Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Frameworks AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mai, 2018
Utløper: 15 mai, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

7% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

24% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

2018 var et jevn godt år økonomisk med overskudd og en ny ansatt i 60% stilling fra Mars 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Det er ikke gjort endringer i innkjøpspolicy eller levrandører fra 2017 - 2018. Papirforbruk er estimert og i praksis har vi et papirløst kontor så langt det er praktisk mulig.

Har egen innkjøpsveileder og kartlagt større innkjøp av produkter, tjenester og leverandører. Vi får hoveddelen av vårt innkjøp fra utleier av kontorbygg (Eureka) som er Arendal Kommune og som også er Miljøfyrtårn sertifisert. Papir er estimert utfra utskrift og forbruk av kopipapir.

Vi samme samme nivå på miljømerkede produkter og leverandører tilsammen.

Vi har i 2018 heldigitalisert regnskap,reiseregning og rutiner på bilag samt mer video/skjermdeling og online møteplasser. Vi bruker derfor generelt mindre og mindre papir og det papiret vi bruker har vi avtale med huseier om leveranse. (MP+ML). Papirforbruk er estimert.

KONTORPAPIR ESTIMERT:

Kopipapir svanemerket- anslag 2,0 kg pakke per kvartal = 8 kg per år. I tillegg regner vi inn et indirekte forbruk (via andre, motatt reklame, konferanser osv) på 8 kg. Totalt 18 kg. (ansått noe nedgang fra i fjor basert på indikator totalt antall utskrifter på printer). Her her vi "follow me" skrudd på slik at utskrifter hentes ved printeren og ikke skrives ut direkte.

Grunnlag (passordbeskyttet):
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Documents/Download/188900?organizationId=7522&currentOrganizationId=7522

Energi

Energiforbruk

7% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2017

Kommentarer til Energi

Eureka byggets byggeier kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Vi har ingen spesifikke målinger per kontor eller etasje så energiforbruk er fordelt på vår andel av kontormiljøet i 4.etg (60 m2 totalt - 25 m2 fordelt på 2 kontorer og 35 m2 andel av felles areal).

Basert på forbruk oppgitt fra huseier / Forvaltningspartner for 2018 per m2:
Elektrisitiet: 69.9 Kwh per m2
Fjernvarme: 40,2 Kwh per m2
Fjernkjøling: 24,8 Kwh per m2

Endring fra 2017 ligger på ca 10Kwh/m2 for mer Fjernkjøling. (varm sommer 2018)

Kilde: Forvaltningspartner v/ Espen Ringøen


Grunnlag tall:
Los.no / Forvaltningspartner.no

CO2

CO2 totalt

-61% fra 2017

Kommentarer til CO2

Frameworks AS har vært medlem av Klimapartnere siden 2009 og har egne årlig klimaregnskap på GHG meotodolgi publisert på www.klimapartnere.no. Vi er klimanøytrale og har kjøpt C02 kvoter som dekker vårt restutslipp hele i perioden.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-77% fra 2017

Drivstofforbruk, totalt

-26% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Biltransport er kun lokale reiser / møter i Arendal, Grimstad og Kristiansand.
Hovedsaklig med Plugin-Hybrid. (derfor 0.45l / bensin per mil) Selskapet har en policy å reise så lite så mulig med fly.

Alle reiser til Oslo går i hovedsak med buss eller tog. Vi er med i EU/Intereg prosjekter og derfor noen nødvendige flyreisser samt 1 årlig konferanse der alle annsatte flyr.

Totalt:
1 flyreiser t/r Norge
3 flyreiser t/r Norden
2 flyreiser t/r Europa

Grunnlag (passordbeskyttet):
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Documents/Download/188902?organizationId=7522&currentOrganizationId=7522

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

3% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Basert på basistall fra detaljert avfallsanalyse fra 2012 og justert mht årsverk (sunket fra 5 i 2013 til 3.1 i 2018) og noe endring i drift/rutiner og iverksatte tiltak og reduksjon. (print with me, digitalisering regnskap og bilag, kantine - ta hva du vil - uten emballasje, Bedre og enklere kildesortering ( antar 10% reduksjon - 2013-2018). Nesten ingen utskifting møbler/utstyr (2013-2018)

Grunnlag;
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Documents/Download/188903?organizationId=7522&currentOrganizationId=7522

