Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Visit Nordmøre & Romsdal AS er et destinasjonsselskap for regionen Nordmøre og Romsdal. Virksomheten jobber for å øke ringvirkningene fra reiselivstrafikken og øke lønnsomheten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal. Markedsarbeid, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling er kjerneoppgavene i selskapet. Virksomheten har kontorer i både Kristiansund og Molde, men det er kontoret i Molde som sertifiseres i denne omgang.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar, 2019
Utløper: 15 mar, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Årsverk telles her for Molde-kontoret. Det er totalt 4 årsverk i selskapet, og 2 av dem i Molde. Omsetningen gjelder for hele virksomheten, og det er vanskelig å måle for kun vårt kontor.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi deler etasjen med felles strømforbruk/oppvarming med flere andre. Andel oppvarmet areal er satt lik som i leiekontrakten for vårt kontor inkl. andel av fellesareal (gang, møterom osv.). Totalt forbruk hele etasjen var i 2018 på 27303,71 kWh.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Tallene på kildesorteringsdelen gjelder pr i dag kun for papir og restavfall, men vi innfører nå full kildesortering med mat, plast, glass/hermetikk osv.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Har innført kildesortering i 2019. Veid iløpet av en uke * 52 uker, delt på 2 personer.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innfører rutiner for innkjøp og materialbruk.
Avfall
Innfører kildesorteringssystem.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Visit Nordmøre & Romsdal AS sitt mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og verne om miljø og helse, samt innfri de målsettinger og krav som stilles i "forskrift for internkontroll". All HMS-dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for våre ansatte. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på like linje med annen virksomhet, og det gjelder alle ansatte i bedriften.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på behov for innkjøp.
Kartlegge miljømerkede produkter på innkjøp.
Energi: Mål
165 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vurdere utvendig solskjerming.
Justere termostater på varmeovner når kontoret ikke er i bruk.
Innføre rutiner på justering/nedstenging i forbindelse med ferier.
Verneombud følger opp luftkvalitet/ventilasjonsanlegg - justeringsbehov.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
700 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere tiltak på kontoret/etasjen som går på for eks. skrittellekonkurranse
Benytte kollektivtransport til møter i Åndalsnes, Kristiansund, Ålesund.
Benytte kollektivtransport ved reiser innad i fylket så langt det lar seg gjøre i forhold til møtested/tidspunkt.
Avfall: Mål, Restavfall
15 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Innføre kildesorteringssystem.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Redusere antall flyreiser til de mest nødvendige i forhold til virksomhetens tiltak.
Annet
Vi skal igang med prosess for merket "Bærekraftig Reisemål Rauma" og vil i den forbindelse gjøre oss erfaringer i forhold til at andre i vår region også kan sertifisere seg og oppnå denne merkeordningen.