Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Taxi Romerike SA

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Taxi Romerike er registrert med selskapsform Samvirkeforetak og med NACE-bransje: 52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 des, 2021
Utløper: 18 des, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Administrasjonen består av daglig leder og 3 ansatte.
Sentralbordet består av sentralbordleder og 8 ansatte på hel- og deltid.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Taxi Romerike har redusert forbruket av papir, og har som mål å redusere forbruket ytterligere. All utsendelse til løyvehavere skjer elektronisk, og store deler av informasjonen internt skjer elektronisk, men vi kan bli bedre.
Plan for forbedring er under utarbeidelse.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Oppgitt forbruk gjelder for 2017.

Døgndrift, 24/7/365.
Leier lokaler av Skedsmo Bud og Vare AS, Industrivegen 22, 2069 Jessheim.

Hei.

Vedrørende Energiattest på Elektrovegen 1 er det ikke lagd dette.

I et tidsperspektiv på 3-5 år vil alt dette rives og det vil bygges nye bygg her.


Med vennlig hilsen
Hans Petter Trondsen
Daglig Leder

Mobil +47 971 12 000
E-Post: trondsen@budogvare.no

Skedsmo Bud & Vare AS
Industrivegen 22, 2069 Jessheim
Sentralbord +47 63 94 38 80
WWW.budogvare.no
BUDBIL – LASTEBIL – KRANBIL -EXPOTRAILER

Strategisk partner

Fra: Ole Kristian Kristoffersen
Sendt: 27. september 2018 12:27
Til: Hans Petter Trondsen
Emne: Miljøsertifisering.

Hei!

Taxi Romerike SA har som mål å bli en miljøfyrtårnbedrift i løpet av 2018, og i forbindelse med miljøkartleggingen har jeg et spørsmål.
Skedsmo Bud og Vare AS er utleier av lokaler i Elektrovegen 1, 2069 Jessheim til Taxi Romerike SA.

Forefinnes det en Energiattest for bygget?
Kan du i så fall sende meg en kopi av denne?


Med vennlig hilsen
Ole Kristian Kristoffersen
Mobil: 977 77 575
Leder Trafikk og MarkedKlimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Første gangs sertifisering. Miljøkartlegging igangsatt høste 2018. Tall i Klima - og Miljørapport for energi og avfall er fra 2017. Tall for 2018 ventes å ligge på samme nivå.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Gjelder samtlige taxier tilknyttet Taxi Romerike.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Det meste av papirforbruket (ca. 350 kg) i selskapet benyttes til å registrere personopplysninger, og blir derfor makulert etter bruk. Kartonger gjenbrukes.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Miljøfyrtårnsertifisering igangsatt høsten 2018 Første gangs sertifisering i desember 2018.
Avfall
Miljøfyrtårnsertifisering igangsatt høsten 2018. Første gangs sertifisering i desember 2018.
Energi
Miljøfyrtårnsertifisering igangsatt høsten 2018. Første gangs sertifisering i desember 2018.
Transport
Miljøfyrtårnsertifisering igangsatt høsten 2018. Første gangs sertifisering i desember 2018.
Årskontroll av alle biler utført i september 2018.
Utslipp til luft og vann
Miljøfyrtårnsertifisering igangsatt høsten 2018. Første gangs sertifisering i desember 2018.
Annet
Virksomheten er nyetablert i 2017 og sertifiseres første gang i desember 2018. Klima- og miljørapport for 2018 benyttet som sertifiseringsgrunnlag. Leveres innen sertifiseringsdato.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Taxi Romerike SA - HMS-policy og HMS-mål
 Internt: Ivareta arbeidsmiljøet
 Eksternt: Ivareta samfunnsansvaret
 Felles: Ivareta virksomhetens verdisett

Taxi Romerike SA skal gjennomføre drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport i henhold til bestemmelser som er satt i gjeldende lovverk, løyver, forskrifter og forordninger.
“Våre aktiviteter skal organiseres og gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade."

HMS-målsetting for perioden 2018-2019:
Taxi Romerike SA vil prioritere arbeidet med å etablere et velfungerende HMS-system, der ansvar og myndighet er klargjort, og hvor ledere og medarbeidere har god kjennskap til sitt ansvar og til sine oppgaver. Eksempel på tiltak for perioden:

1. Bli sertifisert som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2018.
2. Videreutvikle kunnskaper og holdninger hos den enkelte for å motivere og stimulere til aktivt å påvirke forbedringer av sikkerhet og miljø på arbeidsplassen.
3. Arbeide systematisk for å forstå og styre risiko, ved å integrere HMS i planlegging, organisering, utførelse, kontroll på alle nivå.

Målene skal nås gjennom å etterleve Miljøfyrtårns kriterier og HMS-kravene slik de fremgår av Internkontrollforskriftens § 5.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
1 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
1 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen spesielle tiltak planlagt.
Energi: Mål
50 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Etterspørre: Foreligger det en energiattest for bygget? Nei.
Sjekke hvilke tiltak fra energiattesten er planlagt gjennomført de neste 5 årene: Ingen, bygget er planlagt revet i løpet av 3-5 år.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen spesielle tiltak planlagt.
Avfall: Mål, Restavfall
40 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Utarbeide kildesorteringsinstruks, og sette ut flere søppeldunker.
Er det restavfallskurver på alle kontorer? Restavfallskurver fjernes, og hver enkelt ansatt går med avfallet sitt til en felles avfallsbeholder plassert på et sentralt sted i ansattes etasje.
Sjekke: Benytter virksomheten engangsartikler? Eksempler på engangsartikler er pappkrus, plastbestikk, plastglass, papptallerkner, kuvertpakninger/småpakker (smør, syltetøy, kaffe etc)."
Virksomheten minimere bruken av innstikkposer i avfallsbeholdere ved å samle mer avfall i færre beholdere i felles avfallsstasjon, fremfor beholdere på hver arbeidsstasjon.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen spesielle tiltak planlagt.
Annet
Virksomheten er etablert i 2017 og sertifiseres første gang i desember 2018. Klima- og miljørapport for 2018 benyttet som sertifiseringsgrunnlag. Leveres innen sertifiseringsdato.