Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Oslo kommune, Næringsetaten

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Næringsetaten arbeider for at Oslo skal være en trygg by med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene. Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens saksbehandling av søknader om bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten gir informasjon og veiledning innenfor disse områdene. Næringsetaten har også ansvar for kontrollvirksomhet for å sikre at lover og retningslinjer for salgs- og skjenkevirksomheten overholdes. Bevillingsgebyr etter alkoholloven beregnes og innkreves av Næringsetaten.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 nov, 2018
Utløper: 30 nov, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

5% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

450% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Kopipapir: Vi har kjøpt inn 65 kartonger kopipapir, 5 pakker i hver kartong, hver pakke inneholder 500 ark og hvert ark veier 5 g. Av de 65 kartongene gjenstår det 34 kartonger. Totalt har vi dermed brukt 400 kg papir. Dette tilsvarer 8,3 kg per årsverk. Dette innebærer en nedgang fra 2017. Vi ble i mai 2018 fullelektroniske.

Vi har hatt en grundig gjennomgang av våre leverandører i forbindelse med resertifiseringen og oppdaget at langt flere er sertifiserte enn vi tidligere har registrert.

Energi

Energiforbruk

6% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

6% fra 2017

CO2

CO2 totalt

-17% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-89% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-14% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

7% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Vi har ikke tall for restavfallet i 2018, da dette ikke hentes etter avtale, men hentes felles for hele bygget hvor flere andre også leier lokaler. Fra og med 2019 innfører vi stikkprøvevis veiing av restavfallet, for å kunne regne ut et gjennomsnitt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I forbindelse med resertifisering har vi gått grundig gjennom våre leverandører og undersøkt hvilke som er miljøsertifiserte. Vi har også oppdatert vår innkjøpsrutine med et fokus på valg av miljøvennlig alternativ der det er mulig.
Avfall
Vi har fjernet søppelbøttene fra alle kontoret. De ansatte må ta med avfallet til nærmeste kildesorteringsstasjon.

Vi ble fullelektroniske i mai 2018, og bruker som følge av dette mindre papir.
Energi
Vi har opprettholdt "månedens miljøtips" på intranettet for å bevisstgjøre ansatte om enkle miljøtiltak i hverdagen. Her har vi ofte hatt tema energiforbruk.
Transport
Vi har oppfordret til å reise kollektivt både i forbindelse med arbeid og på fritiden.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I Næringsetatens HMS-system (sist oppdatert 2018) står det følgende mål for miljø:

• bidrar til å redusere miljøbelastningen på det ytre miljøet slik at dette er i samsvar med en bærekraftig utvikling. Dette gjennom:
o å opprettholde kravene til miljøsertifisering og derved sikre en miljøeffektiv forvaltning
o å velge de mest miljøvennlige produktene og leverandørene ved innkjøp av varer og tjenester
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil etterstrebe å kjøpe inn miljømerkede produkter og velge det miljøvennlige alternativet der dette er mulig.
Energi: Mål
125 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi skal kjøpe inn mer miljøvennlige vifteovner til kontorene.
Alle oppfordres til å slukke lyset når de forlater et rom. Alle oppfordres til å skru av dataskjermene når de går hjem for dagen.
Videre vil vi fortsette å øke bevisstheten til de ansatte gjennom blant annet miljøtips på intranettet.
Transport: Tiltak
Etatsseminaret skal være i Oslo, og alle oppfordres til å reise kollektivt til og fra.

Videre oppfordres alle til å gå, sykle eller velge kollektivtransport til og fra jobb og i tjenesten.
Avfall: Mål, Restavfall
50 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
98 %
Avfall: Tiltak
Vi skal starte med stikkprøvemessig veiing av restavfall to uker i året for å få regnet ut et gjennomsnitt av restavfallet.

Vi vil etablere flere kildesorteringspunkter i lokalene.

Vi vil ta initiativ til en byttedag for klær og sko.