Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Arctic Travel & Leisure AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Pukka Travels skaper arktiske turer for moderne oppdagelsesreisende i Tromsø, Lyngen, og Lofoten. Nordlys, hvalsafari, arktisk fiske, og mye mer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Aktivitetsbasert reiseliv

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 mai, 2018
Utløper: 25 mai, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

39% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Bedriften jobber med store svingninger i sommer og vintersesong. Om vinteren (høysesong) har det vært ca 25 ansatte (oktober/november-februar).

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Sertifiserte leverandører:
- Lundblad: miljøfyrtårn og svanemerket
- Clarion Hotel The Edge: ISO 14001
- Fortum: ISO 14001
- Ishavskraft: ISO 14001
- Stein Sørensen Persontransport AS, SSP, Miljøfyrtårn
- Visit Tromsø, Miljøfyrtårn

Energi

Energiforbruk

441% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

441% fra 2017

Kommentarer til Energi

Vi har i 2018 installert ny regulering av varme i bygget på Kirkegata 1. Samtidig har vi hatt en del problemer med at varmen ikke har fungert som den skal. I neste kalenderår håper vi at dette stabiliserer seg, og vi har derfor som mål å ligge på samme nivå i 2019. I tillegg har vi installert elbil-lader som også har tatt litt ekstra strøm. Vi har i 2018 hatt et bevisst forhold til oppvarming av bygget.

Bedriften drifter 427 m2 av 524 m2. 97 m2 er felles areal hvor strømregningen/forbruket splittes på hele bygget.

CO2

CO2 totalt

84% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-41% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

75% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-10% fra 2017

Kommentarer til Transport

Flyreiser i 2018 er logget.
Drivstofforbruk er delt over biler (2083 l diesel), to katamaran seilbåter, og en RIB-båt. 2083 liter diesel er brukt på bil der vi har kjørt 25900 km som gir et gjennomsnittlig forbruk på 0.8 liter per mil. Forbruket av diesel og bensin for båter er estimat basert på kostnadskonto i regnskap.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

52% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Andel restavfall er relativt høy da havnen (Tromsø Havn), der vi har 3 båter, ikke har kildesortering. Bedriften skal i 2019 se på hvordan vi kan sortere en andel søppel om bord å få dette kastet i optisk sortering.

Mengden med avfall har økt da bedriftens størrelse har økt (flere ansatte og flere gjester).

Estimert antall kg. basert på faktura fra Remiks (November mnd, høysesong).

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Rutiner planlagt i 2017 er i 2018 satt i kraft, med fokus på miljøsertifiserte produkter for forbruksvarer. I 2018 har vi hatt en hatt en innkjøpsansvarlig for å sikre rutiner. Bedriften har kjøpt i større kvantum for å minimere transport til/fra butikk.
Avfall
Arctic Travel & Leisure fikk installert kontainer for optisk sortert søppel (kildesortering) i 2017 etter at det tidligere bare var mulighet for å sortere papir, matafall & rest på bygget vi leier. Etter at vi startet denne avtalen fikk vi huseier etter hvert med på å ta over kostnaden og nå kildesorterer alle leietakere på bygget.
Energi
Installasjon av "smart styring" for elektrisk oppvarming. Installasjon av elbil-lader med kontoret. Bedriften har en ny seilbåt i 2018 som solcellepanel og vindmøller for generering av strøm (i tillegg til landstrøm).
Transport
- Bedriften har bruker el-bil og seilbåt.
- Bedriften har et tett samarbeid med Clarion Hotel The Edge som er lokalisert i gangavstand fra møtepunkt til alle utflukter og aktiviteter.
- Bedriften tilbyr bolig for ansatte som er lokalisert i gangavstand til arbeidsplassen.
- Bedriften har møter over Skype for å mimimere unødvendig reiser for ansatte.
Utslipp til luft og vann
Klimanøytralisering ved kjøp av Co2 kvoter fra Chooose AS.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arctic Travel & Leisure anerkjenner at driften bedriften har påvirker miljøet direkte, men også indirekte via våre leverandører og kunder.
­ Bedriften skal måle egne utslipp, og ut i fra dette klimaregnskapet kontinuerlig forbedre seg og minimere egne utslipp.I en tid hvor klimaforandringer er en stor utfordring globalt, ønsker Arctic Travel & Leisure å være et forbilde for andre bedrifter i samme bransje.
­ Bedriften skal være en bidragsyter lokalt når det kommer til miljøfremmende arbeid.
­ Bedriften skal tilby reisende alternativer som er mindre belastende for miljøet målt i Co2­utslipp.
­ Miljø og klimaspørsmål skal i stor grad vektlegges ved utvikling av bedriften
­ Innad i bedriften skal miljøpolicyen kommuniseres til alle ansatte, og inngå som en del av opplæringen av nyansatte. Det forventes at alle i bedriften skal være med på ivareta denne policyen.
Overordnede mål for HMS:
Arctic Travel & Leisure skal være en helhetstenkende bedrift med et sikkerhetsfokus for både ansatte, gjester og det ytre miljøet. Vårt mål er å kombinere godt arbeidsmiljø med gode bærekraftige opplevelser, dette skal gjøres med et høyt fokus på rutiner og sikkerhet på arbeidsplassen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Ny avtale Asko Nord for levering av dagligevarer.
- Retningslinjer for bruk & vedlikehold av bedriftens utstyr for å mimimere behov for å kjøpe nytt utstyr (eks. fiskeutstyr, truger, klær, verktøy).
Energi: Mål
242,23 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Starter prossess med undersøkelser for å bytte til elektrisk motor på seilbåt. - Starter søknadsprosess og budsjettering for bytte til elektrisk motor på seilbåt (ser på praktiske alternativer for tradisjonell dieselmotor).
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
I kommunikasjon med kunde fremgår det informasjon om hvordan kunden kan begytte seg av offentlig transport. Målet på 0,9 pr. mil er satt ut i fra at vi kjører med minibusser (15 seter) som bruker mer drivstoff en vanlig bil.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi vil fortsette å være mer tydelig på hvordan man kildesorterer og kommunisere dette tydelig til både ansatte og kunder. Andel restavfall er relativt høy da havnen (Tromsø Havn), der vi har 3 båter, ikke har kildesortering. Bedriften skal i 2019 se på hvordan vi kan sortere en andel søppel om bord å få dette kastet i optisk sortering.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
- Fortsette å kjøpe klimakvoter av Chooose.
­- Oppfordre ansatte og gjester til å bruke kollektivtransport.
­- Rutiner for regulering av varme i kontorlokaler for å unngå unødvendig forbruk.
­- Fortsette å opplyse/informere gjester og ansatte om at det kun er toalettpapir som skal kastes i toalett på båt.
- Retningslinjer for bruk av naturressurser skal kommuniseres til kunder (Det eneste vi skal legge igjen etter oss er fotspor).