Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi er totalt 25 ansatte og har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser. Miljøaspektene knyttet til kurs og konferanser i Miljøfyrtårns lokaler i Kristiansand, dekkes inn av kriteriesettet «Grønne konferanser».

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des, 2019
Utløper: 09 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

10% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

26% fra 2017

Kommentarer til Systemindikatorer

Det ble ansatt 5 nye medarbeidere i Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2018. En person startet januar 2018 mens 4 andre personer startet august 2018. Totalt fem (5) nye årsverk. En person sluttet i 2018 og jobbet til og med september 2018. Totalt (0.7) årsverk.
I forhold til 2017 er det en økning i antall årsverk (17,8).

Omsetning Stiftelsen Miljøfyrtårn: Kr 27,72 mill (inkluderer omsetning Grønt Senter: kr 748.000)
Omsetning Klimaalliansen: 1,22 mill

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

-5% fra 2017

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

15% fra 2017

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2020

76,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Antall miljømerkede produkter i 2018 er 18. Økologiske varer til egen drift er Kaffe og te. I 2017 hadde vi økologisk frukt. Vi har i 2018 byttet fruktleverandør. Frukten er ikke økologisk, men leverandøren er miljøsertifisert.

Leverandører: I 2016 ble det etablert et dokument med oversikt over de 40 mest benyttede leverandører til Grønt senter og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette dokumentet er brukt som utgangspunkt for å følge opp og vurdere utviklingen av miljøsertifiserte leverandører i 2017 og nå i 2018 for å se kontinuitet. Mål om antall miljøsertifiserte leverandører i 2017 var 24. Resultat i 2018 er 22.

Av topp 40 leverandører i 2018 er 21 stk Miljøfyrtårn-sertifiserte (18 stk i 2017); 2 stk ISO 14001 og 17 stk registrert under kategorien "Ingen sertifisering". Disse virksomhetene kan imidlertid ha et engasjement rettet mot miljø/samfunnsansvar gjennom andre ordninger/prosjekter, men fanges ikke opp på skjemaet.

Det er 18 stk nye leverandører i 2018 blant de 40 største leverandørene. Av disse er 8 Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Papirforbruk kopimaskin.
Ny kopimaskin ble tatt i bruk 25.01.2018. Utskrift fra telleverk ble tatt første gang 18.03.2019.
Denne viser følgende for året 2018: Kopier: Sort og hvit totalt: 8821 ark + Farger totalt: 1488 ark (Herav: Farger 21, Kopier: Svart og Hvit 415, Printer: Farger 1467, Printer: Sort og Hvitt 8406)
Det er ikke kjøpt inn kopipapir i 2018. Tallene for 2018 er lite sammenlignbare med 2017 (brukte annen tellemetode i 2017).

Energi

Energiforbruk

7% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2017

Kommentarer til Energi

Det registreres en liten økning i forbruk kWh fra 2017 til 2018 på 5169 kWh, (2016: 69970 kWh, 2017: 70877, 2018: 76046 kWh). Aktiviteten med utleie og bruk av rom i 2018 har økt ytterligere i forhold til 2017. i 2017 var forbruk kWh pr m2 tilnærmet samme som i 2016. Vi ser imidlertid i 2018 at energibruk pr m2 har steget litt, ca 9 kWh pr m2 i forhold til 2017.
Hovedinntrykket er at det er meget effektiv energistyring og ressursbruk på Grønt Senter.

Klimaregnskap

CO2 totalt

2% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-13% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

97% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

2% fra 2017

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Antall flyreiser er regnet ut slik: tur retur =1 Antall enkeltturer (til kun en destinasjon er medregnet i estimert tall som er lagt inn)

5200 km:drivstoff er fordelt 50% mellom diesel og bensin: 270 liter/mil *0,7 liter/mil= 189

Antall km kjørt med privatbil er økt betydelig i 2018 i forhold til 2017. Dette har sammenheng med ansatte tur til Arendalsuka der transporten hovedsakelig skjedde ved privatbiler/samkjøring. Videre har det vært en økning i reisevirksomhet til reiselivsdestinasjoner. NB! Tallene skal justeres for antall kilometer kjørt med el-bil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-23% fra 2017

Kommentarer til Avfall og ombruk

Tall for avfall innhentes fra Franzefoss (tlf 95878000) som henter avfall på Grønt senter for Stiftelsen Miljøfyrtårn. De kan kan oversende statistikk (kundenummer 62492 2017).
Kommentar til tallene:
Total økning i avfallsmengde fra 2651 kg i 2017 til 2757 kg i 2018, en økning på 106 kg.
Økning i fraksjonene matavfall (970 kg i 2017 til 1057 kg i 2018), en økning på 87 kg.
Betydelig økning i fraksjonen restavfall fra 499 kg i 2017 til 1050 kg i 2018, en økning på 551 kg.
Dårligere sorteringsgrad, fra 81 % i 2017 til 62 % i 2018
Mindre av fraksjonen blandet glass, fra 54 kg i 2017 til 22 kg i 2018.
Mindre av fraksjonen folieplast klar enn i 2018 (fra 60 kg i 2017 til 50 kg i 2018).
Betydelig mindre papiremballasje (Fra 582 kg i 2017 til 380 kg i 2018, en reduksjon på 282 kg)

