Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Karosseri Spesialisten AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Karosseri verksted

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Skade- og lakkverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 feb, 2019
Utløper: 27 feb, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

2018 er vårt første år i nye lokaler, og ble et bra år for Karosseri Spesialisten.
Overtagelse av Autolakkservice AS desember 2017 som har vært vår leverandør på lakk også tidligere.
Tilgangen har vært tilfredsstillende og antall reparerte kjøretøyer har øket. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

I forbindelse med vårt nye økonomi- og produksjonssystem er forholdene lagt til rette for utvidet elektronisk behandling av fakturaer og dokumenter.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Lokasjonen er betydelig større enn de gamle lokalene derfor en markant økning. Siden dette er et nytt bygg for oss, har vi gjennom hele 2018 sammen med gårdeier jobbet med å sette opp automatisk styring av div. installasjoner for å optimalisere energibruken.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Minimal bruk av transport. Kun til henting av deler / kunder når det er påkrevet.
Bruker Elbil der det er muligheter for det

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Vårt samarbeid med Franzefoss for avfallshåndtering fungerer bra. Vi har god styring på vår kildesortering og prosentandelen har hatt en liten oppgang fra 73-75%. Dette er vi fornøyd med og mener selv at vi har et tilfredsstillende nivå.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kjøper i bulk det som er mulig å få tak i. Gjennomgang av Eco Online for relevant informasjon vedr. matriellbruk.
Avfall
Vi etablerte en ny avtale med Franzefoss i mars 2018. Alle detaljer rundt kildesortering er på plass, og vi har fokus på avfallshåndtering / kildesortering.
Energi
Har gjennom første leieår hatt en god dialog med Gårdeier vedr. div. automatiseringsbehov av ventilasjon og produksjonsenergi slik at dette er mest mulig energisparende. Benytter bevegelses-detektorer i i garderobe / toalett fellesområder.
Investert i lakkbokser som går på gass som er energieffektive i forhold til olje.
Transport
Minimal bruk av transport. Kun til henting av deler / kunder når det er påkrevet.
Bruker Elbil der det er muligheter for det
Utslipp til luft og vann
Etter innflytting har vi fått på plass utslippstillatelse for utslipp av oljeholdig vann fra vår olje-utskiller.
Avtale om tømming og prøvetaging 2 ganger pr. år. Alle avløpsrenner og olje-utskillere blir jevnlig renset og kontrollert.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Karosseri Spesialisten jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil jobbe aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning av miljøet.
Miljøstrategien skal dekke alle Karosseri Spesialisten sine vesentlige miljøaspekter med særlig vekt på aspektene tilknyttet avfall, kjemikalieforbruk.
Karosseri Spesialisten skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele bedriften. Ansatte og samarbeidspartnere skal kjenne til selskapets vesentlige miljøaspekter.
Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten i Karosseri Spesialisten AS.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
• å bevisstgjøre alle ansatte om at riktig kildesortering avfall bidrar til betydelig mindre belastning på miljøet.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Karosseri Spesialisten AS.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette arbeidet for innkjøp med å finne grønne alternative leverandører av forbruksmateriell. På verkstedmateriell alltid vurdere alternativer, både med tanke på emballasje og innhold. Se på muligheter for bruk av andre produkter, for å ivareta Substitusjonsplikten.
Energi: Mål
280 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fokus på energi i nye lokaler, har brukt første driftsår sammen med Gårdeier for å finne optimal energibruk med nytt ventilasjonsanlegg som må tunes på best mulig måte.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere kjøp av El-drevet varebil.
Avfall: Mål, Restavfall
9000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
76 %
Avfall: Tiltak
Optimalisere kildesorteringen med fortsatt fokus på å sortere ut smådeler av hardplast, da vi ser at dette har gitt resultater.
Redusere printmengde, miljøesker for papir på alle kontorplasser, redusere bruk av antall pappbeger.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Er nå på et svært tilfredsstillende nivå. Følger med på analyser på olje-utskiller for evnt. å sette inn tiltak hvis nødvendig
Annet
Utnytte muligheten til ytterligere miljøtiltak i nye lokaler for både energibruk avfall og arbeidsmiljø, og sammen med Gårdeier finne gode miljøtiltak for bygget der det er mulig.