Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Visit Nordmøre & Romsdal AS er et destinasjonsselskap for regionen Nordmøre og Romsdal. Virksomheten jobber for å øke ringvirkningene fra reiselivstrafikken og øke lønnsomheten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal. Markedsarbeid, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling er kjerneoppgavene i selskapet. Virksomheten har kontorer i både Kristiansund og Molde, men det er kontoret i Molde som sertifiseres i denne omgang.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar, 2019
Utløper: 15 mar, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Årsverk telles her for Molde-kontoret. Det er totalt 4 årsverk i selskapet, og 2 av dem i Molde. Omsetningen gjelder for hele virksomheten, og det er vanskelig å måle for kun vårt kontor.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi deler etasjen med felles strømforbruk/oppvarming med flere andre. Andel oppvarmet areal er satt lik som i leiekontrakten for vårt kontor inkl. andel av fellesareal (gang, møterom osv.). Totalt forbruk hele etasjen var i 2018 på 27303,71 kWh.

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Tallene på kildesorteringsdelen gjelder pr i dag kun for papir og restavfall, men vi innfører nå full kildesortering med mat, plast, glass/hermetikk osv.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Har innført kildesortering i 2019. Veid iløpet av en uke * 52 uker, delt på 2 personer.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innfører rutiner for innkjøp og materialbruk.
Avfall
Innfører kildesorteringssystem.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Visit Nordmøre & Romsdal AS sitt mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og verne om miljø og helse, samt innfri de målsettinger og krav som stilles i "forskrift for internkontroll". All HMS-dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for våre ansatte. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på like linje med annen virksomhet, og det gjelder alle ansatte i bedriften.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på behov for innkjøp.
Kartlegge miljømerkede produkter på innkjøp.
Energi: Mål
165 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vurdere utvendig solskjerming.
Justere termostater på varmeovner når kontoret ikke er i bruk.
Innføre rutiner på justering/nedstenging i forbindelse med ferier.
Verneombud følger opp luftkvalitet/ventilasjonsanlegg - justeringsbehov.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
700 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere tiltak på kontoret/etasjen som går på for eks. skrittellekonkurranse
Benytte kollektivtransport til møter i Åndalsnes, Kristiansund, Ålesund.
Benytte kollektivtransport ved reiser innad i fylket så langt det lar seg gjøre i forhold til møtested/tidspunkt.
Avfall: Mål, Restavfall
15 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Innføre kildesorteringssystem.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Redusere antall flyreiser til de mest nødvendige i forhold til virksomhetens tiltak.
Annet
Vi skal igang med prosess for merket "Bærekraftig Reisemål Rauma" og vil i den forbindelse gjøre oss erfaringer i forhold til at andre i vår region også kan sertifisere seg og oppnå denne merkeordningen.