Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Lade Behandlingssenter Blå Kors SA

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Drive et tverrfaglig og spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusrelaterte problemer. Selskapet er forankret i Blå Kors Norge sitt formål og verdigrunnlag. Selskapet skal også kunne delta i annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med virksomheten, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Bofellesskap innen omsorg

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 apr, 2019
Utløper: 04 apr, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

3% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Antall plasser

-12% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-59% fra 2017

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Ved den pasientgruppa vi har her på LBS ligger vi litt over snittet i forbruk grunnet noe varmere avdelinger.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-3% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-25% fra 2017

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-25% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-18% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-15% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi selger en gammel dieselbil og går over til El varebil fra 2019.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-7% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

LBS har en stor pasientgruppe som bidrar til det høye tallet på restavfall fordelt per årsverk.

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har brukt leverandører som virkelig bryr seg om gjenbruk, kvalitet og miljøvennlige produkter.
Avfall
Vi skal i 2019 sortere plastemballasje fra vareleveranser.
Energi
Vi har i 2018 gått til innkjøp av varmepumper, 3 stk. Og dertil fjernet flere panelovner. Har begynt å bytte ut lyskilder til ledlys.
Transport
Planlagt utbytte av diesel varebil til fordel for el-varebil. Påbegynt planlegging av sykkelparkering. Planlegging av innføring av parkeringsoblat i 2019.
Utslipp til luft og vann
Vi har pr. dags dato ingen utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Blå Kors Lade Behandlingssenter skal være resertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av første halvår 2019. Vi skal fortsette å forbedre områdene der vår miljøpåvirkning er størst. Gjennom vårt sertifiseringsarbeid og konkrete miljømål skal vi skape et tydelig engasjement og en solid forankring i hele organisasjonen som skal bidra til stadig forbedring.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
2 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
2 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velge leverandører som har en miljøprofil i henhold til våre innkjøpsprosedyrer
Redusere bruken av papir med 10% fra 2017 til utgangen av 2019.
bla ved å jobbe for elektronisk post, e-resept, sending og mottak av henvisninger. Printe ut mindre.
Avdelingsvise tiltak skal iverksettes.
Energi: Mål
230 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Redusere årlig energibruk med 1% innen utgangen av 2019
Undersøke muligheten for å gå over til flere miljøvennlige varmekilder f.eks varmepumper i hensiktsmessige rom.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
2000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere bruken av privatbiler til og fra jobb med 20% innen utgangen av 2019 ved å oppfordre til å kjøre sammen, reise kollektivt eller sykle sammen.
- Etablere flere ladestasjoner for el-bil
-Redusere bruken av LBS sine fossile biler
- Oppfordre ansatte til å følge retningslinjer for når man skal/ikke skal bruke bil
- Fremme bruken av LBS sin el-bil foran LBS sine dieseldrevet biler
- Begrense antall flyreiser og reiser med bil, ved å anbefale bruk av videokonferanse, skype, telefonkonferanse osv
-Etablere en avlåst sykkelparkering, slik at ansatte kan føle seg trygge på at sykler står trygt
- Redusere bruken av taxi og oppfordre til bruk av LBS sin el-bil.
- Innføre parkeringsgebyr og parkeringsoblater på LBS sitt område.
Viser til vår prosedyre for tjenestereiser.
Avfall: Mål, Restavfall
28000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Reduserer avfallsvolumet med 10% fra 2018 til utgangen av 2019
Kaste mindre mat på avdelingene.
Annet
Intern konkurranse om å bruke mindre bil til jobb
Årlige sykkeldag
vurdere å sette i gang med kjøttfri mandag
Lade BS rydder Lade
Arrangere egen "miljøkonferanse" for ansatte
Arrangere gjenbruksdag/byttedag for ansatte
Oppfordre avdelingene til å komme med egne miljøtiltak pr avdeling.