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen større innkjøp, fulgt våre retningslinjer på mindre innkjøp.
Fører oversikt og prefererer miljømerkede produkter, forhandlere og leverandører.
Avfall
Ingen større endringer. Fulgt våre rutiner.
Sorteringsgrad 91% (nådd målet)
Print with me fører til mindre unødvendige utskrifter
Egen kantine på huset (ta akkurat passe /det du vil - mindre mataval og ikke plast emballasje)
EE-Avfall blir samlet opp og levert som spesialavfall på Heftingsdalen avfallsmotak
Energi
Ingen større tiltak. Vi har et ganske optimalt bygg og kontormiljø, men ingen direkte målinger på kontor eller etasje. Vi har fulgt våre retningslinjer. Har ikke intensiver eller handlingsrom til å gjøre mer utover dialog med byggeier om enøk/optimalisering av drift.
Transport
Vi har fulgt våre retningslinjer. Kun lokale reiser Arendal, Grimstad -Kristiansand med bil. Ellers tog og buss til Oslo. 6 flyreiser totalt. Flere videomøter enn noen gang før. (flere daglig).

Vi har samarbeidet med Arendal Kommune (Klimsatsmidler) og Sørlandet kunnskapshavn om initiativ til El-bil pool og bedre sykkelparkering. Det er gjort tiltak på sykkelfasiliteter (garderober og sykkelparkering). EL-bil pool har foreløpig stoppet opp som følge av mangel på ladeplass lokalt. Fortsetter å jobbe for dette i 2019.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen direkte utslipp til luft eller vann og har ikke gjort spesielle tiltak.
Annet
Vi gjør kontinuerlig måling av vårt klimautslipp gjennom eget klimaregnskap og er aktiv medlem og deltager i Klimapartnere nettverket lokalt på Sørlandet. Deltatt på flere møter i Klimapartner, kurs i Miljøfyrtårn og engasjerer oss for bærekraftsmål, miljø og klima som en del av kjernevirksomheten vår gjennom prosjektene våre.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I Frameworks arbeider vi med utvikling, rådgivning, design og drift av digitale løsninger. Vi har spesialisert oss på nettløsninger og verktøy relatert til miljøinformasjon, klima, folkehelse, kunnskap og frivillighet. Vi har som mål å bidra til det grønne skiftet gjennom smartere digitale løsninger, plattformer og forretningsmodeller.

Frameworks har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og vi bruker dette som miljøledelsessystem. Vi har retningslinjer og rutiner for å redusere energiforbruk, minske avfall, foreta grønne innkjøp, velge miljøvennlig reisemåter og jobber systematisk med å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø med lavest mulig sykefravær.

Vi har hatt fokus på avfall, transport og klimautslipp. Som endel av vår kjernevirksomhet leverer vi digital platform for klimaplanlegging til norske kommuner samt flere nettløsninger som leverer kundebehov og brukerbehov innen miljø, klima og det grønne skiftet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å praktisere våre retningslinjer på innkjøp og stadig forbedre den grønne profilen på innkjøpte produkter og valg av levrandlører.
Energi: Mål
115 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Frameworks har som mål å bli fossilfri i 2025 som også er et felles må i Klimapartner Agder nettverket.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
100 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,3 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Jobbe for å få til en el-bil pool ordning lokalt i Sørlandet Kunnskapshavn. Misjonen her er å på sikt kunne ungå å bruke privatbil i pendling (og kanskje på sikt kunne ha 1 bil privat der vi i dag må ha 2) og være mer fleksibel til å gå, sykle og ta kollektivt (buss, ferge) til jobb
Avfall: Mål, Restavfall
80 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
92 %
Avfall: Tiltak
Vi har ikke planlagt tiltak utover våre etablerte retningslinjer (kjøpe minst mulig av best mulig kvalitet, resirkulere mest mulig og forsvarlig deponere EE avfall, og ikke kaste mat). Ved bestilling av møteromsmat ber vi om å få ta med rester hjem eller dele med resten av kontorfellesskap.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
VI har ingen direkte utslipp til luft eller vann og har ikke planlagt spesielle tiltak her utvoer det vi gjør på avfall, energi og transport (redusere klimautslipp og fossile utslipp for transport)
Annet
Vi vil fortsette og engasjere oss i det grønne skiftet og ha fortsatt fokus på egne klimagass utslipp gjennom vår forpliktelse i Klimapartner Agder.