Kristiansand rør og ventilasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

KRV AS har FG godkjenning for Prosjektering, utførelse og kontroll av sprinkleranlegg. Vi har mange dyktige baser og rørleggere med lang erfaring i montasje av alle typer sprinkleranlegg. Foruten at sprinkleranlegget skal slukke branner så er vi opptatt av å bygge anlegg som er estetisk pene og som er tilpasset bygningen på best mulig måte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 des., 2021
Utløper: 27 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

KRV AS er en mellomstor bedrift med gründere i daglig drift, med en kompetent og slank organisasjon. Bedriften av løpende 3-5 lærekontrakter og har et samarbeid med NAV. I 2017 ansatte KRV 6 nye ansatte. De siste årene har det vært god økonomisk utvikling, med økende omsetning og resultat hvert år siden oppstart i 2013. Fra 2016 til 2017 økte omsetningen med 11.867' millioner kroner.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Bygget er energimerke D. Strømforbruket i 2017 er beregnet for kontoret (oppvarmet areal) med utgangspunkt i målinger per måned fra Agder Energi sine nettsider.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Antar at ca. 93 % av forbruket/km er i tjeneste og 7 % privat kjøring. Flere biler brukes kun i tjeneste (ingen fast sjåfør).

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

Kontinuerlig fokus på rett sortering av avfall. Fra 2018 har virksomheten økt fokuset på kildesortering og begynt avfallssortering av matavfall, plast og EE avfall.
I 2017 har vi sorterte restavfall, papp og papir.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

KRV AS har i dag et energiforbruk på 152.25 kWh per m2 og er energimerket D. Det holdes kontinuerlig fokus på å holde energinivået nede ut fra slik forholdene er i dag. Drivstofforbruket er 0.59 liter per mil, og bilene brukes i all hovedsak til nødvendig kjøring i arbeid. Det forsøkes å holde flytransport til et minimum.
Restavfallet er i dag på 21.27kg per årsverk. I 2017 har vi sortert restavfall, papp og papir.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
For innkjøp velger vi miljømerkede så langt dette lar seg gjøre. Fokus på å holde papirforbruket på et minimum.
Avfall
Forbedret arbeidet med kildesortering.
Energi
Vi prøver å holde energiforbruket nede ved bl.a. å ikke ha det varmere i kontorlokalene enn vi må. Vi bytter til sparepærer/LED der vi kan og vi skrur av lys og PC/datautstyr hver dag når vi går fra jobb.
Transport
Nye bilmodeller lanseres og det samlede utslippstallene synker. (Vi har også skaffet vår første elbil i 2018)

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Våre mål på HMS og ytre miljø finnes under.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
16 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ved innkjøp skal vi ha fokus på miljøegenskaper og etterspørre dokumentasjon. Oppfordre kunder og leverandører til å miljøsertifisere seg. I tillegg skal vi jobbe for å bytte til miljømerkede produkter ihht oversikt "MIljøstatus varer".
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette kontinuerlig arbeid med å se etter nye muligheter for sparing og forbedringer. Blant annet ved å gjennomgå idebank for energi.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Andelen miljøvennlige biler øker, så vi forventer vi at forbruket pr. kjørt km vil gradvis gå nedover.
Avfall: Mål og restavfall
350 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt holde fokus på kildesortering og sørge for at alle tar ansvar for rett håndtering av avfallet.