Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Syse AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

SYSE er en av Norges mest erfarne hosting-leverandører som helt siden 1995 har registrert domenenavn, levert webhotell delt og dedikert hosting av høy kvalitet, og har svært allsidige løsninger for automatisering og videresalg. Vi utvikler og leverer hosting-tjenester til både sluttkunder og forhandlere, hosting-leverandører og andre samarbeidspartnere. Akkreditert NORID-registrar, sertifisert Miljøfyrtårn, og godkjent av Trygg E-Handel.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 des, 2017
Utløper: 01 des, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Årsverkene består i 8 heltidsansatte i 100% stilling, 1 heltidsansatt i 20% stilling, og 1 vaskehjelp som går på timer.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Mer maskinvare til produksjon har medført en økning i strømforbruket. Energien som er benyttet er 100% ren.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Liten eller ingen reisevirksomhet med unntak av leveranser til vårt datasenter i Oslo vha. privat personbil. Det er kjøpt klimakvoter som dekker reiser inntil 8000km/år med en gjennomsnittlig forbruk på 0,77l/mil.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Den egentlige sorteringsgraden er høyere, men siden vi deler noen avfallsbeholdere med sameiet fremkommer ikke dette av rapporten fra Norsk Gjenvinning. Periodisk veiing av alt annet avfall enn papp/papir og restavfall er derfor innført, og vil bli lagt til grunn for rapportering for 2019.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økt fokus på gjenbruk og bedre ressursutnyttelse har redusert innkjøpene både drifts- og produksjonsmessig. Dette har gitt gode resultater både i avfallsrapporten, og i regnskapene.
Avfall
Økt grad av gjenbruk og fokus på bedre ressursutnyttelse har redusert avfallsmengden betraktelig.
Energi
Installert egne kurser og strømmålere for krevende utstyr.
Transport
Redusert antall turer til og fra datasenteret. Avviklet møter vha. Internett fremfor reiser.
Utslipp til luft og vann
N/A

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
En bred og grundig forståelse av HMS og HMS-arbeid er bærekraftig, og medfører økt trivsel for de ansatte, økt kvalitet på tjenestene vi leverer til kundene, bedre økonomiske rammebetingelser for alle parter i verdikjeden, og mindre fotavtrykk på miljøet. SYSE skal være et fyrtårn i bransjen, utøve forbilledlig HMS-arbeid, og påvirke både leverandører og kunder til å velge bærekraftig. Vi skal ha et effektivt system for å arbeide med HMS, og som medfører kontinuerlig forbedring på alle områder:
1. Vi skal skape et arbeidsmiljø for de ansatte som gir arbeidsglede og trivsel, og som dessuten inspirerer til personlig og faglig vekst og kollektiv styrke og samhold.
2. Vi skal foretrekke miljøvennlige leverandører, og miljøvennlige produkter. Alle materielle eiendeler skal forvaltes med omhu gjennom hele livssyklusen, og vi skal jobbe systematisk med å lage løsninger som legger til rette for gjenbruk av maskinvare.
3. Vi skal jobbe for å implementere transparens i våre produkter og tjenester, og i verdikjeden. Produkter og tjenester skal ha en høy grad av sikkerhet, og personvern skal inkluderes i HMS-arbeidet.
4. Vi skal velge maskinvare som bruker mindre energi, bruke utelukkende miljøvennlig energi, og jobbe systematisk med å redusere energiforbruket.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Alle produkter innenfor rekvisita, renhold og bruksutstyr for øvrig skal være miljømerket.
- TCO-sertifisert IKT-utstyr skal være førstevalget ved utskiftning.
- Økt fokus på gjenbruk av maskinvare.
- Miljøsertifisering skal være et grunnleggende kvalifikasjonskrav ved valg av leverandør.
Energi: Mål
105 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Redusere maskinvare som benyttes til produksjon.
- Installere bevegelsessensorer på rom som ikke brukes hyppig.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
3500 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,77 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Redusere antall turer til/fra datasenteret ytterligere ved hjelp av bedre planlegging.
Avfall: Mål, Restavfall
150 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
- Redusere avfallsmengden ytterligere vha. gjenbruk og bedre ressursutnyttelse.
- Periodisk veie alt avfall som ikke er restavfall og papir.
- Låse avfallsbeholdere i fellesarealer og kontrollere avfallet periodisk, for å påse at kildesorteringsinstruksen blir fulgt.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
N/A