Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi er totalt 25 ansatte og har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser. Miljøaspektene knyttet til kurs og konferanser i Miljøfyrtårns lokaler i Kristiansand, dekkes inn av kriteriesettet «Grønne konferanser».

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2019
Utløper: 09 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

10% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

26% fra 2017

Kommentarer til Systemindikatorer

Det ble ansatt 5 nye medarbeidere i Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2018. En person startet januar 2018 mens 4 andre personer startet august 2018. Totalt fem (5) nye årsverk. En person sluttet i 2018 og jobbet til og med september 2018. Totalt (0.7) årsverk.
I forhold til 2017 er det en økning i antall årsverk (17,8).

Omsetning Stiftelsen Miljøfyrtårn: Kr 27,72 mill (inkluderer omsetning Grønt Senter: kr 748.000)
Omsetning Klimaalliansen: 1,22 mill

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

-5% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

15% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-100% fra 2017

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

1% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

97% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-12% fra 2017

Antall kjørte kilometer

91% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

2% fra 2017

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-23% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kopimaskin.
Ordning med «sikker utskrift» videreføres. Dette betyr at hver enkelt må bekrefte spesifikt hver utskrift med egen bruker.
Ny kopimaskin ble satt på plass 25.01.2019. Viktige årsaker til dette er:
- Betaler per utskrift i stedet for at visst antall per år (hvor vi ikke bruker alt)
- Maskin går i dvale når den ikke blir brukt- mindre strømforbruk
- Teller automatisk antall ark brukt – enklere å rapportere
- Toner bestilles automatisk når det nærmer seg slutten
- Feilmelding rapporteres automatisk til tekniker
- Dobbeltsidig skanning
Litt historikk:
2017: - endring i rutine fra 2016 fra å sende ut papirfaktura til elektronisk faktura. Papirfakturaer sendes fortsatt, men via Visma (leverandør økonomisystem). Vi har imidlertid ikke oversikt over hvor mange papirfakturaer Visma sender på vegne av Miljøfyrtårn.)
2018: Ingen fakturaer sendes ut per post fra Miljøfyrtårn, dette administreres av Visma Autoinvoice ved at fakturaer sendes ut som EHF, e-post eller per post. Statistikk for 2018 viser til at 65 % sendes ut elektronisk (EHF), 20 % som e-post og 15 % som vanlig post.

Materialbruk: Vi har hatt gjennomgang av alle våre produkter i nettbutikken for å sikre miljøvennlig materialvalg i alle våre produkter.
Avfall
Miljøstasjonsprosjekt stoppet opp i 2018, men fortsetter i 2019.
Kompostanlegget er flyttet til «Byhaven» med egen frivillig ansvarlig som vedlikeholder.
Egen dunk på kjøkkenet til kaffegrut som går i komposten. Matavfall går i avfallsdunken «Biokompost» og registreres sammen med statistikk fra avfallsselskapet Franzefoss.
Energi
Vi har rutine om å varsle behov for oppvarming til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen. Ved å følge denne nøye så optimaliseres energibruken. Dette bekreftes av statistikken for 2018 som viser at det er god kontroll og styring av energibruk ved Grønt Senter. Oversikt over årsforbruk hentes frem via www.entro.no. (rapportert tall under energi).
Transport
Det er blitt parkeringsforbud på Grønt Senter, gjester henvises til å parkere på Kilden.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grønt Senter skal fremstå som et forbilde som Sørlandets ledende møteplass for grønn livsstil og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
28 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal stille strengere krav til at våre leverandører skal være miljøsertifiserte

Noen av våre største leverandører, og som har vært leverandører i flere år, er ikke miljøsertifiserte, f.eks. Schibstedt, .
Vi fortsetter å stille krav til miljøsertifisering i avtalekontrakter.

Fondene vi investerer i skal være miljøfond.

Ved inngåelse av nye kontrakter og avtale med store leverandører skal vi ha særlig fokus på å sjekke om miljøsertifisering er på plass/påvirke til dette.

Nedgang i bruk av kopipapir
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi fortsetter med forhåndsmelding av arrangementer til SD sentralen for temperaturstyring. Senterrådet sjekker opp i om solfangerne som er montert på veggen til Grønt Senter virker hensiktsmessig.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
350 liter
Transport: Tiltak
Viktig med gjennomgang av reisepolicyen for alle ansatte. Vi må benytte funksjon for registrering av kjørte km med el-bil i reiseregningsystemet. Det er ikke planlagt utenlandsturer med styret eller ansatte i 2019. Vi viderefører tilbud til å benytte el-sykkel og vanlig sykkel på Grønt Senter. Ved eventuell flytting til nye lokaler skal vi bruke sjekklisten som er utarbeidet og ligger tilgjengelig under verktøy for virksomheter i Miljøfyrtårnportalen. Vi må påregne noe reisevirksomhet i 2019 grunnet vår satsing innen reiselivsnæringen. Det skal komme på plass nye sykkelstativ for sykkelparkering på utsiden av Grønt Senter.
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi må ha en gjennomgang av leiekontrakt ved utleie på Grønt Senter og se på om vi kan forbedre rutiner her. Senterrådet kan vurdere nye og større avfallsbeholdere og det må lages en kommunikasjonplan overfor gjester for å øke kildesorteringsgraden. Senterrådet tar opp rutiner på avfallshåndtering ved utleie og vurderer straffegebyr for gjester som ikke har kildesortert.