Resultatet for 2018 er diskutert med ansvarlige på Grønt senter og ledelsen i Stiftelsen Miljøfyrtårn (møte 21.03.2019 og 01.04.2019). Dette legger grunnlaget for foreslåtte tiltak i 2019.
Den markerte økningen i restavfall knyttes til økt engasjement på marin forsøpling og en økning i mengde plastavfall blant restavfallet. Ansatte i Miljøfyrtårn og folk i området "Plogger". Dette er jo veldig positivt, men det slår dessverre negativt ut på våre avfallstall; økt mengde restavfall samt dårligere sorteringsgrad. I det videre er det viktig å være oppmerksomme på at slikt avfall leveres i egne "Ploggingstasjoner". Driftsansvarlige på Grønt senter har stort fokus på avfall. Det blir sjekket om avfall er sortert riktig etter arrangement. Det trekkes videre frem at det har vært flere aksjoner med tema "Marin forsøpling". Slikt plastavfall er imidlertid ikke med i økt mengde restavfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kopimaskin.
Ordning med «sikker utskrift» videreføres. Dette betyr at hver enkelt må bekrefte spesifikt hver utskrift med egen bruker.
Ny kopimaskin ble satt på plass 25.01.2019. Viktige årsaker til dette er:
- Betaler per utskrift i stedet for at visst antall per år (hvor vi ikke bruker alt)
- Maskin går i dvale når den ikke blir brukt- mindre strømforbruk
- Teller automatisk antall ark brukt – enklere å rapportere
- Toner bestilles automatisk når det nærmer seg slutten
- Feilmelding rapporteres automatisk til tekniker
- Dobbeltsidig skanning
Litt historikk:
2017: - endring i rutine fra 2016 fra å sende ut papirfaktura til elektronisk faktura. Papirfakturaer sendes fortsatt, men via Visma (leverandør økonomisystem). Vi har imidlertid ikke oversikt over hvor mange papirfakturaer Visma sender på vegne av Miljøfyrtårn.)
2018: Ingen fakturaer sendes ut per post fra Miljøfyrtårn, dette administreres av Visma Autoinvoice ved at fakturaer sendes ut som EHF, e-post eller per post. Statistikk for 2018 viser til at 65 % sendes ut elektronisk (EHF), 20 % som e-post og 15 % som vanlig post.

Materialbruk: Vi har hatt gjennomgang av alle våre produkter i nettbutikken for å sikre miljøvennlig materialvalg i alle våre produkter.
Avfall
Miljøstasjonsprosjekt stoppet opp i 2018, men fortsetter i 2019.
Kompostanlegget er flyttet til «Byhaven» med egen frivillig ansvarlig som vedlikeholder.
Egen dunk på kjøkkenet til kaffegrut som går i komposten. Matavfall går i avfallsdunken «Biokompost» og registreres sammen med statistikk fra avfallsselskapet Franzefoss.
Energi
Vi har rutine om å varsle behov for oppvarming til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen. Ved å følge denne nøye så optimaliseres energibruken. Dette bekreftes av statistikken for 2018 som viser at det er god kontroll og styring av energibruk ved Grønt Senter. Oversikt over årsforbruk hentes frem via www.entro.no. (rapportert tall under energi).
Transport
Det er blitt parkeringsforbud på Grønt Senter, gjester henvises til å parkere på Kilden.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grønt Senter skal fremstå som et forbilde som Sørlandets ledende møteplass for grønn livsstil og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
28 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal stille strengere krav til at våre leverandører skal være miljøsertifiserte

Noen av våre største leverandører, og som har vært leverandører i flere år, er ikke miljøsertifiserte, f.eks. Schibstedt, .
Vi fortsetter å stille krav til miljøsertifisering i avtalekontrakter.

Fondene vi investerer i skal være miljøfond.

Ved inngåelse av nye kontrakter og avtale med store leverandører skal vi ha særlig fokus på å sjekke om miljøsertifisering er på plass/påvirke til dette.

Nedgang i bruk av kopipapir
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi fortsetter med forhåndsmelding av arrangementer til SD sentralen for temperaturstyring. Senterrådet sjekker opp i om solfangerne som er montert på veggen til Grønt Senter virker hensiktsmessig.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
350 liter
Transport: Tiltak
Viktig med gjennomgang av reisepolicyen for alle ansatte. Vi må benytte funksjon for registrering av kjørte km med el-bil i reiseregningsystemet. Det er ikke planlagt utenlandsturer med styret eller ansatte i 2019. Vi viderefører tilbud til å benytte el-sykkel og vanlig sykkel på Grønt Senter. Ved eventuell flytting til nye lokaler skal vi bruke sjekklisten som er utarbeidet og ligger tilgjengelig under verktøy for virksomheter i Miljøfyrtårnportalen. Vi må påregne noe reisevirksomhet i 2019 grunnet vår satsing innen reiselivsnæringen. Det skal komme på plass nye sykkelstativ for sykkelparkering på utsiden av Grønt Senter.
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi må ha en gjennomgang av leiekontrakt ved utleie på Grønt Senter og se på om vi kan forbedre rutiner her. Senterrådet kan vurdere nye og større avfallsbeholdere og det må lages en kommunikasjonplan overfor gjester for å øke kildesorteringsgraden. Senterrådet tar opp rutiner på avfallshåndtering ved utleie og vurderer straffegebyr for gjester som ikke har kildesortert.