Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Arealtek AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rådgivende ingeniørfirma innenfor kommunalteknisk planlegging

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Leietaker, Felles kriterier, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 mai, 2020
Utløper: 05 mai, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

16% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

29% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Arealtek har siden oppstarten opplevd betydelig vekst. veksten fortsetter og bedriften ble også i 2018 kåret til Gasellebedrift.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

100% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Plotterne er nesten ikke i bruk lengre, men det skrives fortsatt ut betydelig med dokumenter. Her har vi et forbedringspotensiale. Ansatte oppfordres til å vurdere behovet for utskrift. Kopimaskin er satt automatisk på tosidig uten farge.
Som konsulentvirksomhet har vi et begrenset ant. produkter vi forbruker. Konvolutter, kopipapir, batterier og oppvaskmiddel til maskin er miljømerket.

Energi

Energiforbruk

183% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2017

Kommentarer til Energi

Arealtek har flyttet til nye lokaler på Elverum i 2018 og har i tillegg utvidet med en avdeling på Gardermoen. Oppvarmet areal inkluderer fellesarealer. Vi leier lokalene. Det er fjernvarme til oppvarming. Forbruk inkluderer ventilasjon og kjøling. Strømforbruk er inkludert i leiepris. Gårdeier benytter led-lysrør og -lamper der dette er mulig.

CO2

CO2 totalt

118% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

55% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2017

Kommentarer til Transport

Med en betydelig økning i antall ansatte de seneste årene, samt opprettelse av eget kontor på Gardermoen, blir det en økning i ant. km kjørt. Hovedkontoret er lokalisert på Elverum, mens en god del oppdrag knytter seg til Romerike, men vi har også oppdrag på vestlandet og i Nord-Fron som medfører lang reisevei. Det legges vekt på samkjøring til møter.
Arealtek inviterte ansatte med følge til Barcelona våren 2018 på felles, sosial tur for å styrke arbeidsmiljøet og påskjønne innsatsen til de ansatte. Arbeidsreiser eller tas med bil eller buss dersom i Sør-Norge. En ansatt reiste til Mo i Rana i forbindelse med et oppdrag i 2018.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-12% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Avfall er registrert i liter av felles kantinemedarbeider. Vi er flere bedrifter med felles kantine. Det kildesorteres i fellesarealet. Ansatte har ikke egne søppeldunker på kontorene.

Vask av kontorer og innsamling av søppel administreres av innleid selskap. Det er egen kontainer med presse for papp og papir for kontorfellesskapet.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det er en målsetting å velge miljømerkede produkter der disse er tilgjengelig.
Avfall
Vi kildesorterer og genererer lite avfall, men kan være mer bevisste på bruk av utskrift for å redusere papirmengden. Kan mer leses på skjerm? Felles kantine gir trolig mindre matsvinn.
Energi
Gårdeier setter ned temperaturen mellom 1. mai og 1. oktober. Utleielokalene er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Belysning slukkes ved endt arbeidsdag.
Transport
Økt oppdragsmengde og flere ansatte bidrar til økte transport. Ansatte benytter i hovedsak bil da man ofte skal ut på anlegg. Samkjøring der mulig, flere møter gjennomføres på skype og det oppfordres til bruk av kollektivtransport dersom praktisk.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp til vann. Utslipp til luft knytter seg først og fremst til transport. Viktig å begrense bruk av fly.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arealteks HMS mål
• Arealtek skal være en solid og god arbeidsplass. Virkemidler for å oppnå dette er
o Tilrettelagte kontorer og kontorfasiliteter
o God balanse mellom arbeidsbelastning og fritid
o Å sørge for at ansatte har riktig kompetanse til tildelte arbeidsoppgaver
o Å ha gode pensjon- og forsikringsordninger for ansatte
o Å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass
o Å sørge for at alle ansatte som er ute på byggeplass har gyldig HMS-kort og nødvendig personlig verneutstyr
o Å sørge for at alle ansatte som utfører arbeid på veg har gyldig kursbevis iht type arbeid som utføres (befaring/ oppmåling) og nødvendig personlig verneutstyr.
o Å arrangere sosiale sammenkomster og velferdsturer der alle føler seg velkomne
• Sjukefravær under 1,5%
• For avfall; 80 % kildesortering
• Ha et oppdatert KS-system som brukes aktivt av alle ansatte
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- alltid vurdere behov før innkjøp av nytt materiell
- brukt, teknisk utstyr leveres til gjenvinning
- velge miljøsertifiserte produkter
-
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slokke lys når man forlater kontoret og fellesarealer
Miljøvennlig oppvarming gjennom fjernvarme og balansert ventilasjon.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
6000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Bytte bensinbil med el-bil
- Praktisere samkjøring
- Økte bruken av skype-møter
- Benytte kollektiv der det er hensiktsmessig
Avfall: Mål, Restavfall
250 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
- fokus på gjenbruk
- redusere matsvinn i kantina
- begrense ant utskrifter
-kun avfallsdunker i fellesarealet
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Knytter seg til transport. Se tiltak under dette punktet.
Annet
Arealtek har over flere år hatt en sterk økning i antall ansatte som i stor grad påvirker firmaets miljøbelastning. Der vi har særlig forbedringspotensial er forbruk av papir og mindre fossil bilbruk/mer miljøvennlig transport.