordervet skal videreforedles gjennom kjøkkenet. Dette gjelder hovedsaklig frukt og grønnsaker som ikke er bra nok kvalitet for å leveres til kunden men kan uten problemer brukes av kjøkken. Dette vil redusere matavfall ytterlige.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Matvarer som er flytende og kommer i retur (suppe) skal tømmes i matavfall (vippecontainer) slik at det unngås tømming via fettutskiller og avløpssytemet.

Annet
Det skal installeres en vannmåler slik at det er mulig og få en oversikt av vannforbruket til Lunsj.no Norge AS