Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Sergel Norge AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av Marginalen AB.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 des, 2019
Utløper: 25 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

20% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

11% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

166% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Totaltsett så har vi hatt god fokus på papirforbruk; rutiner skal ikke printes men leses via kvalitetssystem, adgangskontroll til printer som minimerer feilprint, førstegangs utleggsforretninger og forliksklager sendes elektroninsk, men på bakgrunn av ny Personvernsforordning som trådde i kraft i 2018, så har vi måttet sende flere dokumenter per post istedet for epost. Vi utførte også en stor aktivitet rundt utleggsforretninger som førte til flere utskrifter og oversendelser per post enn vanlig.

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2017

Klimaregnskap

CO2 totalt

-3% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

29% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-16% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

7% fra 2017

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

23% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

-Vi har fjernet søppelkasse under alle pultene, slik at de ansatte må sortere sitt avfall.
-Vi har for 2018 lagt inn tall for antall kg som har blitt levert til makulering og dette har ikke blitt tatt høyde for tidligere år.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
-Nye pulter med hev/senk funksjon for alle ansatte.
-Diverse innkjøp etter arbeidsplassevalueringen.
-Investert i nytt/bedre Skype utstyr for å kunne gjennomføre flere møter in-house.
Avfall
-Vi har fjernet søppeldunker under alle pultene slik at de ansatte må sortere sitt avfall på sorteringspunkter.
Energi
-Gamle servere er byttet ut til nye som krever mindre energi.
-Alt av skjøteledninger er fjernet.
-Nye kurser er lagt opp i hele lokalet.
Transport
-Fokus på å benytte tog eller samkjøre ved møtevirksomhet utenfor huset.
-Oppfordre til Skype møter der det er mulig for å slippe reising.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
-I Sergel Norge ønsker vi at «We care» skal være førende for hvordan vi opptrer overfor kunder, skyldnere og – ikke minst – hverandre. Vi skal sammen skape de beste løsningene for våre kunder, og samtidig vise at vi bryr oss: We Care.
-Vi skal jobbe videre for å være en helsefremmende arbeidsplass med en kultur basert på tillit, ansvar, samarbeid og dialog.
-Vi skal ha en helhetlig tilnærming til sykefraværsarbeid der vi setter oss mål og jobber på flere nivåer og fra flere vinkler.
-Vi skal styrke intern satsning på opplæring, kompetanseheving og utvikling både innenfor HMS og andre områder.
-Vi skal praktisere «Clean Desk» og det skal være et felles ansvar å holde lokalene våre ryddige og fri for unødvendige ting, ledninger, papirer og annet.
-Vi skal fortsette å ivareta våre ansattes fysiske sikkerhet og helse gjennom årlige vernerunder, brannrunder, tilbud om sunn mat, ergonomisk tilpassede arbeidsplasser og tiltak som stimulerer fysisk aktivitet.
-Vi skal ivareta det ytre miljøet gjennom å fortsatt tilfredsstille kravene som settes til oss som Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Sergel vil jobbe videre med å digitalisere deler av sin virksomhet for å redusere bruk av material.
-Fortsatt fokus på å velge miljømerkede produkter.
Energi: Tiltak
-Gamle servere med tilhørende kjøling etc. skal fjernes.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
6500 liter
Transport: Tiltak
-Fortsatt fokus på å benytte tog eller samkjøre ved møtevirksomhet utenfor huset.
-Oppfordre til Skype møter der det er mulig for å slippe reising.
Avfall: Mål, Restavfall
300 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
92 %
Avfall: Tiltak
-Bytte ut dagens søppelbøtter til restavfall plassert rundt i lokalet til beholdere for kildesortering for å redusere restavfall.