Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Norges Varemesse AS, Lillestrøm

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Norges Varemesse er en internasjonal arena for messer og kongresser, med mål om å skape verdier for norsk og internasjonalt næringsliv. Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse med Formål: - Å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. Vårt oppdrag er å tilrettelegge møteplasser for økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Forretningside - Vi skal eie og utvikle arenaer og tilby attraktive møteplasser for næringslivet som bidrar til økt handel, nettverksbygging og inspirerende underholdning. Våre møteplasser skal bidra til å sikre næringslivets konkurranseevne.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne arrangement, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2019
Utløper: 30 apr, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-24% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2017

Kommentarer til Systemindikatorer

2019: Omsetningstall for 2018 er prognose da endelig tall ikke foreligger
87 fast ansatte og 8,7 ekstrahjelp/timebasis (totalt 95,7 årsverk)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

200% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Har i 2019 tatt utgangspunkt i leverandører som har fakturert kr 100 000+, av disse 203 leverandørene er 39 sertifisert.
(3 er dobbeltsertifisert).

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2017

Kommentarer til Energi

2018:

Klimaregnskap

CO2 totalt

-10% fra 2017

Kommentarer til Klimaregnskap

2019:

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

53% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-42% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-9% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

2018:
Økning i antall flyreiser ift 2017 skyldes i hovedsak økt reiseaktivitet for forberedelse av Nor-Shipping 2019
Bilordning for 2 ansatte avviklet.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

15% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

2018: 2000 kg olje fra oljeholdig vann fra oljeutskiller - 1340 kg GIPS - 12.760 Tunge masser uten analyse -

Vannforbruk

Vannforbruk

2% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

2019:

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøpsinstruksen oppdatert pr. 2019
Kartlegging av leverandører gjennomført
Kartlegging av vareinnkjøp i forhold til miljømerkede produkter gjennomført
Oppdatert nettside med mer fokus på miljømerking også hos underleverandører (overnattingssteder)
Avfall
Utfaset engangsforpakninger i egen kantine inkl. pappbeger til kaffe
Utarbeidet risikoanalyse for engangsforpakninger i forbindelse med salg under arrangementer
Oppdatert arrangørinstruks i forhold til forbud om frislipp av "effektmateriell" i forbindelse med arrangementer
Reforhandlet renholdsavtale (2018) - punktet med avfallsfraksjoner og søppelsortering var her et viktig punkt
Energi
Innhentet tilbud på mulig oppgradering av SD anlegg (som vil gjøre det lettere å bruk mer omluft). Dette er bestilt!
Innhentet tilbud på energivurdering av ventilasjonsaggregatene. Dette er også bestilt.
Transport
Nettsider oppdatert/korrigert i forhold til sykkelinfo.
Oppdatert reise- og transportveileder.
Utarbeidet oversikt over egne varebiler og truck'er.
Startet prosjekt med bedriftsidretten - i startfasen "gå/sykle til jobb" m.m.
Utarbeidet video som ligger på nettsiden med "gåturen fra togstasjonen til messesenteret"
Utslipp til luft og vann
2019:
Annet
2019:

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Eksisterende Miljøpolicy inkludert HMS mål (se rapport 2017) er under reformulering ifm pågående ISO-sertifiseringsprosess - før den reimplementeres i organisasjonen. Vi skal også kommunisere vår miljøpolicy tydeligere på alle flater.
Ledelsens gjennomgang: utarbeide bedre skriftlig dokumentasjon etter ledermøter


Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alle leverandører skal ved registrering inn i økonomisystemet registreres med miljøsertfiseringskategori (sertifisert/ikke-sertifisert/type sertifisering)
Registrering av vareinnkjøp i forhold til miljømerkede produkter kravid 1956: analyse og kartlegging av data - samt se på muligheten for registrering av denne informasjonen i Visma
Opplæring av ansatte i revidert innkjøpsveileder
Inn som fast punkt på prosjektplanene:
* fokus i forhold til engangsartikler i matserveringen
* økologisk mat som alternativ
* registrering av vannforbruk/analyse (ved større arrangementer eller arrangementer som involverer vann) i opprigg, arrangement, nedrigg fase
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Registrering av energiforbruk/analyse ved større arrangementer i opprigg, arrangement, nedrigg fase.
Revidere interne rutiner i forhold til energi (ikke revidert siden 2012).
Gjennomgå og vurdere tilbud mottatt i forhold til energivurdering av ventilasjonsaggregatene i forhold til nødvendighet og lovpålegg. (bestilt)
Gjennomgå og vurdere tilbud på mulig oppgradering av SD anlegg (som vil gjøre det lettere å styre "omluft". (Bestilt)
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4200 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,3 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Sette opp informasjonsskjermer i messesenteret som viser aktuelle rutetider for tog og buss.
Inkluderer kollektivinfo i app for arrangementer (Nor-Shipping pilot, andre arrangementer vil følge)
Avfall: Mål, Restavfall
350000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Utarbeide tiltaksplan for bedre og mer synlig sortering for publikum, mer tilrettelegging ved dører for å hindre spredning ut av messesenteret.
Dialog med matleverandører i forhold til engangsemballasje, kan noe fjernes, fjerne plast som alternativ, risikokartlegging i forhold til spredning utenfor senteret. Bedre søppeltiltak/mer tømming av beholdere like ved utgangsdørene.
Foreta kartlegging av fasade- og overflatebehandlinger på vegger (i henhold til krav om tiltak for oppsamling av maling- og pussrester ved vedlikehold og rehabilitering).
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Oslo Motorshow: oppdatere prosjektplan i forhold til ørepropper inkl. innsamling
Annet
Kravid 1727: opprette dialog med Virke i forhold til kravet fra interesserorganisasjoner