Kristiansand rør og ventilasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

KRV AS har FG godkjenning for Prosjektering, utførelse og kontroll av sprinkleranlegg. Vi har mange dyktige baser og rørleggere med lang erfaring i montasje av alle typer sprinkleranlegg. Foruten at sprinkleranlegget skal slukke branner så er vi opptatt av å bygge anlegg som er estetisk pene og som er tilpasset bygningen på best mulig måte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 des., 2021
Utløper: 27 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-100% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

KRV AS er en mellomstor bedrift med gründere i daglig drift, med en kompetent og slank organisasjon. Bedriften har løpende 3-5 lærekontrakter og har et samarbeid med NAV.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Bygget er energimerket D. Strømforbruket i 2018 er beregnet for kontoret ( oppvarmet areal), med utgangspunkt i målinger per måned fra Agder Energi sine nettsider.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

48% fra 2017

Kommentarer

Flere biler brukes kun i tjeneste ( ingen fast sjåfør). Antar at ca. 93% av forbruket/km er i tjeneste og 7% privat kjøring.
Antall flyreiser er økt fra i fjor, dette grunnet at vi har flere prosjekter på Østlandet, samt et i Oppdal kommune.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

12% fra 2017

Kommentarer

Vi vil fortsette med å ha kontinuerlig fokus på rett sortering av avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

52% fra 2017

Kommentar til klimaregnskapet

KRV AS har i dag et energiforbruk på 153.10 kWh per m2 og er energimerket D. Dette er noe høyere enn for 2017. Vi fortsetter med å holde kontinuerlig fokus på å holde energinivået nede ut fra slik forholdene er i dag. Drivstofforbruket er 0.59 liter per mil, det samme som for 2017. Bilene brukes i all hovedsak til nødvendig kjøring i arbeid. Antall turer med fly er også litt høyere enn for 2017, men her jobbes det med å holde dette på et minimum. 60 % av avfallet er kildesortert. Vi har i 2018 sortert restavfall, jern og andre metaller, papp og papir.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
For innkjøp har vi fortsatt fokus på å velge miljømerkede så langt det lar seg gjøre samt å holde papirforbruk på et minimum.
Avfall
I desember 2018 så innførte vi kildesortering for matavfall og plast. Fortsatt fokus på kildesortering.
Energi
PC/datautstyr og lys blir skrudd av hver dag når vi går fra jobb.
Det holdes også fokus på at vi ikke har det varmere i kontorlokalene enn vi må.
Transport
I 2018 kjøpte vi vår første elbil. Nye bilmodeller lanseres og det samlede utslippstallene synker.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikken som finnes i HMS systemet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi fortsetter å jobbe med å bytte til miljømerkede produkter ihht oversikt "Miljøstatus varer". Ved innkjøp har vi fokus på miljøegenskaper.
Oppfordrer kunder og leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette kontinuerlig arbeid med å se etter nye mulighet for sparing og forbedringer. Vi har i januar 2019 fått installert lyssensor på det ene kontoret.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Andelen miljøvennlige biler øker, så vi forventer at forbruket per kjørt km vil gradvis gå nedover.
Avfall: Mål og restavfall
450 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Desember 2018 så innførte vi kildesortering for matavfall og plastavfall i tillegg til det vi har i dag( restavfall, papp og papir). Holder fortsatt fokus på kildesortering og for at alle tar ansvar for rett håndtering av avfallet.