Laugstol Hovedkontor

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og ansatte i selskapet (15,6%) og vi er en elektroentreprenør med virksomhet innen hovedområdene nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom/fiber, samferdsel – belysning og Energiservice/ENØK. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Vi har avdelingskontorer på Billingstad, Tønsberg og Arendal/Froland.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des., 2020
Utløper: 04 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

22% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

101% fra 2017

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-7% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Betydelige mengder avfall i f m rydding av lager i Porsgrunn - her har andelen restavfall vært for høy i forhold til normal drift.
Forbedret informasjon ut til brukere av avfallsordninger, bedre skilting, samt utvidelse av sortiment er tiltak som gjør at vi har håp om å komme over 80 % i 2019.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
Utvidet ordning ved lokasjon i Larvik
Bestilt skilter som lettere skal forklare hva som skal/kan kastes hvor
Transport
Innført krav om registrering av km stand ved fylling av drivstoff. Tanken er at vi skal ha systemer for lettere å kunne følge opp forbrukt pr/km

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
2 LAUGSTOL HMSK – MÅL FOR 2019

1. Vi skal ha 2 avvik/FBF pr ansatt
2. ABS – vi skal ha 6 stk. pr administrative stillinger (det er disse som utfører ABS). Dette tilsvarer ca 200 stk i 2019. Vi skal spesielt reflektere rundt SJA / risikovurderinger
3. Vi skal ha null skader
4. Sykefraværet skal være mindre enn 3,8 %
****************
5. Faglig ledelse – vi skal ha økt fokus på faglig stolthet/utførelse, samt risikoforståelse og etablering av barrierer
****************
6. Prosjektledelse – kursing/kompetanse, samt forbedrede rutiner for overlevering av prosjekter fra kalkulatør til prosjektleder, skal ha fokus
7. Rutiner for oppstartsmøter og evaluering av prosjekter skal forbedres og vi skal få bedre informasjon ut til montører
8. Selskapet skal videreutvikle systemer og rutiner som skal bidra til at organisasjonen lærer av erfaringer oppnådd i prosjekter
9. Selskapet skal videreutvikle systemer og rutiner knyttet til bruk av underleverandører
***************
10. Selskapet skal oppnå en sorteringsgrad på >80 %
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen spesielle, annet enn fortsatt fokus på å benytte seriøse/kjente aktører. Færrest mulig leverandører.
Energi: Tiltak
Ikke realistisk med en reduksjon. Lokalene har allerede lys/varme styring.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere videomøter
Innkjøp av flere el biler dersom økning i pool
Avfall: Mål og restavfall
50000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Bedre skilting
Mer løpende info vedr sorteringsgrad og måloppnåelse
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt fornyelse av bilpark
Fokus på mindre type biler, der hvor det er hensiktsmessig