Jens Gundersen AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Importør og leverandør av produkter for overflatebehandling

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 sep., 2020
Utløper: 21 sep., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

16% fra 2018

Energi

Energiforbruk

19% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

19% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-75% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-32% fra 2018

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-46% fra 2018

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Byttet ut bensin til elektrisk på firmaets varebil i slutten av mai.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-47% fra 2018

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-46% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fornyet arbeidsstasjoner for bedre arbeidsmiljø.
Kjøpe inn kun det som er behov og ikke hamstre.
Avfall og ombruk
Fokus på sortering vil vi alltid ha fokus på
Energi
Rom som sjelden er i bruk holdes stengt.
Transport
Har skiftet ut fra bensindrevet til elektrisk varebil.
Utslipp til luft og vann
Har ingen utslipp til luft eller vann

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Jens Gundersen A/S skal levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet til kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling.
Alle produkter skal tilfredsstille våre kunders krav og dessuten være i samsvar med den aktuelle lovgivning på ethvert område.
Vi skal kontinuerlig følge utviklingen på markedet når det gjelder nye og mer miljøvennlige prosesser.
Vi skal holde våre kunder informert om utviklingen og søke å påvirke dem til å velge de mest miljøvennlige prosesser og produkter i sin produksjonstjenester av høyeste kvalitet til kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
7 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kjøpe kun det som er nødvendig for å ha en tilfredsstillende produksjon.
Prøve å justere lagerbeholdning utifra kundens behov
Energi: Tiltak
Ha fokus på strømbruk og varme opp kun der det er nødvendig.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Har skiftet til el-varebil
Avfall: Mål og restavfall
230 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Prøve å sortere mer av avfallet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bedriften har ikke forurensende utslipp til luft eller vann.