Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Laugstol Hovedkontor

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og ansatte i selskapet (15,6%) og vi er en elektroentreprenør med virksomhet innen hovedområdene nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom/fiber, samferdsel – belysning og Energiservice/ENØK. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Vi har avdelingskontorer på Billingstad, Tønsberg og Arendal/Froland.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des, 2020
Utløper: 04 des, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

22% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2014

20,00 %

2015

20,00 %

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

2% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

84% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

2% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-7% fra 2017

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-7% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

Betydelige mengder avfall i f m rydding av lager i Porsgrunn - her har andelen restavfall vært for høy i forhold til normal drift.
Forbedret informasjon ut til brukere av avfallsordninger, bedre skilting, samt utvidelse av sortiment er tiltak som gjør at vi har håp om å komme over 80 % i 2019.

Gjennomførte tiltak

Avfall
Utvidet ordning ved lokasjon i Larvik
Bestilt skilter som lettere skal forklare hva som skal/kan kastes hvor
Transport
Innført krav om registrering av km stand ved fylling av drivstoff. Tanken er at vi skal ha systemer for lettere å kunne følge opp forbrukt pr/km

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
2 LAUGSTOL HMSK – MÅL FOR 2019

1. Vi skal ha 2 avvik/FBF pr ansatt
2. ABS – vi skal ha 6 stk. pr administrative stillinger (det er disse som utfører ABS). Dette tilsvarer ca 200 stk i 2019. Vi skal spesielt reflektere rundt SJA / risikovurderinger
3. Vi skal ha null skader
4. Sykefraværet skal være mindre enn 3,8 %
****************
5. Faglig ledelse – vi skal ha økt fokus på faglig stolthet/utførelse, samt risikoforståelse og etablering av barrierer
****************
6. Prosjektledelse – kursing/kompetanse, samt forbedrede rutiner for overlevering av prosjekter fra kalkulatør til prosjektleder, skal ha fokus
7. Rutiner for oppstartsmøter og evaluering av prosjekter skal forbedres og vi skal få bedre informasjon ut til montører
8. Selskapet skal videreutvikle systemer og rutiner som skal bidra til at organisasjonen lærer av erfaringer oppnådd i prosjekter
9. Selskapet skal videreutvikle systemer og rutiner knyttet til bruk av underleverandører
***************
10. Selskapet skal oppnå en sorteringsgrad på >80 %
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen spesielle, annet enn fortsatt fokus på å benytte seriøse/kjente aktører. Færrest mulig leverandører.
Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ikke realistisk med en reduksjon. Lokalene har allerede lys/varme styring.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere videomøter
Innkjøp av flere el biler dersom økning i pool
Avfall: Mål, Restavfall
50000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Bedre skilting
Mer løpende info vedr sorteringsgrad og måloppnåelse
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt fornyelse av bilpark
Fokus på mindre type biler, der hvor det er hensiktsmessig