Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Åssiden videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Videregående opplæring

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 des, 2018
Utløper: 11 des, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

9% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2017

Antall elever og ansatte

2% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Det er 1533 elever med ungdomsrett på skolen, i tillegg er det ca. 500 elever på voksenopplæring (OPUS) og 229 ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

30% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Skolen jobber aktivt med å få ned mengden og bruken av kopipapir. Printere er stilt inn på automatisk valgt utskrift på begge sider. Og elever oppfordres til å skrive ut minst mulig.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2017

Kommentarer til Energi

Det har kun vært testkjøring av bio-fyrkjelen i 2018, dette er grunnen til at mengden for 2018 er 0.

CO2

CO2 totalt

-3% fra 2017

Kommentarer til CO2

Skolen er i vekst og kommer til å utvide med flere elever og flere ansatte det kommende året, noe som resulterer i økt forbruk. Samtidig har vi som mål å få ned mengden restavfall og jobber med et pilotprosjekt sammen med BFK eiendom. Dette prosjektet stå for øyeblikket stille da hovedfokus i fylkeskommunen er sammenslåing med Akershus og Østfold fylker til Viken. Dette trer i kraft 01.01-2020. I den forbindelse vil bl.a. skolen få tilbake skolevaktmestere og renholdspersonalet, noe som igjen vil føre til at skolen får flere biler og et økt drivstoff forbruk. Eier av byggene skolen disponerer (BFK Eiendom) ble i hele 2018 driftet av BFK Eiendom. Dette innebærer at varme, ventilasjon, oversikt over vannforbruk og energi styres i sin helhet av eiendomsselskapet, skolen har derfor ikke hatt noen påvirkning på dette området.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-76% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-56% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-46% fra 2017

Kommentarer til Transport

4 Reiser fra OSL for ansatte som videreutdanner seg i Bergen
7 Reiser fra OSL for ansatte som videreutdanner seg i Trondheim
10 Studenter og lærere på utveksling hos BMW i Berlin

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

21% fra 2017

Kommentarer til Avfall

På annet posten er det rapportert 780 kilo kabler og ledninger sortert av elektrolinjen, dette er en fraksjon vi gjerne vil ha inn hvert år.
Vi leverer inn spillolje og annet farlig avfall til NG men på årsraporten er det merket meg kostnad og ingen referanse til mengde hverken i liter eller kilo.

Vannforbruk

Vannforbruk

-4% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

I bygg C og bygg E er det montert berøringsfrie kraner og toaletter med dobbelspyling, noe som kan være med på å forklare et lavere vannforbruk i 2018, det er imidlertid vanskelig å si om dette alene er grunnen. Målinger over flere år kan kanskje gi bedre oversikt over forbruket. BFK eiendom (byggeier) jobber med å få på plass et nytt system for overvåkning og innrapportering, noe som vil gi bedre oversikt i fremtiden.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Når det gjelder innkjøp innretter skolen seg til rammeavtaler forhandlet frem av Buskerud fylkeskommune. Skolen kjøpte også inn et nytt elektronisk innkjøps system (VIERI) i 2018. Dette gir oss bedre oversikt over innkjøpene.
Skolen bruker ECO online, som er et elektronisk stoffkartotek, her risikovurderes alle kjemikalier og det vurderes til en hver tid alternative og mer miljøvenlige kjemikalier. Avdelingene har også fokus på å redusere bruken av materialer bl.a. ved å bevisstgjøre elevene på mengden de bruker. Eksempler på dette kan være at arbeidsstykker på spon verkstedet ikke kappes lenger en de trenger å være, at kapp på tømrer verkstedet kan nyttegjøres til andre byggprosjekt eller fylles i sekker og bruker som ved.
Avfall
Pilotprosjekt vedr. kildesortering i videregående skoler og miljøhus står for øyeblikket stille i påvente av sammenslåingen til Viken fylke. Det jobbes allikevel med mulige løsninger på skolen i denne perioden, men skolen må innrette seg etter de systemer som blir bestemt sentralt.
Energi
Skolen har de siste årene renovert 3 bygg og oppgradert varme og ventilasjons anlegg i disse, samt etterisolert og byttet vinduer, noe som senker varmetap.
Skolen installerte solcelle anlegg og bio-fyringsanlegg i 2018. Solcelle anlegget skal kunne produsere
Siden oppstart er det produsert ca.18 000 kWh, 18 000 kWh (tilsvarer ca. 90000 km med en el-bil). Man kan nevne at dette har kommet i vinterhalvåret og at anlegget vil «våkne» for fullt fra ca. midten av mars.
Det ble produsert effekt på over 40 kW midt på dagen den 28 feb 2019. Produksjon denne dagen er målt til ca. 240 kWh.
Transport
Skolen bruker el-bil i tjeneste ( Nissan NV 200) Denne leases og forventes å bli byttet inn i 2019. De ansatte oppfordres til å bruke tog på jobbreiser der det lar seg gjøres. Skolen har sykkelparkering ved alle bygg og ladestasjoner for elbil på parkeringsplassen.
Utslipp til luft og vann
Vann: Alle skolens toaletter er utstyrt med automatiske kraner med hensyn både til vannforbruk og helsemessige årsaker. Med tanke på utslipp til vann er det montert både fettutskillere på storkjøkken og kantiner og sluk som separerer sand og slam på murerverksted. Det er oljeutskiller på bilverksted for å stoppe oljeutslipp til vann.
Luft: Skolen har byttet ordinær bil med elbil for å redusere utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolens systemhåndbok for HMS beskriver som overordnet mål:
Miljøbevissthet skal prege alle deler av skolens virksomhet. ASVS skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift. ASVS skal tilfredsstille kravene i gjeldende arbeids-, lærings- og miljølovgivning. Gjennom et systematisk HMS-arbeid vil Åssiden videregående skole arbeide for å forhindre personulykker og helseskader samt for å forhindre skader på det indre og ytre miljø.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
17 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Når det gjelder innkjøp innretter skolen seg til rammeavtaler forhandlet frem av Buskerud fylkeskommune de har som mål å . Innkjøp gjøres via VIERI, som er et elektronisk innkjøps system.
Skolen bruker ECO online, som er et elektronisk stoffkartotek, her risikovurderes alle kjemikalier og det vurderes til en hver tid alternative og mer miljøvennlige kjemikalier.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Solcellepanel er installert på et av skolens tak. Dette er et prøveprosjekt, hvor det skal kunne produseres inntil 80 000 kWh kortreist fornybar energi.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere av de ansatte har minibuss sertifikat for å redusere bruken av privatbil på ekskusjoner og bedriftbesøk o.l
Skolen har elbil i daglig tjeneste og kjører i snitt 10000 km i året, lades på 16A kurs hver dag.
De ansatte oppfordres til å benytte tog istedet for fly dersom dette er mulig. Skolen har tilrettelagt for sykkelparkering utenfor de fleste bygg.
Avfall: Mål, Restavfall
90000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
I samarbeid med leder for serviceenheten i fylkeskommunen og eiendomsforvalter i BFK eiendom er det satt i gang et pilotprosjekt for kildesortering i videregående skoler i fylket. Prosjektet har som hovedmål å utarbeide rutiner og instrukser for kildesortering i videregående skoler.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Opprettholde samme mål som gjennomførte tiltak innenfor samme område.