Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Jens Gundersen AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Importør og leverandør av produkter for overflatebehandling

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 sep., 2020
Utløper: 21 sep., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

16% fra 2018

Energi

Energiforbruk

19% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

19% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-47% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-75% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-46% fra 2018

Antall kjørte kilometer

-26% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-32% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-47% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fornyet arbeidsstasjoner for bedre arbeidsmiljø.
Kjøpe inn kun det som er behov og ikke hamstre.
Avfall
Fokus på sortering vil vi alltid ha fokus på
Energi
Rom som sjelden er i bruk holdes stengt.
Transport
Har skiftet ut fra bensindrevet til elektrisk varebil.
Utslipp til luft og vann
Har ingen utslipp til luft eller vann

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Jens Gundersen A/S skal levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet til kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling.
Alle produkter skal tilfredsstille våre kunders krav og dessuten være i samsvar med den aktuelle lovgivning på ethvert område.
Vi skal kontinuerlig følge utviklingen på markedet når det gjelder nye og mer miljøvennlige prosesser.
Vi skal holde våre kunder informert om utviklingen og søke å påvirke dem til å velge de mest miljøvennlige prosesser og produkter i sin produksjonstjenester av høyeste kvalitet til kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
7 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
3 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kjøpe kun det som er nødvendig for å ha en tilfredsstillende produksjon.
Prøve å justere lagerbeholdning utifra kundens behov
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ha fokus på strømbruk og varme opp kun der det er nødvendig.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Har skiftet til el-varebil
Avfall: Mål, Restavfall
230 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Prøve å sortere mer av avfallet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bedriften har ikke forurensende utslipp til luft eller vann.