Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Greenstat AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 nov., 2021
Utløper: 03 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Alle innkjøp vi gjør til kontoret skal handles i butikker som har miljøfokus og alle materialene skal være miljøvennlige. Vi har laget oss en huskeliste med spørsmål vi skal stille oss selv når vi må kjøpe inn produkter.
Avfall
Vi sorterer alt søppelet vårt. Og vi har redusert antall søppelbøtter fra 8 til 4 stykker. Vi tar få eller sjelden utskrift da vi oppfordrer til elektronisk signering. Må vi skrive ut er printeren stilt inn på tosidig utskrift.
Energi
Vi benytter BKK som kraftleverandør og det jobbes med å få energiattest på bygget. Vi oppfordrer også huseier til å kjøpe grønne sertifikater.
Transport
Vi benytter hydrogen-bil i jobbsammenheng. Vi prøver å finne alternativer til flyreiser. Men av og til så må man møte opp fysisk. Alle benytter kollektiv, går, eller sykler til jobb. Vi ha en ansatt som kjører til jobb, men vedkommende eier hydrogen-bil.
Utslipp til luft og vann
Vi jobber per i dag ikke med noe som kan påvirke luft og vann. Vi har hydrogen-bil som benyttes i jobbsammenheng og alle ansatte går eller sykler til jobb. Vi har en personer som må benytte bil og vedkommende har hydrogen-bil og elbil som benyttes både i jobb og privat.
Annet
Vi jobber med å sette opp systemer og HMS systemet legger tilrette for at selskapet skal vokse de nærmeste årene.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
1.Vi skal etterstrebe å ha sykefravær under 2,5 %
2.Vi skal redusere vårt energibruk
3.Vi skal redusere bruken av skrivepapir med og redusere papiravfallet
4.Vi skal redusere antallet flyreiser med 10 %.
5.Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10 %
6.Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
7.Vi skal bistå kommunalt, nasjonalt og politikere til at det i fra 2025 ikke er lovlig å kjøpe fossile kjøretøy på land
8.Vi skal bistå i tilrettelegging i utbygging av infrastruktur både for fossilfrie fyllestasjoner og ladestasjoner.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alle produktene vi kjøper inn til bedriften og den daglig driften skal være miljøvennlig og ikke være produkter som setter klimaavtrykk. Og vi skal bli enda bedre på å oppfordre våre leverandører til å miljø sertifiseres. Vi har laget oss en huskeliste med spørsmål som vi skal stille oss selv når vi må gjennomføre innkjøp.
Energi: Tiltak
Vi leier kontorlokaler og vi har oppfordret huseier til å montere sensorer på lyskilder for at vi skal være sikre på at ikke noen lyset ikke står på døgnet rundt. Vi har også oppfordret til å å sette ventiler inn i vinduer slik at man kan kontrollere hvor mye varme det lekker ut.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi benytter kollektivtrafikk om vi må, eller så benytter vi el-bil i fra bildeleringen eller hydrogenbilen når vi må kjøre i arbeidssammenheng. Vi har kontoer midt i Bergen sentrum som gjør at det er lett å benytte kollektivtrafikk for å komme til oss og det er lett for oss å benytte kollektivtilbudet til andre.
Avfall: Mål, Restavfall
30 kg
Avfall: Tiltak
Vi jobber i et åpent kontorfellesskap med 30 andre bedrifter og har dessverre ikke mulighet til å måle nøyaktig hvor mye avfall vi har, men vi skal redusere antall tømminger på plast med to sekker per uke. Vi vil oppfordre huseier til å videreformidle bruken av plast til resten av bedriftene i kontorfellesskapet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi jobber per i dag ikke med noe som kan påvirke luft og vann. Vi har hydogenbil som benyttes i arbeidssammenheng og vi går eller sykler til jobb alle ansatte. Vi har to personer som må benytte bil og disse har hydrogenbil og elbil som benyttes både i jobb og privat.