Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Lambertseter videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 mar, 2019
Utløper: 03 mar, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer til Systemindikatorer

Skolen har ca. 870 elever, 110 ansatte og 100 årsverk.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. Forbruk av kopi- og skrivepapir (A4) var på 3600 kg.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energibruket i 2018 ble på 130 kWh per kvadratmeter. Energibruket var tilnærmet det samme som i 2017.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har ingen egen bilpark, men vi hadde 6239 km som ble utbetalt som kilometergodtgjørelse i 2018. Vi har bare forutsatt at kjøretøyene hadde et gjennomsnittlig forbruk av drivstoff på 0,6 liter per mil og at alle kjøretøyene brukte diesel eller bensin, med en 50/50 fordeling. Vi hadde 30 flyreiser i 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

I 2018 var kildesorteringsgraden på 18%. Siden avfallet ikke veies fra Renovasjonsetaten, men er volumberegnet, så er det stor usikkerhet om tallene stemmer overens med virkeligheten. Av den totale restavfallsmengden på 17 666 kg, var grovavfallet på 860 kg.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket i 2018 var på 3408 m3.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall
Papp, papir, farlig avfall og EE-avfall ble kildesortert og levert til gjenvinning.
Energi
Skolen har energiattest med energikarakter D og rød som oppvarmingskarakter. Energibruket var tilnærmet det samme som i 2017.
Transport
Både elever og ansatte hovedsakelig kommer seg til skolen ved bruk av offentlig transport. Det er ellers lite transport som er en del av skolens kjernevirksomhet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal ta i bruk den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal i mye større grad behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter. Skolen har fått implementert elektronisk stoffkartotek, og oppdaterte stoffkartotek med tilhørende risikovurderinger skal være på plass innen 2019.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi forventer ingen vesentlige endringer i energibruket i 2019.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi følger UDE sin reisepolicy.
Avfall: Mål, Restavfall
15000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
I løpet av 2019 skal vi få et nytt kildesorteringssystem. I 2019 har vi et mål om kildesorteringsgraden skal øke fra 18% til 25%. Når den nye kildesorteringsløsningen har vært i drift i ett helt år, forventer vi at kildesorteringsgraden kommer til å øke opp mot nærmere 50 %. Når ny kildesorteringsløsning skal etableres, så vil elevene bli involvert i dette arbeidet.
Skolen er registrert på avfallsdeklarering.no, og har gitt Renovasjonsetaten fullmakt til å deklarere farlig avfall på vegne av skolen.
Annet
Vi skal involvere skolens elever i et tverrfaglig prosjekt om bærekraft, og de pedagogiske lederne vil etter hvert involveres. Vi ser på muligheten for å bruke klimapiloter.